جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تنهایی / جدیدترین متن تنهایی [اردیبهشت 1403]

11340 پست
متن های تنهایی جدید , تعداد 11,340 متن تنهایی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تنهایی / جدیدترین متن تنهایی [اردیبهشت 1403]
شعر تنهایی تنهایی غمگین عاشقانه تنهایی تنها دلتنگی ادبی تنهایی تنهایی شاخ تنهایی تنهایی عربی تنهایی انگلیسی تنهایی ترکی کوتاه تنهایی کوتاه تنهایی - جدیدها بلند تنهایی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

‍چ‍ق‍‌در ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ش‍‌دی‍‌م ک‍‌ه دردام‍‌ون‍‌و ت‍‌و دی‍‌وار م‍‌ج‍‌ازی م‍‌ی‌ن‍‌وی‍‌س‍‌ی‍‌م ‌-! :)💔
‌‌️
5.0
4
غمگین تنهایی دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ت‍‌ا ح‍‌ا‍‌ل‍‌ا ش‍‌ده‍‌ #ال‍‌ک‍‌ی آن ب‍‌اش‍‌ی . !?
دل‍‌ت‍‌ن‍‌گ‍‌ش #ب‍‌اش‍‌ی
م‍‌ن‍‌ت‍‌ظ‍‌ر ج‍‌واب پ‍‌ی‍‌ام‍‌ت ب‍‌اش‍‌ی
ج‍‌واب #پ‍‌ی‍‌ام‍‌ی ک چ‍‌ن‍‌د س‍‌اع‍‌ت ش‍‌ده‍‌ و ‌#ج‍‌واب ن‍‌داده
ب‍‌ع‍‌د ب‍‌ری ت‍‌و #چ‍‌ن‍‌ل‍‌ا ب‍‌گ‍‌ردی
#ت‍‌ک‍‌س‍‌ت ‌غ‍‌م‍‌گ‍‌ی‍‌ن ب‍‌خ‍‌ون‍‌ی
ی‍‌ه‍‌و م‍‌ی‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌ی ی پ‍‌ی‍‌م #اوم‍‌ده ب‍‌رات
ب‍‌ال‍‌ا رو #ک‍‌ه‍ م‍‌ی‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌ی ‌، #م‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی خ‍‌ودشه️
5.0
1
غمگین تنهایی خسته زندگی دلتنگی
م‍‌ی‍‌گ‍‌م دل‍‌ب‍‌ر!
ص‍‌ب‍‌ح ش‍‌د ن‍‌ب‍‌ودی:)
ش‍‌ب ش‍‌د ن‍‌ب‍‌ودی:)
ب‍‌ار‍ون ام‍‌د ن‍‌ب‍‌ودی:)
ب‍‌غ‍‌ض ک‍‌ر‍‌دم ن‍‌ب‍‌ودی:)
ح‍‌ال‍‌م ب‍‌دب‍‌ود ن‍‌ب‍‌ودی:)
خ‍‌ن‍‌دی‍‌دم ن‍‌ب‍‌ودی:)
اص‍‌ن ه‍‌م‍‌ش ن‍‌ب‍‌ود‍‌ی:)
ی‍‌ن‍‌ی واق‍‌ع‍‌ا دل‍‌ت ت‍‌ن‍‌گ ن‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌‌ه؟:)🥺💔️
5.0
1
غمگین تنهایی خسته زندگی دلتنگی
مشابه ها
:
↶ـ‹یہ‌وَقتایےهَست‍!•••
↶ـ‹چِشاتــــ پُراَشکہ!•••
↶ـ‹اَمانِمیزارےبِریزھ!•••
↶ـ‹گَلوتــــ پُربُغضھ!•••
↶ـ‹اَمانِمیزارےبِشکَنہ!•••
↶ـ‹دِلِتــــ پُرحَرفہ!•••
↶ـ‹اَمافَقَدسُکوتــ وَسُکوت‌وَسُکوت‍!•••
↶ـ‹راضےنیستےوَلے!•••
↶ـ‹نہ‌گِلہ‌میکُنےنہ‌شِکایَتے!•••
↶ـ‹یہ‌وَقتایےهَستــ کہ!•••
↶ـ‹دیگہ‌تَسلیمــ میشے!•••
↶ـ‹یہ‌وَقتایےبہ‌خودِتــــ میاےوَمیبینے!•••
↶ـ‹اَزونــــ هَمہ‌شیطَنَت‌وَبازیگوشے!•••
↶ـ‹هیچےنَموندھ!•••️
5.0
1
غمگین تنهایی خسته زندگی دلتنگی

ح‍‌ال‍‌م #خ‍‌وب‍‌ه! م‍‌ث‍‌ل ب‍‌ی‍‌م‍‌اری ک‍‌ه گ‍‌ف‍‌ت خ‍‌وب‍‌م ول‍‌ی ف‍‌رداش #مُ‍‌‌رد...!️
-
0
غمگین تنهایی خسته دلتنگی زندگی
پیرشدیم؛ وسط روزایی که جوونی حقمون بود..🖤🚶‍♀️
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
-
0
غمگین تنهایی حقیقت دلتنگی زندگی
'هیچوقت' تاکید میکنم 'هیچوقت '
رفیقتو با عشقت آشنا نکن⭕️🚬
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
-
0
غمگین تنهایی حقیقت دلتنگی زندگی
منو تو موقعيتي قرار نده كه نشونت بدم که
چقدر قلب سردي ميتونم داشته باشم :)!
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
-
0
غمگین تنهایی حقیقت دلتنگی زندگی
ت‍‌و این زم‍‌ونہ کہ #پ‍‍‌ل‍‍‌ن‍‍‌گ شده ص‍‌ورت‍‍‌ی؛ #ش‍‌ی‍‌ر شده پ‍‌اک‍‍‌ت‍‍‌ی #ع‍‍‌ش‍‌ق ه‍‍‌م م‍‍‌ی‍‍‌شہ س‍‌اع‍‍‌ت‍‍‌ی:)️
-
0
غمگین تنهایی دلتنگی عشق یک طرفه لاشی
دنیا مکان ماندن ما نیست، بگذریم...
-
0
𝐓𝐡𝐞 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐨𝐮𝐫 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐲, 𝐥𝐞𝐭'𝐬 𝐠𝐨...
تنهایی خسته