جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خیانت / جدیدترین متن خیانت [مهر 1402]

1684 پست
متن های خیانت جدید , تعداد 1,684 متن خیانت به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خیانت / جدیدترین متن خیانت [مهر 1402]
خیانت رفیق شعر خیانت خیانت در عشق تیکه دار به خیانت جدایی از خیانت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
اّمّشّـّـّبّ‌ّ‌ّ رّگّ مّیّزّنّمّ شّاّیّـّבّ یّکّمّ خّاّلّےّ شّمّ مّنّوّ خّوّبّ نّگّاّ کّنّوّ قّرّاّرّـّہّ کّـّہّ خّاّطّرّـّہّ شّمّ️
5.0
33
غمگین خیانت دلتنگی عشق یک طرفه خودکشی
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

5.0
20
تنهایی خیانت شب
زٖؒنٖؒـٖؒבٖؒگٖؒےٖؒ تٖؒعٖؒرٖؒیٖؒـٖؒ؋ٖؒ کٖؒرٖؒבٖؒنٖؒےٖؒ نٖؒیٖؒسٖؒتٖؒ
زٖؒنٖؒـٖؒבٖؒگٖؒےٖؒ تٖؒجٖؒرٖؒبٖؒـٖؒہٖؒ کٖؒرٖؒבٖؒنٖؒےٖؒ هٖؒسٖؒتٖؒ
بٖؒسٖؒتٖؒگٖؒےٖؒ بٖؒ خٖؒوٖؒבٖؒتٖؒ בٖؒاٖؒرٖؒعٖؒ چٖؒجٖؒوٖؒرٖؒےٖؒ بٖؒسٖؒاٖؒزٖؒیٖؒشٖؒؒ...🚶‍♂️🔥👾️
5.0
30
L̷i̷f̷e̷ ̷i̷s̷ ̷n̷o̷t̷ ̷t̷o̷ ̷b̷e̷ ̷d̷e̷f̷i̷n̷e̷d̷,̷ ̷l̷i̷f̷e̷ ̷i̷s̷ ̷t̷o̷ ̷b̷e̷ ̷e̷x̷p̷e̷r̷i̷e̷n̷c̷e̷d̷,̷ ̷ 👾🚶‍♂️🔥i̷t̷ ̷d̷e̷p̷e̷n̷d̷s̷ ̷o̷n̷ ̷y̷o̷u̷ ̷h̷o̷w̷ ̷y̷o̷u̷ ̷m̷a̷k̷e̷ ̷i̷t̷
تنهایی خیانت حقیقت قاضی خسته
درد اونجایی هست که بین این همه نامرد حتی اگر کل دنیا رو بگردی یک مرد پیدا نمیکنی... ️
5.0
27
غمگین خیانت نامردی
ߊ‌ܝ̇‌ ܥ݆ܢܚ݅ܩߊ‌ܩܢ ܢ̣ࡅ࡙ܢܚ݅ࡅ߳ܝ‌ ܢ̣ܣࡅ߳ߺߺܙ ߊ‌ܫࡅ߳ܩــــߊ‌ܥ‌‌ ܥ‌‌ߊ‌ܢܚ݅ࡅ߳ܩܢ ࡐ‌ܠܨ ܢ̣ܣܩܢ ܟܿࡅ࡙ߊ‌ࡅ߭ـــࡅ߳ߺߺܙ ܭܝ‌ܥ‌‌ܨ .️
5.0
28
خیانت حقیقت لاشی
چ‍‌را داری ت‍‌ل‍‌اش م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی
ب‍‌رای‍‌ ک‍‌ی داری‍‌ ج‍‌ون م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی
چ‍‌را داری گ‍‌ری‍‌ه‍‌ م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی
ب‍‌ای‍‌د ب‍‌س‍‌ ک‍‌ن‍‌ی
خ‍‌ودت‍‌و ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر از ای‍‌ن خ‍‌ورد ن‍‌ک‍‌ن
اون‍‌ ن‍‌م‍‌ی ب‍‌ی‍‌ن‍‌ه‍‌:/️
5.0
60
جدایی خیانت عشق یک طرفه نامردی دلتنگی
من اصلا کاری ندارم میخوای خیانت بکنی،نکنی
به من ربطی نداره،بکن!هزاربار بکن
فقط جان عزیزت قبل اینکه بخوای خیانت کنی
از رابطه‌ی فعلیت گورتو گم کن برو بیرون:)
طرف مقابلت وقتی میفهمه تو زمانی که باهاش بودی دست یکی دیگه رو گرفتی
هزارتا کثافت کاری کردی با یکی دیگه خاطره ساختی
ده برابر حالش خراب‌تر میشه و داغ دلش تازه میشه
و این تا مدت‌ها توی ذهنش می‌مونه مدت‌ها حالِ خرابِ این آدم گریبان‌گیر زندگیشه :)🖤️
5.0
121
غمگین خیانت حقیقت نامردی زندگی
اون‍‌ی‍‌ ک‍‌ه‍‌ #م‍‌ی‍‌گ‍‌ف‍‌ت‍‌ اگ‍‌ه #ب‍‌م‍‌ی‍‌رم‍‌م‍‌ ب‍‌ازم‍‌
#اس‍‌ت‍‌خ‍‌ون‍‌امم‍‌ ع‍‌اش‍‌ق‍‌ت م‍‌ی‍‌م‍‌ون‍‌ن
س‍‌ه‍‌ س‍‌ال‍‌ه‍‌ ازم‍‌ خ‍‌ب‍‌ر ن‍‌داره‍‌:)️
5.0
69
تنهایی خیانت خسته دلتنگی عشق یک طرفه