جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های جدایی ترکی / بهترین متن جدایی [پیشنهادی]

46 پست
متن های جدایی گلچین به زبان ترکی , تعداد 46 متن جدایی ترکی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های جدایی ترکی / بهترین متن جدایی [پیشنهادی]
غمگین جدایی جدایی عاشقانه شکست عشقی جدایی از خیانت جدایی جدایی - جدیدها جدایی عربی جدایی انگلیسی کوتاه جدایی کوتاه جدایی - جدیدها بلند جدایی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ب‍‌راش #م‍‌ه‍‌م ب‍‌اش‍‌‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره #ن‍‌اراح‍‌ت ب‍‌ش‍‌ی . و‍‌ق‍‌ت‍‌ی ش‍‌دی ی‍‌ن‍‌ی #م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ب‍‌ودی️
5.0
81892
غمگین تیکه دار جدایی نامردی حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
حاضرم هنوزم بخاطرت بجنگم
ولی نمیدونم تو هم اینو میخوای یا نه🖤:) ️
5.0
764
ʜᴀʟᴀ ꜱᴇɴɪɴ ɪÇɪɴ ꜱᴀᴠᴀŞᴍᴀʏᴀ ʜᴀᴢɪʀɪᴍ
:) 🖤ᴀᴍᴀ ʙᴜɴᴜ ɪꜱᴛᴇʏɪᴘ ɪꜱᴛᴇᴍᴇᴅɪĞɪɴɪ ʙɪʟᴍɪʏᴏʀᴜᴍ
عاشقانه جدایی متفرقه قهر عشق یک طرفه
مشابه ها
با هم خندیدیم، ولی تنهایی گریه کردم️
4.9
1893
Beraber güldük
ama tek başıma ağladım🥺💔
جدایی خیانت ترکی
من تمامت کرده ‌ام
بیچاره کسی که میخواهد با تو شروع کند ..️
4.6
661
🇹🇷 Ben seni bitirdim
Seninle başlamak isteyene yazık ..
جدایی عشق یک طرفه ترکی
↵واب‍‌س‍‌تہ نشو
ه‍‌چ ک‍‌س موندنی نیس-!💔🚶🏾‍♀️
5.0
1026
↵واب‍‌س‍‌تہ اول‍‌م‍‌اع
ه‍‌چ ک‍‌ی‍م ق‍‌ال‍‌ان دی‍‌ی‍‌ر-!💔🚶🏾‍♀
تنهایی جدایی دروغ عشق یک طرفه دلتنگی
من با تمام وجودم باورت داشتم ...
ولی تو یبارم دوس داشتنمو امتحان نکردی
و من با اینکه اینو میدونستم دوست دارم؟...️
5.0
194
Seni senin ğibilar sevsin
Manim sevğim Sana ağir ğalar🤌🏻🖤🚶🏽‍♂️
جدایی خیانت خاطره حقیقت
نمیخواهم دوباره خسته شوم
از این رو از هر کسی دورم...🦋️
4.5
580
🇹🇷Yeniden Yorulmaya Niyetim Yok.
Bu Yüzden Herkese Uzağım...
تنهایی جدایی ترکی خسته
3.6
226

➖⃟🖤••Vazgeçmişimdir belki Belkide yorulmuşumdur 🇹🇷

جدایی ترکی
فقط اونجایی حجت اشرف زاده میگه:
دلم گریه میخواد، کجاس شونه هات..️
5.0
233
:Yalnız orada Höccət Əşrəfzadə deyir
..Ağlamaq istəyirəm, sənin çiyinlərin hanı
غمگین جدایی ادبی خسته موسیقی
کاشکی میشد به جای لبخند مصنوعی سال ها گریه کنم که بفهمی چقدر دل تنگت ولی بزار بخندم که بمونی :) 🖤🥀️
5.0
488
人工的な笑顔の代わりに何年も泣いて、あなたがいなくて寂しいことを理解してもらいたいのですが、あなたがとどまるように笑わせてください:) 🖤🥀
غمگین تیکه دار جدایی نامردی عشق یک طرفه دلتنگی
"هر جا هوا مطابق میلت نشد، برو. فرق تو با درخت، همین پای رفتن است!"️
3.8
227
🇹🇷 her nerede olursan ve orası senin istediğin gibi olmazsa orayı terk et senin ağaçla farkın gidecek ayağın olması!
جدایی ترکی
ܥ‌‌ࡅ࡙ܭَܘ ܥ‌‌ܢܚࡅ߳ߊ‌ࡅ߳ࡐ‌ ࡅ߭ܥ‌‌ߊ‌ܝ‌ܩܢ ࡅ߭ܥ‌‌ߊ‌ܝ‌ܩܢ ܥ݆ܘ حࡅ࡙ܦ̇ߺܙ‌ !.️
5.0
308
मेरे पास अब आपके हाथ नहीं हैं
क्या अफ़सोस है!.
غمگین جدایی دلتنگی موسیقی
ܩࡍ߭ ܣࡅ߭ࡐ‌ܝ̇‌ ܝ݆ߺܝ‌ࡅ߭ܢܚܚࡍ ܣܩࡐ‌ࡍ߭ ܧࡎܘ ܣߊ ܣܢܚࡅ߳ܩܢ
ࡐ‌ܠܨ ܝ݆ߺܝ‌ࡅ߭ܚࡍ ܩࡍ߭ ܥ‌‌ࡐ‌ܝ‌ܚ݅ࡍ ܢܚ݅ܠࡐ‌ܫ̇ܘ ࡐ‌ ܢ̣ߺ ܦ̇ܭܝ‌ܩܢ ࡅ߭ࡅ࡙ܚࡍ️
5.0
124
𝓑𝓪𝓷 𝓪𝔂𝓷𝓲 𝓶𝓪𝓼𝓪𝓵𝓲𝓷 𝓹𝓻𝓪𝓷𝓼𝓮𝓼𝓲𝔂𝓲𝓶
𝓐𝓶𝓪 𝓹𝓻𝓪𝓷𝓼𝓲𝓶𝓲𝓷 𝓮𝓽𝓻𝓪𝓯𝓲 𝓴𝓸𝓴 𝓴𝓪𝓵𝓪𝓫𝓪𝓵𝓲𝓴
جدایی خیانت نامردی خسته دختر