جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خسته عربی / بهترین متن خسته [پیشنهادی]

119 پست
متن های خسته گلچین به زبان عربی , تعداد 119 متن خسته عربی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خسته عربی / بهترین متن خسته [پیشنهادی]
خسته خسته - جدیدها خسته انگلیسی خسته ترکی کوتاه خسته بلند خسته
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
هیچوقت نمیتونی دختر هارو درک کنی
چون اونا پیچیده ان
چون اونا در حین مهربونیت بد اخلاق
در حین فرشته بودن شیطان
در حین خنده رو بودن حالشون بده
نمیتونی دركش کنی
نمک نشو رو درداش ️
5.0
516
kızları asla anlayamazsın
Çünkü onlar karmaşık
Nazikken kaba oldukları için
Şeytanın meleği olurken
Gülerken kendilerini iyi hissetmelerini sağlayın
anlayamazsın
tuzlama
دخترانه نامردی خسته
مشابه ها
خدایادر جستجوی آنچه برایم مقدر نکرده ای؛خسته ام مکن..🍂🌚️
5.0
1937
وَلا تُغَنَّی بطَلَبِ مالَم تُقدَّرلی فیهِ رِزقاً
غمگین مذهبی خدا بی تفاوت خسته
مقاومت در مقابل گریستن، از خود گریستن دردناک‌تر است.️
3.9
335
‏مقاومة البكاء أشد ألما من البكاء نفسه
غمگین خسته عربی
#دوس داشتن به پول و قیافه #نیس به ماشین آخرین مدل #نیس به تیپ ترتمیز #نیس به مهمونی پارتی ،به کادوی ولنتاین #نیس..
دوس داشتن به #پشتت بودنه
به #باهات بودنه
کسی که #دوست داره..
تا #تهش پشتته
#ناراحت میشی دنیا رو سرش #خراب میشه
نمیخاد #اذیتت کنه
نمیزارع کسی #نگات کنه
واست #تلاش می‌کنه
واست #صبر می‌کنه
با بدیات #میسوزه
با خوبیات #میسازه
تو حال #بدیات پیشته
#خودتو میخاد نه شرایط و #جسمتو
5.0
838
نمیخاد با به #نمایش گذاشتنت #پز بده
به #پاک بودن و نجیب بودنت #افتخار می‌کنه تا به #لاشی و پایه بودنت..
حالا هی #نگو دوست دارم..
_دوست دارم #تایپ کردنی نیس #ثابت کردنیه مرغ‌عشق..!😏
غمگین تیکه دار خسته حقیقت نامردی
#حافظ میگه:
گوهر خود را مزن بر سنگ هر ناقابلی
صبر کن پیدا شود گوهر شناس بالغی

_اگه پیدا نشد چی؟حافظ تو گردنم میگیری؟️
5.0
306
السان الغیب
عاشقانه تیکه دار حقیقت حافظ خسته
ܝ࠭‌ࡅ࠭ܥ‌ࡏަܨܦ߳ܝܝ݅ܝࡅ࠭ࡏަߺࡉࡅ࡛ߺ❟נ،ܣܝ‌ܟ݆ࡅ࠭ܥ‌ࡄܝ‌ܭߊ‌ܝ‌ࡊ‌ࡅ࡛ߺ❟נ...🖤

5.0
1954
𝙻𝚒𝚏𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝚋𝚎𝚊𝚞𝚝𝚒𝚏𝚞𝚕 𝚎𝚟𝚎𝚗 𝚝𝚑𝚘𝚞𝚐𝚑 𝚒𝚝 𝚠𝚊𝚜 𝚋𝚊𝚍
غمگین تیکه دار ادبی خسته زندگی
نّمّیّـّבوّنّمّ چّرّاّ وّلّےّ بّعّضّےّ هّاّ رّاّحّتّ בلّمّ رّوّ مّیّشّکّنّنّ ️
5.0
302
I don't know why, but some people break my heart easily
غمگین نامردی خسته
گفت : آدمیزاد به اندازه‌ی لطافت قلبش درد می کشد!!!️
5.0
212
그는 말했다: 인간은 마음의 연약함만큼 고통을 받는다!!!

غمگین خسته
نیاز دارم به فریـــاد،امـا سکوتو ترجیح میدم! ️
5.0
2127
J'ai besoin de crier, mais je préfère le silence !
غمگین خسته حقیقت سکوت
ܢܚܫܨ ܭࡍ߭ ܥ‌‌ܝ‌ ܝ̇‌ࡅ߭ܥ‌‌ܭَـܨ ࡅ࡙ܭܝ‌ࡅ߭ܭَ ܢ̣ߊ‌ܢܚ݅ܨ ، ܦ̇ܝ‌ܚ݅ࡍ ܣܝ̇‌ߊ‌ܝ‌ ܝ‌ࡅ߭ܭَ ܝ‌ߊ ܣܩܘ ܝ̇‌ࡅ࡙ܝ‌ ܝ݆ߺߊ ܩܨ ߊ‌ࡅ߭ܥ‌‌ߊ‌ܝ̇‌ࡅ߭ܥ‌‌️
5.0
519
인생에 한 가지 색이 되려고 노력해 모두가 천 가지 색의 융단을 짓밟아
شاخ تیکه دار خسته ادبی

غمگین که می‌شوی، حواست باشدخدا
برای شنیدن غم‌هایت شنواترین است...


5.0
64
قَالَ إِنَّمَا أَشْکو بَثِّی وَحُزْنی إِلَی‌اللَّهِ
غمگین مذهبی خسته دلتنگی خدا
- از چیا بیشتر میترسی؟
+ تـ‌نـ‌هـ‌آیـ‌ی، خـ‌یـ‌آنـ‌ت، عـ‌شـ‌‌ق!!
- چقدر شکست عشقی خوردی؟
+ نمیدونم، حسابش از دستم در رفته!!️
5.0
127
What are you most afraid of?
loneliness, betrayal, love,
How many times have you failed in love?
I don't know, it can't be counted
غمگین نامردی خسته دلتنگی
آقای قاضی جای ما
تو زندگی هیچکس خالی نبود !! 🖤️
5.0
1447
Mr. Qazi는 우리의 장소입니다
인생에 공허한 사람은 없었다!! 🖤
غمگین تنهایی خسته قاضی
یـکی بـود یکی نبـود بـیخـیال قسـمت نبـود.️
5.0
251
𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮 𝔀𝓪𝓼 𝓸𝓷𝓮, 𝓸𝓷𝓮 𝔀𝓪𝓼 𝓷𝓸𝓽, 𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓬𝓪𝓻𝓮 𝓪𝓫𝓸𝓾𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓹𝓪𝓻𝓽
بهترین ها تنهایی خسته مغرور کرونا
پیر شد دل ما
گرچه آغاز جوانیست..️
5.0
159
私たちの心は老いてしまった 始まりは若いのに…。
غمگین خسته