جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تیکه دار لاتی / بهترین متن تیکه دار لاتی [پیشنهادی]

3590 پست
متن های تیکه دار لاتی گلچین , تعداد 3,590 متن تیکه دار لاتی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تیکه دار لاتی / بهترین متن تیکه دار لاتی [پیشنهادی]
تیکه دار لاتی رفاقتی تیکه دار شاخ تیکه دار شعر تیکه دار عاشقانه تیکه دار تیکه دار لاتی غمگین تیکه دار تیکه دار به خیانت ادبی تیکه دار تیکه دار به دروغگو لاتی رفاقتی تیکه به لاشی شاخ لاتی تیکه دار لاتی انگلیسی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
223578
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
158925
شاخ تیکه دار لاتی مغرور بی تفاوت
مشابه ها
من سکوت میکنم،تو احساس زرنگی کن!😂🤙🏻️
5.0
52209
😂🤙🏻𝙒𝙀 𝙋𝙄𝙘𝙠 𝙎𝙞𝙡𝙀𝙣𝘾𝙚 𝙎𝙤 𝙔𝙤𝙪 𝙁𝙀𝙚𝙡 𝙎𝙈𝘼𝙧𝙩
تیکه دار طنز لاتی حاضر جوابی


به کاکتوس که زیاد آب بدی، خراب می‌شه؛
حکایت محبت کردن به یه‌سری از آدمای زندگیمونه :)

5.0
130519
If you overwater a cactus, it will die;
It's the same story of being kind to some people in our lives.
شاخ انگلیسی تیکه دار لاتی نامردی
حَسْـــبےُ اَللّه🖤📿
#ارزو_باش_نه_خاطره..:)

الله یار باشد دشمن هزار باشد🧿
#دخترونه_مرد_باش💯⁦🤙🏿
#بزرگ.نیستم
#ولی.بزرگا.تونم.آدم.حساب.نمیکنم😉💯🌟️
5.0
80804
شاخ تیکه دار حاضر جوابی لاتی مغرور
ب‍‌ح‍‌ث #ذات‍‌ه وگ‍‌رن‍‌ه #ق‍‌ی‍‌اف‍‌ه ص‍‌گ ه‍‌م‍‌ ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ه!
5.0
52457
شاخ تیکه دار لاتی مغرور

از یہ جایے به بعد دیگہ #تحمل نمیڪنی #حذف میڪنے!!🖤️
5.0
34326
𝔉𝔯𝔬𝔪 𝔬𝔫𝔢 𝔭𝔩𝔞𝔠𝔢 𝔱𝔬 𝔞𝔫𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯, 𝔶𝔬𝔲 𝔠𝔞𝔫 𝔫𝔬𝔱 𝔰𝔱𝔞𝔫𝔡 𝔦𝔱, 𝔶𝔬𝔲 𝔡𝔢𝔩𝔢𝔱𝔢 𝔦𝔱 !!🖤

شاخ تیکه دار خسته لاتی مغرور
ن‍‌گ‍‌اه ن‍‌ک‍‌ن #س‍‍‌اک‍‌ت‍‌م ده‍‌ن‍‌م ب‍‌از ش‍‌ه چ‍‌ی‍‌زای‍‌ی ب‍‌ارت م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م ک‍‌ه م‍‌ع‍‌ن‍‌ی‍‌ش‍‌و ت‍‌و #گ‍‌وگ‍‌ل س‍‌رچ ک‍‌ن‍‌ی :) 🐈‍⬛🩸️
5.0
77554
شاخ لاتی
‌خالی‌ میکنن‌ پشتتو‌ حتـے سایھ‌ هاا .

5.0
196703


‌𝑬𝒗𝒂𝒏 𝑺𝒉𝒂𝒅𝒐𝒘𝒔 𝑬𝒎𝒑𝒕𝒚 𝒀𝒐𝒖𝒓 𝑩𝒂𝒄𝒌 !

شاخ تیکه دار لاتی ادبی زندگی


کسی که از من گذشت دیگه نمیگم درگذشت
میگم هریییی خوش گذشت😹✋↝‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
43776
شاخ تیکه دار لاتی مغرور
#بنی ادم لاشی تر از یکدیگرند..) ️
5.0
55803
#ب̶ن̶ی̶.ا̶د̶م̶.ل̶ا̶ش̶ی̶.ت̶ر̶.ا̶ز̶.ی̶ک̶د̶ی̶گ̶ر̶ن̶د̶.
️‌‌✞‌🖤
شاخ تیکه دار لاشی لاتی


➖⃟🙂• 𝙒𝙀 𝙋𝙄𝙘𝙠 𝙎𝙞𝙡𝙀𝙣𝘾𝙚 𝙎𝙤 𝙔𝙤𝙪 𝙁𝙀𝙚𝙡 𝙎𝙈𝘼𝙧𝙩

سکوت از ما ، احساس زرنگی از شما :) ↝‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
27011
شاخ تیکه دار خسته لاتی مغرور
هَرّگِزً نَخُوِرَیِ غُصِهً حَرِفَِ دِگَِرَآنّ رِآ گُوِرًِ پِدَرِ هَرِکِهً بِخَوُآهَدّ بَدِمًآنً رَِآ...!️
5.0
35503
تیکه دار لاتی حاضر جوابی
و‍ق‍‌ت‍‌ی م‍‌ی‍‌گ‍‌م #ب‍‌ک‍‌ی‍‌ر‍م ن‍‌گ‍‌و‍ ن‍‌د‍ا‍ری
ب‍‌ه‍ ا‍ی‍ن ف‍‌ک‍ر ک‍‌ن ب‍‌ه‍ ‍چ‍‌ی‍‌ز‍ #ن‍‌د‍اش‍‌ت‍م‍‌م ن‍ی‍‌س‍‌تی .!️
5.0
30823
تیکه دار لاتی مغرور