جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه در مورد خستگی و خسته / بیو خسته

27588 پست
متن کوتاه در مورد خسته و خستگی مناسب بیو وضعیت و .. در روبیکا تلگرام شاد و اینستاگرام و.. بصورت محبوبترین ها در بزرگترین سایت متن کوتاه جهان انگلیسی و ترجمه
خسته - جدیدها خسته عربی خسته انگلیسی خسته ترکی کوتاه خسته بلند خسته
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


خیلی وقتِ دیگه زندگی خوش نمیگذره
، فقط میگذره:)🪦

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
37007

𝐋𝐢𝐟𝐞 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐠𝐨𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐟𝐮𝐧
𝐚𝐧𝐲𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐈𝐭 𝐣𝐮𝐬𝐭 𝐩𝐚𝐬𝐬𝐞𝐬 :)
غمگین خسته زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
فریادها به سکوت و سکوت‌ها به سردرد تبدیل شد‌...
‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌️
5.0
4216
غمگین حقیقت خسته دلتنگی
‌‌
در دلم فریاد بود ، در نگاهم اشك ، در گلویم بغض ، اما بلندتر از همه ، می‌خندیدم😄🖤
‌‌️
5.0
56530
غمگین خسته دلتنگی نامردی
گاهی اوقات از همه چی خسته ای
حتی خودت... (: 🖤🖇
5.0
115534
Sometimes you are tired of everything
Even yourself... (: 🖤🖇
غمگین تیکه دار سکوت خسته
خودکشی‌درد‌قشنگیست‌که‌بهش‌دل‌بستم‌
هردو‌سه‌شب‌سیر‌به‌فکرش‌هستم.

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻️
5.0
10728
غمگین تنهایی حقیقت خسته خودکشی
میدونستم مهم #نیستم ولی دیگه نه اینقد :)🖤️
5.0
143473
غمگین خسته
ف‍‌ق‍‌ط اون ح‍‌س‍‌ی ک‍‌ه #ن‍‌م‍‌ی‍‌‌دون‍‌ی چ‍‌ت‍‌ه ول‍‌ی دل‍‌ت م‍‌ی‍‌خ‍‌واد #گ‍‌ری‍‌ه ک‍‌ن‍‌ی...:)'️
5.0
18587
شاخ غمگین حقیقت خسته دلتنگی

از یہ جایے به بعد دیگہ #تحمل نمیڪنی #حذف میڪنے!!🖤️
5.0
26722
𝔉𝔯𝔬𝔪 𝔬𝔫𝔢 𝔭𝔩𝔞𝔠𝔢 𝔱𝔬 𝔞𝔫𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯, 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔞𝔫 𝔫𝔬𝔱 𝔰𝔱𝔞𝔫𝔡 𝔦𝔱, 𝔶𝔬𝔲 𝔡𝔢𝔩𝔢𝔱𝔢 𝔦𝔱 !!🖤

شاخ تیکه دار خسته لاتی مغرور