جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تنهایی شاخ / بهترین متن تنهایی شاخ [پیشنهادی]

198 پست
متن های تنهایی شاخ گلچین , تعداد 198 متن تنهایی شاخ به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تنهایی شاخ / بهترین متن تنهایی شاخ [پیشنهادی]
تنهایی شاخ عاشقانه شاخ شاخ دخترونه شعر تنهایی تنهایی غمگین غمگین شاخ عاشقانه تنهایی شاخ تیکه دار تنها دلتنگی ادبی تنهایی شاخ لاتی تنهایی شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
شاید تن‍‌هایی هم م‍‌د ش‍‌دو ما هم مدلی‍‌نگ ش‍‌دیم....!♡️
5.0
3011
تنهایی شاخ حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
ه‍‌رچ‍‌ی ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ت‍‌ر م‍‌ی‍‌ش‍‌ی ج‍‌ال‍‌ب‍‌ھ‍‌ ن‍‌ه‍‌ .. '!️
5.0
4487
شاخ غمگین تنهایی خسته حقیقت

ق‍‌ه‌ق‍‌هِ ‍م‍‌ی‍‌زن‍‌م ب‍‌ه ‍چ‍‌ی‍‌ز م‍‌ُز‍خ‍‌ر‍ف‍‌ی ‍ک‍‌ه ‍اس‍‌م‍‌ش‍‌و ‍گ‍‌‌ذاش‍‌ت‍‌ی‍‌د ع‍‌‌ِش‍‌ق -! 🖇🖤
‌️
5.0
5142
🖤🖇(:𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆
شاخ تیکه دار مغرور
‌.ح‍‌اض‍‌رم ت‍‌‌ن‍‌‌ها ب‍‌م‍‌‌ون‍‌‌م ‍ولی ب‍‌‌رای مو‍‌ن‍‌دن ک‍‌‌سی ت‍‌ل‍‌اش ن‍‌ک‍‌‌ن‍‌م (:️
5.0
2509
شاخ تنهایی مغرور
.
.
.
فاقد هر گونه احساس...:)️
5.0
844
𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘰𝘰𝘵 𝘰𝘧 𝘢𝘯𝘺 𝘧𝘦𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨...:)
.
.
.
شاخ تنهایی خسته
ۭ۠بِۚغۭۖࣵضِْۭؖ ِٚیٌٍعًٍِٞنًِِٚیٌٍ ِۚخٍِۚٞنًِدۣۭٝۤہۭ ۭۤهٰٖۣٛاِٰٖٚیٰٖ ۭ۟سٰٖۣٛاِٰٖۚخٰٖۣٖٛۨتٌٌٌِِِٰٖگِٕٚٚیٰٖ☞︎

ٍِۙشٰٖۭۨکِٰٖٞنٰٖۧجٰٖۣٖٛۨتٰٖ ۭ۠بٰٖۭۨکِٰٖۣٖٛۨٞنِٰٖٞنٰٖ ۣٖٛۨتٰٖٖۢوٰٖ ۪ۧمٰٖۭ۠بٰٖۣٛاٰٖدٰٖۣٛاٰٖ ۣٛاِٝۚخٍۚ ۭ۠بٌِِۚگِٕٚٚیٌٍ♧

#ܢߺ࡙ߊ‌ࡑ️
5.0
4142
𝑪𝒓𝒚𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒆𝒂𝒏𝒔 𝒇𝒂𝒌𝒆 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒕𝒐𝒓𝒕𝒖𝒓𝒆𝒔 𝒚𝒐𝒖 -𝒚𝒐𝒖 𝒔𝒉𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒏𝒐𝒕 𝒔𝒂𝒚 𝒐𝒉
𝒴𝒶𝓈
شاخ تنهایی لاتی مغرور حقیقت
🌵

«هیچکَس اَز خودِت مُهم تر نیست!»
⁧⁧⁧⁧‌

⁧⁧⁧⁧
⁧⁧⁧⁧
     ️
5.0
2745
ᴺᴼ ᴼᴺᴱ ᴵˢ ᴹᴼᴿᴱ
💛ᴵᴹᴾᴼᴿᵀᴬᴺᵀ ᵀᴴᴬᴺ ᵞᴼᵁ

شاخ تنهایی لاتی مغرور
*و گ‍‌‌اهی ن‍‌‌ی‍‌‌از دار‍م ق‍‌‌ی‍‌‌اف‍ه ه‍‌‌‌ی‍‌‌‌چ‍‌‌‌ک‍‌‌‌د‍‌وم‍‌‌‌ت‍‌‌‌ون رو ن‍‌‌ب‍‌‌‌ی‍‌‌‌ن‍‌‌‌م:)*️
5.0
3316
𝓐𝓷𝓭 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓽𝓲𝓶𝓮𝓼 𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝔀𝓪𝓷𝓽 𝓽𝓸 𝓼𝓮𝓮 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓼𝓶𝓲𝓵𝓮 :)
شاخ تنهایی قهر لاتی