جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین جدایی / بهترین متن غمگین جدایی [پیشنهادی]

877 پست
متن های غمگین جدایی گلچین , تعداد 877 متن غمگین جدایی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین جدایی / بهترین متن غمگین جدایی [پیشنهادی]
غمگین جدایی شعر غمگین غمگین عاشقانه غمگین جدایی تنهایی غمگین غمگین شاخ جدایی عاشقانه غمگین تیکه دار ادبی غمگین دلتنگی غمگین سکوت غمگین شکست عشقی جدایی از خیانت غمگین مرگ غمگین زندگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ل‍‌ح‍‌ظہ #خ‍‌اک ک‍‌ردن‍‌م ب‍‌ه‍‌ش ب‍‌گ‍‌ی‍‌ن . !ای‍‌ن‍‌ج‍‌وری م‍‌ی‍‌رن #نہ اون‍‌ج‍‌وری🖤🌱️
5.0
18730
غمگین جدایی خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
39385
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت
مشابه ها
ط‍‌ ن‍‌ب‍‌اش‍‌ی ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍‌ه ه‍‌س‍‌ت
ول‍‌ی م‍‌ن #اه‍‌ل‍‌ش ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م کہ #ج‍‌ات‍‌و بہ ب‍‌ق‍‌یہ ب‍‌دم️
5.0
20207
غمگین جدایی خسته بامعرفت دلتنگی
کاش میشد واس همیشه مال هم بودیم...
کاش میشد بغلت برا یکی دیگ نشه... 💔
کاش میشد اون حرفایی ک ب من میزدی ب اون نزنی...
کاش هنوز دوسم داشتی... 🖤
کاش نمیرفتی...💔
کاش میشد من بمیرم نبینم ت با یکی دیگ خوشی... کاش خنده هات مهربونیات عصبانیتت فق مال من بود...
کاش اون از من بهتر نباش...
کاش میموندی بخاطرم میجنگیدی... برا قصه هاس ولی کاش اینجوری میشد...
کاش عشق واقعی وجود داشت...🥲🖤

کـــ ــا ش🚬️
5.0
18988
تنهایی غمگین جدایی سیگار عشق یک طرفه دلتنگی
غَمگیـن تَرین جاےِ زِندِگـے اونجاس ڪِـہ بِـہ ڪَسـے میگـے خُدافظ ڪِ دِلِتـ میخواس تَمـوم زِندِگیتو باهاش بِگذَرونـے...🌚🖤️
5.0
6779
غمگین جدایی حقیقت

ی‍‌ک‍‌ی ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر ا‍‌ز م‍‌ن پ‍‌ی‍‌د‌‌ا ک‍‌ر‍‌د در #ح‍‌ال‍‌ی‍‌ک‍‌ه ب‍‌ه ص‍‌دت‍‌ا ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر از اون گ‍‌ف‍‌ت‍‌م #ی‍‌ک‍‌ی‍‌و دار‍‌م‍‌ !️
5.0
8217
غمگین جدایی نامردی لاشی عشق یک طرفه

ان‍‌ق‍‌در ح‍‌واس‍‌م پ‍‌رت دوس‍‌ت داش‍‌ت‍‌ن‍‌ت ب‍‌ود ک‍‌ه ن‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌دم ت‍‌و ه‍‌ی‍‌چ ح‍‌س‍‌ی ب‍‌ه م‍‌ن ن‍‌داری :)'💜️
5.0
13757
غمگین جدایی عشق یک طرفه
‌‌‌‌‌‌
برگرد نزار اینا به اشکام بخندن...:)

↜.⿻ ️
5.0
5155
𝐶𝑜𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑐𝑘;
𝑑𝑜𝑛'𝑡 𝑙𝑒𝑡 𝑡𝒉𝑒𝑚 𝑙𝑎𝑢𝑔𝒉 𝑎𝑡 𝑚𝑦 𝑐𝑟𝑖𝑒𝑠
غمگین جدایی دلتنگی خسته