جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو عصبانی | وضعیت کوتاه عصبانی و قهر خشم گین

718 پست
متن های کوتاه عصبانی و عصبانیت از شخص خاص یا روزگار در سایت تخصصی متن کوتاه و بیو ایران /بیو های کوتاه و جذاب در مورد بی اعصاب و اعصاب خرد و پرخاشگر | بیو عصبانی, بیو مغرورانه, بیو تلگرام,بیو اینستاگرام,وضعیت کوتاه,متن کوتاه,بیو های جدید داخل تاو بیو| استاتوس کوتاه عصبانی | بیو عصبانی بیو پرو بیو اعصاب بیو حرص درار بیو نفهمی بیو تنفر بیو دهن سرویس کن بیو دعوا بیو دندان شکن خشن
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
.
ب‍‌ه #ه‍‌ی‍‌چ ک‍‌س ت‍‌و ای‍‌ن دن‍‌ی‍‌ا واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ن‍‌ش‍‌و س‍‌ای‍‌ه ه‍‌م م‍‌وق‍ع #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی ت‍‌رک‍‌ت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ه..
.️
5.0
56676
غمگین تنهایی حقیقت
منو تو موقعيتي قرار نده كه نشونت بدم که
چقدر قلب سردي ميتونم داشته باشم :)!
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
5.0
8248
غمگین عصبانی حقیقت بی تفاوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
خ‍‌د‌اروش‍‌ک‍‌ر م‍‌‌ا ف‍‌‌ق‍‌ط #اخ‍‌ل‍‌اق و‍ اع‍‌‌ص‍‌اب ن‍‌داری‍‌‌م یه س‍‌ری‍‌‌ام ه‍‌‌س‍‌‌ت‍‍‌ن #ذ‍‌ات ن‍‌دارن. !️
5.0
1953
تیکه دار عصبانی حقیقت نامردی لاشی
#ه‍‌م‍‌ون‍‌ج‍‌ا ک از #س‍‌ر ب‍‌ی‍‌ک‍‌اری #س‍‌راغ‍‌م‍‌و م‍‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ری ه‍‌م‍‌ون‍‌ج‍‌ا #دق‍‌ی‍‌ق‍‌ا ه‍‌م‍‌ون‍‌ج‍‌ا #ک‍‌٫٫٫٫س‌ن‍‌ن‍‌ت .!️
5.0
114
تیکه دار عصبانی حقیقت حاضر جوابی بی تفاوت
.
‍مَ‍‌ن #ت‍‌و‍ان‍‌ای‍‌ی ا‍‌ی‍‌ن‍‌و ‍د‍ا‍رَ‍م ‍دَر عِ‍‌ر‍ضِ ی‍‌ڪ ث‍‌ان‍‌یہ ‍ا‍ز هَ‍‌م‍‌ت‍‌و‍ن #مُ‍‌ت‍‌ن‍‌ف‍‌ر بِ‍‌ش‍‌م :))️
5.0
7876
عصبانی بی تفاوت

اون خداست که مهربون و بخشندس من
فاصله خندیدنم تا رد دادنم یک ثانیه است :)))

5.0
10862

𝕋𝕙𝕒𝕥'𝕤 𝔾𝕠𝕕 𝕨𝕙𝕠 𝕚𝕤 𝕞𝕖𝕣𝕔𝕚𝕗𝕦𝕝 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕣𝕒𝕔𝕚𝕠𝕦𝕤.
𝕋𝕠 𝕞𝕖 , 𝕥𝕙𝕖 𝕕𝕚𝕤𝕥𝕒𝕟𝕔𝕖 𝕓𝕖𝕥𝕨𝕖𝕖𝕟 𝕞𝕪 𝕝𝕒𝕦𝕘𝕙 𝕒𝕟𝕕 𝕘𝕖𝕥𝕥𝕚𝕟𝕘 𝕔𝕣𝕒𝕫𝕪 𝕚𝕤 𝕛𝕦𝕤𝕥 𝕒 𝕤𝕖𝕔𝕠𝕟𝕕 :))
 

شاخ انگلیسی عصبانی مغرور لاتی خدا

ما اع‍‌ص‍‌اب س‍‌رد ش‍‌دن‍‌ات‍‌ون‍‌و ن‍‌داری‍‌م #ی‍‌ه‍‌وی‍‌ی ب‍‌ری‍‌د گ‍‌م‍‌ش‍‌ی‍‌د:/
‌️
5.0
2302
تیکه دار عصبانی حقیقت لاشی مغرور

ق‍‌ه‌ق‍‌هِ ‍م‍‌ی‍‌زن‍‌م ب‍‌ه ‍چ‍‌ی‍‌ز م‍‌ُز‍خ‍‌ر‍ف‍‌ی ‍ک‍‌ه ‍اس‍‌م‍‌ش‍‌و ‍گ‍‌‌ذاش‍‌ت‍‌ی‍‌د ع‍‌‌ِش‍‌ق -! 🖇🖤
‌️
5.0
5517
🖤🖇(:𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆
شاخ تیکه دار مغرور
#دهنم مزه# خون میده #از بس #حرفامو کشتم:))️
5.0
169
𝚖𝚢 𝚖𝚘𝚞𝚝𝚑 𝚜𝚖𝚎𝚕𝚕𝚜 𝚕𝚒𝚔𝚎 𝚋𝚕𝚘𝚘𝚍 𝚋𝚎𝚌𝚊𝚞𝚜𝚎 𝚒 𝚔𝚒𝚕𝚕 𝚖𝚢 𝚠𝚘𝚛𝚍𝚜
عصبانی حقیقت سکوت خسته

مُهِم نیس پُشت سَرمون چی میگن مُهم اینِ ک تو رومون جُرعت نَدارَن حرف بزنن👌🏿✋🏻

5.0
20863
عصبانی شاخ لاتی
غیرت ﺩﺍﺭی ﻧﺯﺍﺭ #ﺍﺷﻛش ﺩﺭﺍﺩ ﻭﮔﺭﻧه #ﮔﻳﺭ ﺩﺍﺩﻧﻭ ﻫﺭ #ﺳﮔی ﺑﻟﺩه️
5.0
4613
تیکه دار پسرانه
اه‍‌ل ان‍‌ت‍‌‍‌ق‍‌ام و ت‍‌ل‍‌اف‍‌ی ک‍‌ردن ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌م ول‍‌ی دوس‍‌ت دارم ج‍‌وری باش‍‌م ک‍‌ه از دش‍‌م‍‌نی ب‍‌ا م‍‌ن پ‍‌ش‍‌ی‍‌مون باش‍‌ن:)️
5.0
861
تیکه دار عصبانی حقیقت حاضر جوابی انتقام

هے فِلانے… وقتے رفتے حتے فِکر برگشتَـم نَکن دَر دُنیـاے مَـــن هیچ آشغٰالے بازیـافت نمیـشـود

5.0
7226
عصبانی شاخ جدایی خیانت لاتی
یِ‌‍ہ ‍مُ‍‌ش‍‌ت #‍ح‍‌ق‍‌ی‍‌ر ‍در ‍ق‍‌ال‍‌بِ #ک‍‌ب‍‌ی‍‌ر..'!️
5.0
1566
تیکه دار عصبانی کارما