جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های سکوت / جدیدترین متن سکوت [فروردین 1403]

5501 پست
متن های سکوت جدید , تعداد 5,501 متن سکوت به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های سکوت / جدیدترین متن سکوت [فروردین 1403]
سکوت غمگین سکوت سکوت انگلیسی بلند سکوت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
هیچوقت نقاش خوبی نخواهم شد..!

امشب دلی را کشیدم...
شبیه نیمه سیبی...
که به خاطـر لرزش دستانم..
زیر اواری از رنگ ها..
ناپدید ماند...!#حسین_پناهی️
5.0
4
غمگین بهترین ها بی تفاوت سکوت خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
از عمیق ترین پارادوکس های زندگی من وقتی بود که ساعت ها حرف برای گفتن داشتم اما حتی یک جمله صحبت نکردم.....💔🕊🙂👋....! ️
5.0
2
شاخ غمگین حقیقت خسته سکوت
بــِـدْوْنــِ تــٰآرْیـْـکـْـی سـِـتــٰآرِهـٰٓا نـِـمـْـْی دِرَخـْـشـَـنـْـدْ 🖤❤️‍🩹💔❤️️
-
0
🖤❤️‍🩹💔❤️ 𝑾𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒅𝒂𝒓𝒌𝒏𝒆𝒔𝒔, 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒔 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒔𝒉𝒊𝒏𝒆
غمگین پاییز حقیقت سکوت دلتنگی
#𝗕𝗶𝗼
⊸ᗨᒄᔿᐞ ᕹᕪ ᐞᣕᒄᐞᶽᕪ
ᑎᐟᵞᐞᶽᣛᑋᐤᣕ ᕹᐞᑋᐞᗮ ᔿᕪᑋᣗᒃᐤᣕᣕ!
- ߊ‌߬כܩߊ‌ ܢ̣ߺܘ ߊ‌ࡅ࠭ܥ‌ߊ‌ܝ߭‌ܘ
ࡅ࠭ࡅ࡙ߊ‌ܝ࣪‌ࡄ݅ܝࡐ‌ࡍ߭ ܢ̣ߺߊ‌ܣߊ‌ࡅߺ߳ࡉ ܩܣܝ‌ܢ̣ߺࡐ‌ࡅ࠭ࡍ߭ ᵎ💔
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
57
شاخ غمگین حقیقت سکوت خسته
♡♡♡♡
#ببین و بگذر و خاطر به هیچ کس مسپار!... 🌿👋
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
36
غمگین دخترانه حقیقت سکوت شاد
#𝗕𝗶𝗼.
‏کسی که نور ماه رو دوست داره، درخشش
ستاره ها مجذوبش نمیکنه..👌👋
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
40
غمگین تیکه دار حقیقت شب سکوت
روزایی که غمگینم
فقط انرژی کافی برای پنهان کردنش نداشتم..️
5.0
40
غمگین خسته سکوت
چقدر قشنگه وقتی با هم میرید بیرون قربون صدقه هم میرید حتی با هم دعوا میکنید
ما تک و تنها تو تاریکی نشستیم داستانای شما رو بخونیم و حسرت بخوریم و آرزو کنیم و .....️
5.0
25
غمگین تنهایی خسته زندگی سکوت
عاشق شـבیم
با اینکـہ پایانش را
می‌ـבانستیم בرـב کشیـבیم
او گذشتیم ما בو عاشق بوـבیم
با قلب هاے بـہ هم ریختـہ
خیلے تلاش کرـבیم
چطور تمام شـב خوـב ما هم تعجب کرـבیم ،،،،
خوـב ما هم تعجب کرـבیم 🖤️
5.0
5
عاشقانه غمگین حقیقت سکوت دلتنگی