جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خیانت ترکی / بهترین متن خیانت [پیشنهادی]

29 پست
متن های خیانت گلچین به زبان ترکی , تعداد 29 متن خیانت ترکی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خیانت ترکی / بهترین متن خیانت [پیشنهادی]
خیانت رفیق شعر خیانت خیانت در عشق تیکه دار به خیانت جدایی از خیانت خیانت خیانت - جدیدها خیانت عربی خیانت انگلیسی کوتاه خیانت کوتاه خیانت - جدیدها بلند خیانت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
با هم خندیدیم، ولی تنهایی گریه کردم️
4.9
1888
Beraber güldük
ama tek başıma ağladım🥺💔
جدایی خیانت ترکی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
من با تمام وجودم باورت داشتم ...
ولی تو یبارم دوس داشتنمو امتحان نکردی
و من با اینکه اینو میدونستم دوست دارم؟...️
5.0
194
Seni senin ğibilar sevsin
Manim sevğim Sana ağir ğalar🤌🏻🖤🚶🏽‍♂️
جدایی خیانت خاطره حقیقت
عاشق‌اون‌لحظم‌که‌بیای‌وقتی‌منو‌داخل‌قبر‌میزارن‌،بیای‌وببینی‌چشایی‌روکه‌ازانتظار‌بسته‌شدن‌#قشنگ‌__من️
5.0
508
قبیره‌گویان‌لحظه‌بیر‌گلسن‌منی‌گورسن‌انتظاردان‌یومولان‌گوزلریمی‌سنده‌گورسن‌او‌لحظه‌‌#بیناموسسسسس
غمگین خیانت خسته عشق یک طرفه خودکشی
مشابه ها

 

کسی که یه بار دروغشو فهمیدی، هزار بار حقیقتشو زیر سوال میبری

4.7
806

💚⃤ Bir kez yalanını yakaladığın kişinin, bin kez doğrusunu sorgularsın

تیکه دار خیانت ترکی لاشی
ـ؋ـقط یع# مرگ ساבـہ میتونع همیچو בر๛ کنـہ 🙂🖤⚰️️
5.0
533
⇜ف‍‌ق‍‌ط‍‌ س‍‌اده ب‍‌ی‍‌ر #اول‍‌وم ه‍‌ر ن‍‌م‍‌ن‍‌ن‍‌ی دوزل‍‌در 😅🚶🏻‍♀💔
غمگین خیانت نامردی خسته
◦•●◉✿ وقتے من בاشتم واسـہ برگشتنت گریـہ مے کرבم تو واسـہ مونـבט یکے בیگـہ تلاش مے کرבے (:🤍 ✿◉●•◦️
5.0
913
Ben denim dönmen içi ağlarken sen başka birini kalması için mücadele yapıyordun(:🤍
غمگین خیانت حقیقت دروغ
بعـد ط این قلـب جنسش از سنــگ شـد💔🦋️
5.0
130
:)🚶🏿‍♀️𝔖𝔬𝔫𝔯𝔞 𝔨𝔞𝔩𝔟𝔦𝔪𝔢 𝔤𝔦𝔱𝔪𝔢𝔨 𝔱𝔞ş𝔱𝔞𝔫 𝔶𝔞𝔭ı𝔩𝔪ış
غمگین خیانت لاشی
همه ش تقصیر خودته! من تا نخوام حتی نمیتونن بهم سلام کنن:\️
5.0
125
Είναι όλο δικό σου λάθος! Δεν μπορούν καν να με χαιρετήσουν αν δεν το θέλω
تیکه دار خیانت حقیقت حاضر جوابی
خیال کن
وسط گریه هات دستات بلرزه
و اون
دست های یکی دیگه رو به آغوش گرفته🥺💔️
5.0
234
imagine
Your hands are shaking in the middle of your crying
and that
Hugging someone else's hands 💔
غمگین خیانت دلتنگی نامردی لاشی
ܩࡍ߭ ܣࡅ߭ࡐ‌ܝ̇‌ ܝ݆ߺܝ‌ࡅ߭ܢܚܚࡍ ܣܩࡐ‌ࡍ߭ ܧࡎܘ ܣߊ ܣܢܚࡅ߳ܩܢ
ࡐ‌ܠܨ ܝ݆ߺܝ‌ࡅ߭ܚࡍ ܩࡍ߭ ܥ‌‌ࡐ‌ܝ‌ܚ݅ࡍ ܢܚ݅ܠࡐ‌ܫ̇ܘ ࡐ‌ ܢ̣ߺ ܦ̇ܭܝ‌ܩܢ ࡅ߭ࡅ࡙ܚࡍ️
5.0
124
𝓑𝓪𝓷 𝓪𝔂𝓷𝓲 𝓶𝓪𝓼𝓪𝓵𝓲𝓷 𝓹𝓻𝓪𝓷𝓼𝓮𝓼𝓲𝔂𝓲𝓶
𝓐𝓶𝓪 𝓹𝓻𝓪𝓷𝓼𝓲𝓶𝓲𝓷 𝓮𝓽𝓻𝓪𝓯𝓲 𝓴𝓸𝓴 𝓴𝓪𝓵𝓪𝓫𝓪𝓵𝓲𝓴
جدایی خیانت نامردی خسته دختر
با گرگ‌ها دوستی کن..
چون تا گرسنه نشن خیانت نمیکنن..:)
ولی انسان‌ها تا سیر میشن″خیانت میکنن″....️
5.0
87
늑대와 친구가 되세요.
배고플때까지 바람피우지 않으니까.. :)
하지만 사람들은 만족할 때까지 '배신'한다....
خیانت غمگین بهترین ها حقیقت خسته زندگی

‌گ‍‌اه‍‌ی وق‍‌ت‍‌ا ه‍‌م‍ ت‍‌ق‍‌ص‍‌ی‍‌رِاون‌ا ن‍‌ی‍‌س‍‌ت ، ت‍‌و زی‍‌ادی
روشون ح‍‌س‍‌اب کردی️
5.0
34
Иногда этого недостаточно, это слишком много
Вы их правильно посчитали
جدایی خیانت دلتنگی نامردی
وܦ̈ࡅ߳ܨ ܝ‌وܝ̇‌ߊ‌ܨ ܢܚܟܿࡅ߳ߺߺܙ ܝ̇‌ܝ̇ߺܥ‌‌ܭَیࡅ߳و ࡅ߳ܝ̇ߺܣߊ ܩیܭَܥ̇‌‌ܝ‌وܝ̇ߺی،
ܥ‌‌یܭَܘ ܢ̣ܝ‌ߊ‌ࡅ߳ߺߺܙ ܩܣܩܢ ܝ̇ߺیܢܚࡅ߳ߺߺܙ ܭܨ ܩیܩوܝ̇ߺܘ و ܭܨ ܩیܝ‌ܣ!️
5.0
58
𝙒𝙝𝙚𝙣 𝙮𝙤𝙪 𝙨𝙥𝙚𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙚 𝙝𝙖𝙧𝙙 𝙙𝙖𝙮𝙨 𝙤𝙛 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙖𝙡𝙤𝙣𝙚,
𝙔𝙤𝙪 𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙘𝙖𝙧𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙨𝙩𝙖𝙮𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙝𝙤 𝙜𝙤𝙚𝙨!
غمگین خیانت قهر خاطره نامردی
اگر پول داشته باشی انسان ها تو را می‌شناسند.. و اگر پول نداشته باشی تو انسانها را میشناسی..

5.0
37
Paran varsa
İnsanlar seni tanır..
paran yoksa
Sen insanları tanırsın
تیکه دار خیانت کارما حقیقت نامردی
آدم‌ها آنقدر زود عوض می‌شوند
آنقدر زود که تو فرصت نمی‌کنی به ساعتت نگاهی بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی‌ها تا دشمنی‌ها فاصله افتاده است

💎️
5.0
35
الناس يتغيرون بهذه السرعة
مبكر جدًا بحيث لا يكون لديك الوقت للنظر إلى ساعتك
وانظر كم دقيقة مرت بين الصداقة والعداوة
رفاقتی خیانت حقیقت
انساט هایے رو شناختم کـہ
اگر قاطے جو کنے اسب نمیخورـہ
اگر هم قاطے نوט کپک زבـہ کنے سگ نمیخوره️
5.0
20
Öyle insanlar tanıdım ki
Arpaya katsan at yemez
kepeğe katsan it yemez
تیکه دار خیانت لاتی حاضر جوابی لاشی