جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های فلسفی انگلیسی / بهترین متن فلسفی [پیشنهادی]

401 پست
متن های فلسفی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 401 متن فلسفی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های فلسفی انگلیسی / بهترین متن فلسفی [پیشنهادی]
فلسفی عاشقانه فلسفی فلسفی - جدیدها فلسفی عربی فلسفی ترکی کوتاه فلسفی بلند فلسفی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
و مهربانی هایت روزی به تو باز خواهد گشت؛,,️
5.0
48
:)And your kindness will return to you one day
تنهایی فلسفی حقیقت
مشابه ها
❮محکومیم‌ به‌ امید ، ومجبوریم‌ به‌ آرزو 🪄🖤❯

5.0
25971
𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙚𝙢𝙣𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙝𝙤𝙥𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙨𝙝
غمگین فلسفی حقیقت زندگی


آدمای غلط همیشه درس هاے درستے بهت میدن.

5.0
6160
𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒍𝒆𝒔𝒔𝒐𝒏𝒔.
فلسفی حقیقت
جایی در زندگی ام
می ایستم و می گویم:
این، تماماً "من" بود..
که دوام آورد؛
که ادامه داد؛
و رسید...️
5.0
4609
somewhere in my life
I stand and say:
It was all "me".
that lasted;
who continued;
And arrived...
موفقیت فلسفی انگیزشی زندگی کارما
_من همانم ک خود قاتل و خود مقتولم؛
من همان مسئله ی ساده ولی مجهولم:)!🌱'🔓️
5.0
30586
I am the same as the murderer and the victim myself, I am the same simple but unknown problem
شعر فلسفی ادبی

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

5.0
13946

𝐿𝒾𝒻𝑒 𝒾𝓈 𝒶𝓃 𝒶𝒸𝒸𝒾𝒹𝑒𝓃𝓉 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓈𝑒𝓋𝑒𝓇𝒶𝓁 𝓋𝒶𝑔𝓊𝑒 𝒻𝑜𝓇𝓂𝓈

انگلیسی بهترین ها فلسفی زندگی
    بعضی‌وقتا همه جا رو تاریك کن
    تا واقعیا برق بزنن...!🌌🌑🌃️
5.0
13642
🔹᮪‌‌𝗦𝗢𝗠𝗘𝗧𝗜𝗠𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗞𝗘
              ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ ᴅᴀʀᴋ sᴏ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀʟ
              ᴏɴᴇs ᴡɪʟʟ sʜɪɴᴇ᮪
فلسفی تیکه دار حقیقت
خدای من...🤍
تمام‍ زندگی ام را خودت نقاشی کن🫵🏻❤️‍🩹
من به قل‍م‍ طُ ایمان دارم‍ :)🖌️️
5.0
54965
ᴍʏ ɢᴏᴅ...🤍
ᴘᴀɪɴᴛ ᴍʏ ᴡʜᴏʟᴇ ʟɪꜰᴇ ʏᴏᴜʀꜱᴇʟꜰ🫵🏻❤️‍🩹
ɪ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴘᴇɴ :)🖌️
مذهبی فلسفی آرامش خدا انگیزشی

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

5.0
11744

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

عاشقانه فلسفی مهربانی
هرگز بخاطر اینکه دیگران تو را بپذیرند، تغییر نکن.️
5.0
3447
NEVER CHANGE TO BE ACCEPTED BY OTHERS
فلسفی ادبی حقیقت
ارزشِ آدما به عَملِشونه‌.... نه ادعاشون....️
5.0
10152
((:𝑷𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒗𝒂𝒍𝒖𝒆 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒄𝒍𝒂𝒊𝒎𝒔
تیکه دار فلسفی حقیقت زندگی
یکی از زیبا ترین جمله هایی که درباره کارما شنیدم این بود که میگه:

"زندگیت پر از آدمایی میشه که تو برای دیگران بودی!"️
5.0
2053
Karma hakkında duyduğum en güzel sözlerden biri, şöyle demesidir:

"Hayatın başkaları için olduğun insanlarla dolu olacak!"
تیکه دار فلسفی حقیقت زندگی کارما