جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های جدایی / جدیدترین متن جدایی [فروردین 1403]

4014 پست
متن های جدایی جدید , تعداد 4,014 متن جدایی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های جدایی / جدیدترین متن جدایی [فروردین 1403]
غمگین جدایی جدایی عاشقانه شکست عشقی جدایی از خیانت جدایی جدایی عربی جدایی انگلیسی جدایی ترکی کوتاه جدایی کوتاه جدایی - جدیدها بلند جدایی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
#ب‍‌ع‍‌ض‍‌ی چ‍‌ی‍‌زا #دی‍‌ر ک‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌ه #ب‍‌ی ف‍‌ای‍‌ده #م‍‌ی‍‌ش‍‌ه
م‍‌ث‍‌ل‍‌ا #ب‍‌غ‍‌ل ک‍‌ردن #ک‍‌س‍‌ی ک‍‌ه #م‍‌رده:)
میگیری کع چی میگم؟:)️
-
0
غمگین جدایی اموات حقیقت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مَن بَراش دَریآ بودَم وَلی اون دِلِش بِرکِه میخواست.!😥
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
-
0
جدایی خیانت قهر نامردی
مشابه ها

اس‍‌ک‍‌ار #غ‍‌م‍‌گ‍‌ی‍‌ن‌ ت‍‌ری‍‌ن #ج‍‌م‍‌ل‍‌ه ه‍‌م م‍‌ی‍‌رس‍‌ه ب‍‌ه‍‌ #اون‍‌ی ک‍‌ه با #گ‍‌ری‍‌ه گ‍‌ف‍‌ت:ه‍‌ر ج‍‌وری ب‍‌گ‍‌ی م‍‌ی‍‌ش‍‌م ف‍‌ق‍‌ط‍‌ ن‍‌رو️
5.0
19
غمگین جدایی عشق یک طرفه
فاصله خوش خیال است، به خیال خودش که تو را از من دور می کند
این را نمی داند که جای تو به شدت امن است
جای تو همین حوالی در میان قلب من است❤️👥️
5.0
56
عاشقانه جدایی دلتنگی دوستت دارم
#من‌بمیرم‌کسی‌هس گریه کنه؟
#‌من‌بمیرم‌‌کسی‌هس‌جای‌خالیمو‌بفمه؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌ناراحت‌بشه؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌لباس‌مشکی‌بپوشه؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌بگه‌دوسش‌داشتم؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌بگه‌دختر‌خوبی‌بود؟
#‌من‌بمیرم‌کسی‌هس‌بهونمو‌بگیره؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌به پدرومادرم‌دلداری‌بده؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌دلش‌واسم‌تنگ‌شه؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌داد‌بزنه‌سر‌قبرم‌بگه‌د‌لعنتی‌پاشو؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌بگه‌که‌بدون‌تو‌نمیتونم؟
#نه_نیس️
5.0
239
غمگین جدایی خسته زندگی خودکشی
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی ‍ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ‍رف‍‌ی‍‌ق‍‌ی‍‌ه ‍ک‍‌ه ‍ح‍‌ت‍‌ی ت‍‌و ‍ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ام ‍ن‍‌م‍‌ی‍‌زاره!:/️
5.0
511
تنهایی جدایی خسته حقیقت بی تفاوت