جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

متن کوتاه در مورد حقیقت | بیو حقیقت

2937 پست
متن کوتاه در مورد حقیقت زندگی و حقایق تلخ و شیرین گلچینی از صدها متن حقیقت بصورت فارسی و انگلیسی با ترجمه از بزگترین سایت متن کوتاه و بیو ایران مناسب بیوگرافی کپشن استوری پست تلگرام اینستاگرام واتساپ و..
قیمت آدمارو “زمان” مشخص میکنه! 🖤
😉�️
5.0
🥀 ⃟▬▬▭••ᵗʰᵉ ᵖʳᶤCᵉ ᵒᶠ ᵃ ᵖᵉʳˢᵒᶰ ᶤˢ ᵈᵉᵗᵉʳᵐᶤᶰᵉᵈ ᵇʸ "ᵗᶤᵐᵉ""
#بهترین ها #تیکه دار #حقیقت
تلاش نكن واسِ داشتنِ كسي ك همه داشتنش..!️
5.0
‌ ‌ ‌ ‌ ‌➖⃟🍂••𝗗𝗢𝗡'𝗧 𝗧𝗥𝗬 𝗧𝗢 𝗛𝗔𝗩𝗘
ᴛʜᴇ ᴏɴᴇ ᴡʜᴏ ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ʜᴀᴅ
#بهترین ها #شاخ #تیکه دار #حقیقت
زیباییِ آدما توی دلشونه ، نه چِهرشون..!
‌‌
↜.⿻ .👀🖤.›‌

「️
5.0
‌‌‌⠀🪐⃤••𝗧 𝗛 𝗘
⠀⠀ʙᴇᴀᴜᴛʏ ᴏғ ᴘᴇᴏᴘʟᴇ ɪs ɪɴ ᴛʜᴇɪʀ
⠀⠀ʜᴇᴀʀᴛs , ɴᴏᴛ ᴛʜᴇɪʀ ғᴀᴄᴇs
#شاخ #حقیقت
مشابه ها
    زَمان ثابت کردِه همتونو••͜♡!
️
5.0
𝗧𝗜𝗠𝗘 𝗛𝗔𝗦 𝗣𝗥𝗢𝗩𝗘𝗦 𝗬𝗢𝗨 𝗔𝗟𝗟
   
#غمگین #حقیقت
ح‍‌ک‍‌ای‍‌ت ق‍‌ل‍‌ب ب‍‌ع‍‌ض‍‌ی‍‌ام ش‍‌ده م‍‌ث‍‌ل ت‍‌ب‍‌ل‍‌ی‍‌غ ام‍‌ل‍‌اک
ره‍‌ن،ف‍‌روش‍‌ی،اج‍‌اره !️
5.0
#شاخ #تیکه دار #حقیقت #لاشی
زِندِگیمون شُدِه خَندِه هایِ مَصنوعی...
لا بِ لای دَردایِ واقِعی:)!🖤️
5.0
𝓞𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪𝓻𝓽𝓲𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻
𝓑𝓮𝓼𝓲𝓭𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓵 𝓹𝓪𝓲𝓷 :)!🤍
#غمگین #حقیقت


هرجور دوس دارے زندگے ڪن دهن مردم همیشه بازه^^

‌·‌ ・ ────⋅🖤⋅──── ・ ·‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
🥀 ⃟▬▬▭••𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒉𝒐𝒘𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕, 𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒔𝒂𝒚
#شاخ #تیکه دار #حقیقت #بی تفاوت
.
ب‍‌ه #ه‍‌ی‍‌چ ک‍‌س ت‍‌و ای‍‌ن دن‍‌ی‍‌ا واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ن‍‌ش‍‌و س‍‌ای‍‌ه ه‍‌م م‍‌وق‍ع #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی ت‍‌رک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه..
.️
5.0
#غمگین #تنهایی #حقیقت
میدونستم مهم #نیستم ولی دیگه نه اینقد :)🖤️
5.0
#غمگین #خسته
‌‌
‌ شما‌رفیق‌نبودین‌فقط‌کارتون‌لَنگ‌بود ...!

﹝🌵🖤﹞️
5.0
𝗬𝗢𝗨 𝗪𝗘𝗥𝗘𝗡'𝗧 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗥𝗜𝗘𝗡𝗗𝗦
YOU NEEDED ME FOR YOUR
PROBLEMS!
#تیکه دار #حقیقت #حاضر جوابی
راستش تا حالا هیچکسو اندازه خودم اذیت نکردم :)️
5.0
𝑯𝒐𝒏𝒆𝒔𝒕𝒍𝒚, 𝑰 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒏𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒉𝒖𝒓𝒕 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒂𝒔 𝒎𝒚𝒔𝒆𝒍𝒇 :)
#غمگین #تیکه دار #حقیقت #سکوت #خسته
عاقای قاضی!-
کی‌فهمیدبااشک‌تایپ‌کردنامو!-••͜❬🗝❭
کی‌فهمیدبیخیال‌گفتنام‌وپشتش‌پنج‌ساعت گریه‌کردنامو!-••͜❬🎻❭
کی‌فهمیددلیل‌لباس‌استین‌بلندپوشیدنامو!‌-••͜❬🎼❭
‌کی‌فهمیدجای‌تیغ‌رودستامو!-••͜❬🕸❭
کی‌فعمیدتنهائیامو!-••͜❬💧❭
کی‌فهمیدشکستامو!-••͜❬🧸❭
کی‌فهمیددلیل‌شب‌بیداریامو!-••͜❬🛏❭
کاش‌حداقل‌گاهی‌حالمو‌میفهمیدید!-••͜❬🥀❭
نمیگم‌همیشه‌ها،فقدگاهی!-••͜❬🖤🩹❭ l️
5.0
#غمگین #قاضی #خسته
ن‍‌گ‍‌و از ک‍‌آرات #خ‍‌ص‍‌تہ‌ش‍‌دم ، ب‍‌گ‍‌و ت‍‌ای‍‌م‍ت ت‍‌م‍‌وم ش‍‌د‍ہ وگ‍‌رن‍ہ ع‍‌اش‍‌ق ک‍ہ خ‍‌ص‍‌تہ ن‍‌می‍‌شہ️
5.0
#تیکه دار #حقیقت