بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..

بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞

812 بار کپی 13,149

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿

789 بار کپی 13,148

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم :) 🖤🥀

782 بار کپی 13,149

. 🎐 من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..🌱

474 بار کپی 21,247

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

1,538 بار کپی 43,542

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

ᴏɴᴇs ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀᴠᴏɪᴅᴇᴅ ʙʏ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴅɪsᴛᴜʀʙ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ..

565 بار کپی 29,600

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍᴇ
I ᴀᴍ ᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴇᴄʀᴇᴛs..

1,123 بار کپی 17,719

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

Your life exactly begins from the moment that other people's words isn't important for you..

982 بار کپی 30,655

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

Nᴏ ᴏɴᴇ ʟɪᴋᴇs ᴛᴏ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ ʙᴜᴛ sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ɪᴛs ᴊᴜsᴛ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴡᴀʏ..

924 بار کپی 30,624

ما آستین سوییشرتمون بلنده دستامون گرمه شما خوبه مارو نخواه دمتون گرم

205 بار کپی 12,977

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

676 بار کپی 15,488

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

348 بار کپی 13,327

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده :)

590 بار کپی 15,572

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

556 بار کپی 18,793

Mn mse hmeh nism y km frq dre rftARm

254 بار کپی 12,977

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

843 بار کپی 15,089

هيچوقت به كمتر از چيزي كه لياقتش رو داري قانع نباش

292 بار کپی 15,012

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

612 بار کپی 15,250

هرگز نمیفهمی چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی بودن تنها راه تو باشه :)

284 بار کپی 14,941

‏راه خودِتو برو حَتی اگِه تِعداد کمی تو اون مسیرَن!🖤

372 بار کپی 15,538

ازم منتظر سوال نباش من صدای حقیقتم ولی اینا خوارِ خود رنگن

164 بار کپی 14,447

تا سنگ نشی بت کسی نمیشی

250 بار کپی 13,153

همه جوره با هر ماشین حسابی حساب کنی من king ام.

194 بار کپی 12,976

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..

299 بار کپی 14,247

مَنـ الماســم[💎] و تو نِمیتــونیـ منــو بشکـنیــ🌸

388 بار کپی 13,329
بیو شاخ انگلیسی
ارسال بیو