بیو عاشقانه | تکست کوتاه عاشقانه فارسی و انگلیسی

بیو عاشقانه جدید , بیو کوتاه عاشقانه برای تلگرام و اینستاگرام . استاتوس های کوتاه عاشقانه برای واتسآپ| بیو عاشقانه اینستاگرام| بیو عاشقانه تلگرام بیو عاشقانه جدید , بیو کوتاه عاشقانه برای تلگرام و اینستاگرام . استاتوس های کوتاه عاشقانه برای واتسآپ| بیو عاشقانه اینستاگرام| بیو عاشقانه تلگرام

دل کندن اگه اسان بود فرهاد کوه نمی کند دل میکند

209 بار کپی 16,038

عشقم بیاوتمام من باش که ترس ازدست دادنت رادارم نیمه ها همیشه گم میشوند

130 بار کپی 15,964

کسی نیست منو تو قلبش جا بده؟

114 بار کپی 16,091

تو رفته ای و من هنوز ادامه میدمت

117 بار کپی 16,616

🎐 همـه‌ی چیزی كه میـخوام بگم اینه كه اون‌ها اصلا به مـا اهمیـت نـمیدن..🌱

 

αℓℓ i ωαnnα sαy is тнαт
тнεy dᴏn'т ʀεαℓℓy cαʀε αßᴏµт µs..

259 بار کپی 33,967

🎐 تـو ز مـا فـارغ و
مـا از تـو پـریـشان
تـا چنـد؟..🌱

167 بار کپی 19,921

🎐 بـا کسـی بـاش که برای سـلامت روحـیت خـوبـه..♥️

вє ωiтн soмєonє ωнo is good for your мєnтaI нєaIтн..

1,106 بار کپی 72,231

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

831 بار کپی 35,826

🎐 در حـال خـودم بـودم
که نـاگهـان
تـو اتفـاق افتـادی..🌱

384 بار کپی 16,178

🎐 یـکی از بـزرگتـرین تـرس هام اینه که یـکی بهتـر از منـو پیـدا کـنی..🌱

ᴏɴᴇ ᴏғ ᴍʏ ʙɪɢɢᴇsᴛ ғᴇᴀʀs ɪs ᴛʜᴀᴛ ʏᴏᴜ ᴡɪʟʟ ғɪɴᴅ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ʙᴇᴛᴛᴇʀ..

706 بار کپی 63,684

🎐 هیچ دوربینی نمیتونه نگاه تو چشمام و حس توی قلبمو عکس بندازه وقتی بهت نگاه میکنم..🌱

nσ caмєra cσuℓᴅ єνєr caρturє tнє ℓσσк in мy єyєs anᴅ tнє fєєℓinɢ in мy нєart wнєn i ℓσσк at yσu.

1,220 بار کپی 63,798

🎐 مـن اقیـانوس بودم تـو رودهـا رو میخـواستی؛ مـن مـاه بودم تـو ستـاره‌ها رو دنبـال کردی..🌱

ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴏᴄᴇᴀɴ ʏᴏᴜ ᴡᴀɴᴛᴇᴅ ʀɪᴠᴇʀs; ɪ ᴡᴀs ᴛʜᴇ ᴍᴏᴏɴ ʏᴏᴜ ᴄʜᴀsᴇᴅ ᴛʜᴇ sᴛᴀʀs..

1,265 بار کپی 108,867

🎐 هـر کسـی را
بـهر کـاری ساخـتند؛
کـار مـن،
دیـوانـه‌ی او بـودن اسـت..♥️

465 بار کپی 16,245

🎐 محـو چشمـان تـو
بـودم
كـه بـه دام افتـادم..🌱

245 بار کپی 16,110

🎐 دوسـت داشتـن هیـچوقت به معنـای همیـشه مونـدن نـیسـت..🌱

loving doesn't always mean staying forever..

1,170 بار کپی 71,004

🎐 تـرسم چو بـاز گـردى، از دسـت رفتـه بـاشـم..🌱

272 بار کپی 41,200

🎐 بـهای سنگینـی دادم تا فهمیـدم :
کسـی را که قصـد مانـدن نـدارد بایـد راهـی کرد..🌱

307 بار کپی 41,309

🎐 مـن میخـوامـت؛
بدونـه تـو دستـام خـیلی سـرده..♥️

I ᴡᴀɴᴛ Yᴏᴜ;
ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ʏᴏᴜ ᴍʏ ʜᴀɴᴅs ᴀʀᴇ sᴏ ᴄᴏʟᴅ.. .

1,091 بار کپی 63,835

با هم دیگه میتونیم دنیا رو هم کامل کنیم ^_^

Togheter we can complete the world.

1,316 بار کپی 65,273

قلب منو نشکن، تو اونجا زندگی میکنی عشق

Dont break my heart, You live there my love.

381 بار کپی 37,013

قرار" من باش
تا در "مدار" تو باشم
چه قرارو مداری بهتر از این..؟

221 بار کپی 18,677

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

1,048 بار کپی 62,777

آدَم تا وقتی رویایِ چیٓزی رو داشتِه باشهِ
میٓتونهِ هَرکاری بُکنهِ!🖤

242 بار کپی 22,994

دمی که جنگیدن بلد نیست
به بدبختیاش میگه: " قسمت "

172 بار کپی 24,184

[‏بدی دوست داشتن یه نفر اینه که اگه بهت توجه نکنه فکر می کنی همه دنیا ازت متنفرن!]

222 بار کپی 20,676
عاشقانه انگلیسی
ارسال بیو