جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو شاخ انگلیسی با معنی| مغرور | bio English

1960 پست
بیو انگلیسی شاخ با ترجمه و معنی را میخوانید . این لیست بهترین بیو های انگلیسی با هشتگ مغرور و شاخ برای تلگرام و اینستاگرام بصورت کوتاه تهیه شده اسست.
عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
89814
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌  ‌‌

زندگی هیچوقت آسون­تر نمیشه؛ تو قوی‌تر شو!💫
✨✨️
5.0
17448
‌  ‌‌T‌H‌E‌ ‌L‌I‌F‌E‌ ‌N‌E‌V‌E‌R‌ ‌G‌E‌T‌S‌ ‌E‌A‌S‌I‌E‌R‌ ‌
  Y‌O‌U‌ ‌M‌U‌S‌T‌ ‌B‌E‌C‌O‌M‌E‌ ‌S‌T‌R‌O‌N‌G‌E‌R‌ ‌☻


✨✨
شاخ موفقیت حقیقت انگیزشی


مثل خورشید باش، به درخشیدنت
‌ادامه بده و بذار بقیه بسوزن :)️
5.0
34276

‌ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
━━∪∪━━
be like sun keep on shining
‌and let them burn !
شاخ دخترانه مغرور
مشابه ها
#ذات آدمـ‌ا قابل تغييࢪ نيسـ‌ت‌‌🖤🚬️
5.0
579
𝑻𝒉𝒆 𝒏𝒂𝒕𝒖𝒓𝒆 𝒐𝒇 𝒎𝒂𝒏 𝒄𝒂𝒏𝒕 𝒃𝒆 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆𝒅🖤🚬
شاخ غمگین خسته لاتی


« همونقدر باش ك هستن برات..! »️
5.0
21433
➖⃟🫐••ʙᴇ ᴛʜᴇ sᴀᴍᴇ ᴡᴀʏ ᴛʜᴇʏ'ʀ
ғᴏʀ ᴜ
شاخ حقیقت مغرور
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
154214


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی
نَظَرِتـ مُحتَرَمِـہ وَلـے مُهِمـ نیسـ...🤍🩸️
5.0
39621
𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...🤍🩸
شاخ غمگین حقیقت مغرور لاتی
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
148466
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت

زندگی میکنم با قوانین خودم!️
5.0
177666
‌ㅤ
‌ ‌ㅤ
‌ 𝙇𝙞𝙛𝙚 𝙊𝙣 𝙈𝙮 𝙊𝙬𝙣 𝙏𝙚𝙧𝙢𝙨!
شاخ انگلیسی زندگی
ما پشت هزاران لبخند خود مرده ایم.


‌ ‌ ️
5.0
1384
𝒘𝒆 𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒂𝒅 𝒃𝒆𝒉𝒊𝒏𝒅 𝒐𝒖𝒓 𝒕𝒉𝒐𝒖𝒔𝒂𝒏𝒅𝒔 𝒐𝒇 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆𝒔🙂🖤
شاخ غمگین حقیقت خسته خودکشی
شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!

‌‌"‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌❥•️
5.0
1114


𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆,𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒏 𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏


شاخ مغرور درسی
به خنده‌هام نگاه نکنین از خیلیاتون متنفرم...! ️
5.0
81078


𝘋𝘰𝘯'𝘵 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘢𝘵 𝘮𝘺 𝘴𝘮𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘐 𝘩𝘢𝘵𝘦
𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶...!
شاخ تیکه دار لاتی مغرور

هر مُهمی یِه روز بی اَهمیت میشه 🦋 ⛓️
5.0
8952
• 𝐄𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐦𝐚𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐥𝐢𝐭𝐭𝐥𝐞 •
شاخ بهترین ها حقیقت زندگی


به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه :)

5.0
96517
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.
شاخ انگلیسی تیکه دار لاتی نامردی

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

5.0
89427

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

شاخ انگلیسی موفقیت انگیزشی مغرور


نآبـــود كُن چيزیو كِ نآبودِت ميكُنِع! 🤙🏻
5.0
8061

➖⃟🥀•• 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒚 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒅𝒆𝒔𝒕𝒓𝒐𝒚𝒔 𝒚𝒐𝒖!

شاخ متفرقه

مثِ دَریا باش ، آشغالارو پَس بِزن ••️
5.0
2847
𖤐⃟👑•••𝑩𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂, 𝒓𝒆𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒉𝒆𝒔
شاخ دریا

رقابتے وجود نداره چون
هیچکس نمیتونه من باشه‌ !
5.0
3774

𝙏𝙃𝙀𝙍𝙀𝙎 𝙉𝙊 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙀𝙏𝙄𝙏𝙄𝙊𝙉
𝘽𝙀𝘾𝘼𝙐𝙎𝙀 , 𝙉𝙊 𝙊𝙉𝙀 𝘾𝘼𝙉 𝘽𝙀 𝙈𝙀!
شاخ تیکه دار انگیزشی لاتی مغرور
زندگی ما شده خنده های مصنوعی کنار درد واقعی :)! 🤍️
5.0
2669
𝓞𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪𝓻𝓽𝓲𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻 𝓑𝓮𝓼𝓲𝓭𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓵 𝓹𝓪𝓲𝓷 :)!🤍
شاخ غمگین حقیقت بی تفاوت انگیزشی

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0
138140

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

شاخ انگلیسی دخترانه مغرور ادبی زندگی دختر