جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه لاتی / متن لاتی برای پروفایل / تاو بیو

4998 پست
متن های کوتاه لاتی مناسب بیو تلگرام , بیو اینستاگرام , کپشن عکس اینستاگرام ,کپشن پست تلگرام / بهترین متن های لاتی و خیابانی استریتی از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران / متن لاتی
تیکه دار لاتی لاتی رفاقتی شاخ لاتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
34842
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
#نه_ذات_دار_خطا_میکند_نه_بی_ذات_وفا.
#بعضی_چیزا_به_دست_اوردنی_نیس
#بیخیال_شدنیه.
#سعی_کن_خودت_تنهای_حال_خودتو_خوب_کنی
#زیبا_رویان_بی_وفا.
🤙😉💯
.
#دنبال.یه.ذات.خوب.باش
#قیافه.ره.بیخیال🦋🖤⚜️️
5.0
23
شاخ لاتی
من سکوت میکنم،تو احساس زرنگی کن!😂🤙🏻️
5.0
2945
😂🤙🏻𝙒𝙀 𝙋𝙄𝙘𝙠 𝙎𝙞𝙡𝙀𝙣𝘾𝙚 𝙎𝙤 𝙔𝙤𝙪 𝙁𝙀𝙚𝙡 𝙎𝙈𝘼𝙧𝙩
تیکه دار طنز لاتی حاضر جوابی
مشابه ها
حَسبّی_اَلله📿🖤
.
اَللّه یار باشَد
دُشمَن هِزار باشَد🤙💯
.
نَه میبَخشَم
نَه فَراموشً میکُنم❌💯
.
#چهره_پرست_چه_داند_ارزش_دل_صاف_را💯🍺️
5.0
55851
شاخ لاتی مغرور
حَسْـــبےُ اَللّه🖤📿
#ارزو_باش_نه_خاطره..:)

الله یار باشد دشمن هزار باشد🧿
#دخترونه_مرد_باش💯⁦🤙🏿
#بزرگ.نیستم
#ولی.بزرگا.تونم.آدم.حساب.نمیکنم😉💯🌟️
5.0
23633
شاخ تیکه دار حاضر جوابی لاتی مغرور
#ذات_داشته_باش!
#خوشگلی_رو_همه_دارن😉🤙🏽
#هرچیزی_رو_میتونی_با_پول_بخری💸
#ولی_مرام_و_معرفت_رو_نه🔱❌️
‌️
5.0
31789
شاخ غمگین لاتی مغرور
#حَسبی.الله⚰️📿
#تـ‌اوان.هـ‌ا.دادیـ‌م.تـ‌ا.فـ‌هـ‌مـ‌یـ‌دیـ‌م🎌🤙🏻💎
.
#هـ‌یـ‌چـ‌کـ‌س.مـ‌ونـ‌دنـ‌ی.نـ‌یــ‌سـت🐉❌⚡
.
#مارا.یِڪ.نَفـر.بِفَہـمَد.ڪافیست❌🎌🦅️
5.0
10124
شاخ لاتی مغرور
🕷✞⁶⁶⁶✞🕷
找职业球的屁股涨⸸ . .🕸🕷
✞願望嚄刺後續將以✞
†ꕃꕃꕃ†🕸💀🕷⸸ ꕃꕃꕃ ⸸
🎚🕸恶魔万岁⁶⁶⁶⸸🜐🩸🕷
ب‍ہ ط‍‌ور ع‍‌ج‍‌ی‍‌ب‍‌ی خ‍‌ی‍‌ل‍ی‍‌ات‍‌ون‍‌و سپ‍‌ردم ب‍ہ انـ‌گشـ‌ت وسـ‌ط‌🩸💀️
5.0
40990
شاخ تیکه دار چینی کارما لاتی


کسی که از من گذشت دیگه نمیگم درگذشت
میگم هریییی خوش گذشت😹✋↝‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
22743
شاخ تیکه دار لاتی مغرور
م‍‌ا از آن پ‍‌اک دل‍‌ان‍‌ی‍‌م ک ز ک‍‌ََس ک‍‌‍‍‌ی‍‌ن‍‌ه ن‍‌داری‍‌م .
ی‍‌ک ش‍‌ه‍‌ر دش‍‌م‍‌ن و ی‍‌ک دوس‍‌ت ن‍‌داری‍‌م🖤💯️
5.0
2585
غمگین شعر عشق یک طرفه نامردی لاتی


➖⃟🙂• 𝙒𝙀 𝙋𝙄𝙘𝙠 𝙎𝙞𝙡𝙀𝙣𝘾𝙚 𝙎𝙤 𝙔𝙤𝙪 𝙁𝙀𝙚𝙡 𝙎𝙈𝘼𝙧𝙩

سکوت از ما ، احساس زرنگی از شما :) ↝‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
12711
شاخ تیکه دار خسته لاتی مغرور
ح‍‌آج‍‌ی‍‌ .م‍‌ا #ال‍‌ک‍‌ی‍‌ خ‍‌وش‍‌ی‍‌م‍‌ :)
وگ‍‌رن‍‌ه‍‌ … …‍🕊‍✨
.م‍‌آ.ک‍‌ج‍‌آ. ツ… |• #خ‍‌وش‍‌ی‍‌.ک‍‌ج‍‌ا •| ‍🖤‍🥀‍🐾‍
5.0
13910
غمگین دخترانه دلتنگی لاتی مغرور
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
109449
شاخ تیکه دار لاتی مغرور بی تفاوت