بیو شاخ کوتاه برای تلگرام اینستاگرام و..

بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو بیو شاخ , بیو کوتاه شاخی , بیو زیبا شاخ , بیو جدید برای تلگرام , اینستاگرام , وضعیت کوتاه برای واتساپ , سایت تاوبیو| بیو های شاخ اینستاگرام + بیو های شاخ تلگرام در سایت تخصصی بیو

∞[وآس هَرکی شّآخی،وآسْ ما بِگو اُولیات بیآد😹🤙🏿 "🙏"🏿]∞

1,426 بار کپی 39,654

عَزارتفآع میترسع بَد میخآد بِشع عَم سَطح ماع🔥😹🚫🌿

1,376 بار کپی 39,653

من كه قيد ماهو زدم پس ستاره هاش مهم نيست واسم :) 🖤🥀

1,392 بار کپی 39,654

. 🎐 من قـدرتی که بـدنـم داره رو تحسیـن میکنـم، واسه نـگه داشتن همچین قـلب سـرسـختی..🌱

826 بار کپی 64,852

🎐 به جـای پـاک کردن اشـک‌هـات، آدمهـایی که بـاعث گـریـه‌ات میشن پـاک کـن..🌱

instead of wiping away your tears, wipe away the people who made you cry..

3,222 بار کپی 138,832

. 🎐 وقتى يـه بـار احـسـاس كردين كسـى ازتـون اجتنـاب كرد ديگـه مزاحـمش نشيـد..🌱

ᴏɴᴇs ʏᴏᴜ ғᴇᴇʟ ʏᴏᴜ'ʀᴇ ᴀᴠᴏɪᴅᴇᴅ ʙʏ sᴏᴍᴇᴏɴᴇ ɴᴇᴠᴇʀ ᴅɪsᴛᴜʀʙ ᴛʜᴇᴍ ᴀɢᴀɪɴ..

1,104 بار کپی 90,942

➰ تـو فقـط قسـمتی از مـن رو میشنـاسی؛

مـن یک جهـان پـر از رازم..🌱

Yᴏᴜ ᴋɴᴏᴡ ᴏɴʟʏ ᴀ ᴘᴀʀᴛ ᴏғ ᴍᴇ
I ᴀᴍ ᴀ ᴜɴɪᴠᴇʀsᴇ ғᴜʟʟ ᴏғ sᴇᴄʀᴇᴛs..

2,184 بار کپی 53,487

. 🎐 دقیقـا از لحظـه ای که حـرف بقیـه واست مهـم نـیسـت زنـدگـیت شـروع میشـه..🌱

Your life exactly begins from the moment that other people's words isn't important for you..

1,915 بار کپی 94,161

🎐 هـيچ كـس دوسـت نداره تنهـا باشه ولی بعضـی وقتهـا بـهتريـن راهـه..🌱

Nᴏ ᴏɴᴇ ʟɪᴋᴇs ᴛᴏ ʙᴇ ᴀʟᴏɴᴇ ʙᴜᴛ sᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇs ɪᴛs ᴊᴜsᴛ ᴛʜᴇ ʙᴇsᴛ ᴡᴀʏ..

1,990 بار کپی 98,195

ما آستین سوییشرتمون بلنده دستامون گرمه شما خوبه مارو نخواه دمتون گرم

341 بار کپی 39,199

وآسِه کَسي كِ اَز اِرتِفآع بِتَرسِه
بآلآ اومَدَن يِ اِشتِبآهِ مَحضِه :)🏹✨

1,257 بار کپی 47,656

ﻓـــــﺂﺯ ﮔِـــﺮﻓﺘـــﯽ ﺧــَــﻔَﻦ
ﻫَـﻮﺍﺳـِــﺖ ﺑﺎﺷــِــﻪ
ﻓـــﯿﻮُﺯِﺕ ﺩَﺳـــﺘِﻪ ﻣــﺂﺱ

622 بار کپی 40,173

درختى كه ريشه هاى قوى داره
به طوفان ميخنده :)

1,033 بار کپی 47,061

کآري رو انجام بده کهـ تورو خوشحال میکنهـ نهـ بقیرو 💘⚡️

1,048 بار کپی 62,771

Mn mse hmeh nism y km frq dre rftARm

422 بار کپی 39,199

خودت باش مثه بقیه زیاده🕷🕸

1,508 بار کپی 44,044

هيچوقت به كمتر از چيزي كه لياقتش رو داري قانع نباش

478 بار کپی 43,681

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

1,078 بار کپی 45,198

هرگز نمیفهمی چقدر قوی هستی تا وقتی که قوی بودن تنها راه تو باشه :)

458 بار کپی 43,619

‏راه خودِتو برو حَتی اگِه تِعداد کمی تو اون مسیرَن!🖤

658 بار کپی 46,552

ازم منتظر سوال نباش من صدای حقیقتم ولی اینا خوارِ خود رنگن

246 بار کپی 43,792

تا سنگ نشی بت کسی نمیشی

436 بار کپی 39,713

همه جوره با هر ماشین حسابی حساب کنی من king ام.

305 بار کپی 39,198

سنگین باش، سبک هارو باد میبره..

537 بار کپی 43,225

مَنـ الماســم[💎] و تو نِمیتــونیـ منــو بشکـنیــ🌸

681 بار کپی 40,177
بیو شاخ انگلیسی
ارسال بیو