جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های شاخ تیکه دار / بهترین متن شاخ تیکه دار [پیشنهادی]

7674 پست
متن های شاخ تیکه دار گلچین , تعداد 7,674 متن شاخ تیکه دار به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های شاخ تیکه دار / بهترین متن شاخ تیکه دار [پیشنهادی]
تیکه دار شاخ عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو تیکه به لاشی شاخ لاتی تنهایی شاخ شاخ تیکه دار - جدیدها شاخ تیکه دار انگلیسی شاخ تیکه دار ترکی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
201824
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
152464
شاخ تیکه دار لاتی مغرور بی تفاوت
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
188907


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی
♛اگـه سُکوت میکُنَم فِکر نَکُن حَق با توعِه دارم بِه شَخصیَتَم اِحتِرام میزارم کِه با هَر خَری هَم کَلام نَشَم↻️
5.0
51464
شاخ تیکه دار حقیقت
اف‍‌ت‍‌خ‍‌ار‌ن‍‌ک‍‌ن‌که‌زی‍‌اد‌دن‍‌ب‍‌ال‍‌ت‍‌ن‌،ج‍‌ن‍‌س‌ارزون‌ط‍‌رف‍‌دار‌زی‍‌اد‌داره!️
5.0
70108
شاخ تیکه دار حاضر جوابی
بآ قآنونِ خودِت زِندِگی کُن ، اینجآ پُشتِ سَر خُدآ عَم حَرف میزَنَن .️
5.0
68607
شاخ تیکه دار حقیقت


به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه :)

5.0
124192
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.
شاخ انگلیسی تیکه دار لاتی نامردی
ب‍‌ح‍‌ث #ذات‍‌ه وگ‍‌رن‍‌ه #ق‍‌ی‍‌اف‍‌ه ص‍‌گ ه‍‌م‍‌ ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ه!
5.0
49227
شاخ تیکه دار لاتی مغرور

از یہ جایے به بعد دیگہ #تحمل نمیڪنی #حذف میڪنے!!🖤️
5.0
26722
𝔉𝔯𝔬𝔪 𝔬𝔫𝔢 𝔭𝔩𝔞𝔠𝔢 𝔱𝔬 𝔞𝔫𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯, 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔞𝔫 𝔫𝔬𝔱 𝔰𝔱𝔞𝔫𝔡 𝔦𝔱, 𝔶𝔬𝔲 𝔡𝔢𝔩𝔢𝔱𝔢 𝔦𝔱 !!🖤

شاخ تیکه دار خسته لاتی مغرور
فـِک کَردیٰ چُون یِه روُز مُـهم بُْودی هـْمیشَه مـْهم میٰموٍنیُ.?️
5.0
81265
Dachtest du, dass du wichtig bleiben wirst, weil du immer wichtig warst..?
شاخ تیکه دار بی تفاوت انتقام
‌در #ح‍‌دی ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی ک‍‌ه ب‍‌خ‍‌وای م‍‌ان‍‌ع #خ‍‌ن‍‌د‍‌ه ه‍‌ام ش‍‌ی.️
5.0
31508
شاخ تیکه دار انگیزشی