جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تنهایی / جدیدترین متن تنهایی [اسفند 1401]

1925 پست
متن های تنهایی جدید , تعداد 1,925 متن تنهایی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تنهایی / جدیدترین متن تنهایی [اسفند 1401]
شعر تنهایی تنهایی غمگین عاشقانه تنهایی تنها دلتنگی ادبی تنهایی تنهایی شاخ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی ه‍‌م ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ‍‌ی‍‌ای خ‍‌ودش‍‌و داره م‍‌ث‍‌ل ب‍‌غ‍‌ض ن‍‌ص‍‌ف ش‍‌ب ؛🙂💔️
5.0
#غمگین #تنهایی #حقیقت
مشابه ها


مثل کاکتوس تنها باش اما برایِ آرزوهات بجنگ️
5.0

ʙᴇ ʟɪᴋᴇ ᴀ ᴄᴀxᴛᴜѕ вᴇ ᴀʟᴏɴᴇ
ʙᴜᴛ ғɪɢʜᴛ ғᴏʀ ᴅʀᴇᴀᴍѕ.
#شاخ #تنهایی #خسته #لاشی #لاتی
انقدر اذیـتـم نکـنید من کسیو ندارمـ هوامو داشتهـ باشهـ:) ️
5.0
Don't hurt me so much, I don't have anyone to care for me :)
#غمگین #تنهایی #متفرقه
𝙞 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙨𝙝𝙤𝙬 𝙖 𝙧𝙚𝙖𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙗𝙪𝙩 𝙞 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜
واکنشی نشون نمیدم اما متوجه همه چیز میشم️
5.0
#غمگین #تنهایی #بی تفاوت
﮼ه‍‌ی‍‌‌چ‍‌وق‍‌ت‌ پ‍‌‌ی‍‌گ‍‌ی‍‌ر ق‍‌ه‍‌ری‌ ک‍‌ه‌ م‍‌ق‍‌ص‍‌رش‌ ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی‌ ن‍‌ش‍‌و .!

5.0
#تنهایی #جدایی #قهر
ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن چ‍‌ی‍‌ک‍‌ار کردی‍‌ن که با ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی‍‌م ب‍‌ی‍‌ش‍‌تر ح‍‌ال م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م !️
5.0
#تنهایی #متفرقه
آقاے قاضی!
این בور و زمونـہ בیگـہ کسے خوבکشے نمی‌کنـہ ے گوشے میگیرـہ בستش یـہ گوشـہ میشینـہ بـב تر از خوבکشے یه
🙂💔️
5.0
𝓜𝓻. 𝓙𝓾𝓭𝓰𝓮!
𝓘𝓷 𝓽𝓱𝓲𝓼 𝓭𝓪𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝓪𝓰𝓮, 𝓷𝓸 𝓸𝓷𝓮 𝓬𝓸𝓶𝓶𝓲𝓽𝓼 𝓼𝓾𝓲𝓬𝓲𝓭𝓮 𝓪𝓷𝔂𝓶𝓸𝓻𝓮. 𝓗𝓮 𝓹𝓲𝓬𝓴𝓼 𝓾𝓹 𝓽𝓱𝓮 𝓹𝓱𝓸𝓷𝓮 𝓪𝓷𝓭 𝓼𝓲𝓽𝓼 𝓲𝓷 𝓪 𝓬𝓸𝓻𝓷𝓮𝓻. 𝓘𝓽'𝓼 𝔀𝓸𝓻𝓼𝓮 𝓽𝓱𝓪𝓷 𝓼𝓾𝓲𝓬𝓲𝓭𝓮. 💔🙂
#غمگین #تنهایی #قاضی #خودکشی