جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بلند شاخ / بهترین متن شاخ [پیشنهادی]

459 پست
متن های شاخ گلچین بصورت بلند , تعداد 459 متن شاخ به ترتیب بهترین ها برای کپشن و متن های بلندمتن های بلند شاخ / بهترین متن شاخ [پیشنهادی]
عاشقانه شاخ شاخ دخترونه غمگین شاخ شاخ تیکه دار شاخ لاتی تنهایی شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

ه‍‌رس‍‌ق‍‌وط‍‌ی‌پ‍‌ای‍‌ان‌ک‍‌ارن‍‌ی‍‌س‍‌ت‌, ب‍‌اران‌راب‍‌ب‍‌ی‍‌ن ! س‍‌ق‍‌وطِ ب‍‌اران‌ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ت‍‌ری‍‌ن آغ‍‌ازاس‍‌ت :)

5.0
77882

𝐄𝐯𝖾𝐫𝐲 𝐟𝖺𝐥𝐥 𝐢𝗌 𝐧𝗈𝐭 𝐭𝐡𝖾 𝐞𝗇𝐝, 𝗌𝐞𝐞 𝐭𝗁𝐞 𝐫𝖺𝐢𝐧! 𝐑𝖺𝐢𝐧𝖿𝐚𝐥𝐥 𝐢𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐦𝐨𝗌𝐭 𝖻𝐞𝐚𝐮𝗍𝐢𝖿𝐮𝐥 𝐛𝖾𝐠𝐢𝐧𝐧𝗂𝗇g :)

شاخ انگلیسی دخترانه مغرور ادبی زندگی دختر
شایع تو یکی از آهنگاش یه نصحیت خیلی خوب میکنه که باید قاب بگیریم بزنیم سَر در زندگیمون؛ همونجا که میگه:
«هرجایی ها رو تحویل نگیر
هرجایی نرو شأن داشته باش
اهمیت نداره از کی حرف می‌شنوی
بی اهمیت به همه شک داشته باش
بر میاد همه چی از همه»️
5.0
587
شاخ حقیقت لاشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

5.0
51825

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

شاخ انگلیسی موفقیت انگیزشی مغرور

تحهـﮩــ٨ـﮩ۸ــ♡ــ۸ـﮩـ٨ـﮩـ ⃠ترس 🖤]▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃤0 ⃤حوصله 🖤]███▒▒▒▒▒▒▒▒▒ ⃠25 ⃟کینه 🖤]█████▒▒▒▒▒▒▒ ⃟45 ⃟غرور 🖤]████████████ ⃢100 ⃠⫷⫸عصاب↞0⎆▃▃▃▃▃▃.

5.0
3890
عصبانی شاخ مغرور
مشابه ها
چیزی که مال منه اسمش روشه دیگه ماله منه!
حتی اگه پیشه تو باشه بازم مال منه حتی اگه ازم دور باشه ، بازم مال منه، چیزی که مال منه هیچوقت مال تو نمیشه، مگه اینکه خودم ولش کنم! در غیر این صورت تو هرگز اونو نخواهی داشت! هرگز!!🙂🤍️
5.0
313
شاخ تیکه دار مغرور حقیقت سکوت

چ‍‌را ‍مغ‍‌رو‍ر ن‍‌ب‍‌اش‍‌م وق‍‌ت‍‌ی ج‍‌ز خُ‍‌دم‍ بِ‌‍ہ ه‍‌ی‍‌ش‍‌ک‍‌ی ن‍‌ی‍‌از ن‍‌دا‍ر‍م .؟.....'

4.9
2061
شاخ تنهایی لاتی مغرور

☜ ﻣﯿــــﮕَﻦْ ﺁﺩَﻡ ﻭَﻗــــﺘﯽ ﻣﯿﻤﯿـــﺮِﻩ
ﺑَــﺪَﻧِﺶْ ﺳـَـــــﺮﺩ ﻣﯿــــﺸِـﻪ₪
ﭘَـﺲْ ﻫَﺮﮐـــﯽ ﺑـﺎﻡ ﺳـَــــﺮﺩ ﺷُـﺪ √
← ﺧــﻮﺩِﺵْ ﺑِﺰَﻧِــﻪ ﺑِﻪ ﭼــــﺎﮎ ➜➜➜
ﭼـﻮﻥْ ﺩﯾﮕِـﻪ ﻣُــــﺮﺩﻩ ﺣِــﺴــﺎﺑِﺶْ ﻣﯿــــﮑُﻨَـﻢ ✘✘✘

4.9
3720
شاخ تیکه دار لاتی مغرور حاضر جوابی
- ‏مرلین مونرو چقدر زیبا میگه ك :
‹‍ اگه تو بدترین شرایطم دوستم
نداشته باشی ، پس توی بهترین
شرایطم هم لیاقتم رو نداری . . ›
‏اگه یه روزایی حالتون خوب نبود
آدمای ِ مهم زندگیتون کنارتون
نموندن ، تو حالِ خوبتون هم
لیاقت کنار شما ایستادن رو ندارن !
اینو یادت نره . . )!💙'🗝
·‌ ・ ────⋅☃⋅──── ・ ·‌️
5.0
662
شاخ موفقیت حقیقت انگیزشی

ﻫـَـﺮ ﻭَﻗــﺖ ﺧــﻮﺍﺳــﺘــﮯ
ﺍَﺯ ﺩَﺳــﺖ ﮐـﺴـﮯ ﻧــﺎﺭﺍﺣـَـﺖ
✘ ﺑـﺸﮯ . .
✘ ﺍﻭﻝ ﯾﮧ ﻧﮕﺎ ﺑﮧ
↬ ﺳـﺮ ﺗـﺎ ﭘـﺎﺵ ﺑﻨـﺪﺍﺯ ↫ ✘
ببین ﺍﺭﺯﺷـﺸـﻮ ﺩﺍﺭﻩ
ﯾـﺎ ﻧـﮧ ! ✘

4.9
1119
شاخ تیکه دار مغرور حاضر جوابی بی تفاوت
ی‍‍‌ه #ک‍‌‍‌اری ن‍ک‍‌ن‍‌ی‍‌ن ‍ #ه‍‌مت‍‌و‍ن‍‌و ب‍‌گ‍‌ی‍ر‍م ب‍‌ه ی‍‌ه ‍#ور‍م ، ‍م‍‌ن #ح‍‌و‍ص‍‌ل‍‌ه ل‍‌و‍س #ب‍‌از‍ی‍‌ای ش‍‌م‍‌ار‍و ‍دی‍‌‌گ‍ه #ن‍‌دار‍م️
5.0
2010
شاخ لاتی
همونجا که شایع تو اهنگ احتیاج دارم میگه :
احتیاج دارم بریم؛
یه ماه شمال باشیم بعد از جنوب درایم،
اصلا احتیاج دارم دیگه بریم نیایم
یه چند ماه از زندگی رِسید نخوایم.️
5.0
136
شاخ غمگین دلتنگی
بزرگترین رازدار زندگیت کیه؟ "قلبت"
بزرگترین تصمیم گیرنده زندگیت کیه؟ "مغزت"
بزرگترین همراه زندگیت کیه؟ "پاهات"
می‌خوام بگم
قهرمان زندگیت خودتی،
فقط به خودت تکیه کن...️
5.0
366
شاخ بهترین ها مغرور انگیزشی
ب‍‌ا #هز‍ا‍ر ن‍‌ف‍‌ر ن‍‌پ‍‌ر، ‍ک‍‌ه #ح‍‌س‍‌ادت ی‍‌ه ن‍‌ف‍‌ر‍و ‍در ب‍‌ی‍‌اری، ب‍‌ا ی‍‌ه ن‍‌ف‍‌ر #ی‍‌ج‍‌و‍ر‍ی ب‍‌پ‍‌ر ‍ک‍‌ه هز‍ا‍ر ن‍‌ف‍‌ر ب‍‌ه‍‌تو‍ن #ح‍‌س‍‌و‍دی ‍ک‍‌ن‍‌ن:)
‌‌️
5.0
1944
شاخ تیکه دار حقیقت لاتی
م‍‌ن ه‍‌م‍‌و‍ن #ص‍‌ی‍‌گ‍‌ار ‍گ‍‌‌وشہ لب‍‌ت‍‌م ‍کہ بہ ان‍‌ت‍‌ظ‍‌ار ب‍‌وس‍‌ی‍‌دن ل‍‌ب‍‌ت ‍ک‍‌ام‌بہ‌‍ک‍‌ام ‍خ‍‌اک‍‌س‍‌تر ‍م‍‌ی‍‌شہ..'!🖤️
5.0
1139
شاخ لاتی خسته عشق یک طرفه
ببين منو: توزندگیم به قدرى آزاد بودم كه، به راحتى ميتونستم هرجاي برم ولى نرفتم به راحتى ميتونستم خيانت کنم ولى نكردم دروغ بگم ونگفتم،كج برم ونرفتم حتى ميتونستم داشته هامو به رخ بکشماولى اصالت... چيزى كه نه ميشه خريد نه به راحتى بدست آورد ديگه نبينم منو بابقيه يكى ن بدونى ها خب؟️
4.2
325
تیکه دار شاخ حقیقت
تا وقتی هستش حرفاتو بهش بگو ، تا وقتی کنارته دستاشو بگیر ، نا وقتی میتووونی بهش بگو چقدر دلتنگش شدی ، تا وقتی فرصت داری بهش بگو کنارش چقدر خوبه حالت...
منتظر لحظه ها نمون لحظه ها خیلی بی‌رحم هستن...
ممکنه یهو تا ب خودت بیای دیگه به اونی که بود دیگه نیای اون‌وقته که تویی و یک‌ دنیا کاشِ پر از حسرت🚶‍♂️
5.0
315
عاشقانه شاخ عشق یک طرفه
دیگه از رفتن آدما تعجب نمیکنم...
انگار وقتی یه نفر میاد ، فکر رفتنشو از همون روز اول میندازم توی سرم. تو مغزم با خودم میگم: ببین ، اینی که امروز اومد ممکنه فردا بره ؛ بی‌دلیل ، بی‌خداحافظی ، بی‌برگرد.
میتونی تحمل کنی؟
اگه میتونی بزار بیاد تو زندگیت!
راستشو بخوای روزای اولِ رفتنش حالم بده ، گریه میکنم و گاهیم دلم میگیره.
ولی خب به خودم فقط اجازه همون یه روز غمبرک زدنو میدم ، از فرداش سعی میکنم بلندشم و به خودم برسم! ️
5.0
304
شاخ حقیقت مغرور بی تفاوت

‌ بعضــــے وَقتــــها احســــــــــاس میڪُــنَـــــم مثـــلِ آبـــــــــ جوشَــــــم از بَـــــس ڪہِ ڪـ ـون خیــــــــــلے هــــــــــارو ســـــوزوندم👅💪🏽

4.7
541
شاخ مغرور
مَن
اگه یکم سَردم
اگه یکم تُخسم
اگه یکم مَغرورم
اگه اعصاب ندارم
اگه همیشه تَنهام
اگه همیشه رک بودم
اگه بهم نزدیک شدی و ازت دوری کردم دلیل نمیشه بی معرفتم،فقط بخاطر اینکه :اینقدر دوست دشمن ضربه خوردم دیگه حوصله خودمم ندارم :))))️
5.0
2199
شاخ غمگین خسته حقیقت دختر
آقای قاضی: تو شهری براش داد میزدم؛که حرف زدن حکمش اعدام بود! ♤ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
4.8
903
عاشقانه شاخ عشق یک طرفه
مـ‌ا دیـ‌وونـ‌ه هـ‌ا
هـ‌رچــ‌ی بــ‌‌یـ‌‌شـ‌تـ‌ر
غـ‌م داریـ‌م،بـ‌لـ‌نـ‌د تـ‌ر
مـــ‌یــ‌خـــ‌نــدیم:)🤞️
5.0
1046
شاخ غمگین حقیقت سیگار
ق‍‌ان‍‌ون‍‌ ع‍‌ش‍‌ق‍‌ ای‍‌ن‍‌ه‍‌ ب‍‌م‍‌ی‍‌ری‍‌ ب‍‌راش‍‌ م‍‌ی‍‌ری‍‌ن‍‌ه‍‌ ب‍‌رات‍‌ ب‍‌ری‍‌ن‍‌ی‍‌ ب‍‌راش‍‌ م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ره‍‌ ب‍‌رات‍‌ ب‍‌ری‍‌ن‍‌ ب‍‌راش‍‌ ت‍‌ا ب‍‌م‍‌ی‍‌ره‍‌ ب‍‌رات‍‌....!️
5.0
279
شاخ تیکه دار لاتی
مود زندگی "یاس" : متاسفانه اینو یاد گرفتم نخندم حتی بعد اینکه فاز گرفتم با یه جوک ؛ تا بلند خندیدم سریع محکم دستمو گاز گرفتم! فهمیدم خوب بودن من بازتاب نداره . . . وجدان تا آخر این داستان سرابه (:️
3.2
168
شاخ غمگین تیکه دار لاتی دروغ


یک دانه بدون هیچ سر و صدایی رشد می کند. ولی یک درخت با صدای مهیبی زمین می خورد تخریب پر سر و صداست و خلقت آرام و بی صداست این قدرت سکوت را نشان میدهد ،
در سکوت رشد کن ...

5.0
124
شاخ موفقیت سکوت زندگی انگیزشی
⦇هَر‌وَقت‌‌ناراحَت‌شُدی‌به‌این‌فِکر‌کن‌که‌
میلیون‌ها‌سِلول‌تو‌بَدَن‌تو‌وجود‌دارَن‌وَ‌
تَنها‌چیزی‌که‌بِهش‌اهمیت‌میدَن‌تویی((:🐚🕊💕

5.0
68
شاخ انگیزشی
من هیچوقت بخاطر رفتن کسی از زندگیم ناراحت نمیشم😏
چون اونقدر به خودم باور دارم و میدونم چجور آدمی هستم
که اگر هم کسی روزی منو ترک کنه،🚶
مطمئنم کسی که از دست میده اونــــه ن مــــن🤌🏼💯️
5.0
380
🌱🤍
شاخ تیکه دار انگیزشی مغرور
‌‍و‌اس‌‍ہ ک‍‌س‍‌یـ ک‌‍ہ #ج‍‌نب‍‌ه ‍م‍‌هر‍‍‌ب‍‌ون‍‌ی‍‌ت‍‌ـو ن‍‌دا‌ر‍ہه ‌ه‍‌م‍‌و‍ـن ‍‍م‍‌غـر‍ورِ #س‍‌نـگ‍‌د‌ل ب‍‌اش‍‌یـ ب‍‌ـهت‍‌ر‍ههه️
5.0
71
شاخ مغرور
یه جا خیلی قشنگ نوشته بود:
باور کن، تو را پنهان خواهم کرد در آنچه که نوشته‌ام، در نقاشی‌ها و آوازها و آنچه که می‌گویم. تو خواهی ماند؛ و کسی نه خواهد دید، و نه خواهد فهمید، زیستنت را در چشمانم.️
5.0
278
عاشقانه شاخ ادبی دوستت دارم