جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های فلسفی انگلیسی / بهترین متن فلسفی [پیشنهادی]

295 پست
متن های فلسفی گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 295 متن فلسفی انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های فلسفی انگلیسی / بهترین متن فلسفی [پیشنهادی]
فلسفی عاشقانه
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
❮محکومیم‌ به‌ امید ، ومجبوریم‌ به‌ آرزو 🪄🖤❯

5.0
20830
𝙒𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙚𝙢𝙣𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙝𝙤𝙥𝙚, 𝙖𝙣𝙙 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙛𝙤𝙧𝙘𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙬𝙞𝙨𝙝
غمگین فلسفی حقیقت زندگی


آدمای غلط همیشه درس هاے درستے بهت میدن.

5.0
4858
𝑻𝒉𝒆 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒈𝒊𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒕𝒉𝒆 𝒓𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒍𝒆𝒔𝒔𝒐𝒏𝒔.
فلسفی حقیقت
_من همانم ک خود قاتل و خود مقتولم؛
من همان مسئله ی ساده ولی مجهولم:)!🌱'🔓️
5.0
25269
I am the same as the murderer and the victim myself, I am the same simple but unknown problem
شعر فلسفی ادبی
خدای من...🤍
تمام‍ زندگی ام را خودت نقاشی کن🫵🏻❤️‍🩹
من به قل‍م‍ طُ ایمان دارم‍ :)🖌️️
5.0
35517
ᴍʏ ɢᴏᴅ...🤍
ᴘᴀɪɴᴛ ᴍʏ ᴡʜᴏʟᴇ ʟɪꜰᴇ ʏᴏᴜʀꜱᴇʟꜰ🫵🏻❤️‍🩹
ɪ ʙᴇʟɪᴇᴠᴇ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴘᴇɴ :)🖌️
مذهبی فلسفی آرامش خدا انگیزشی

زندگی یه حادثه‌ست با چندتا شکل مبهم 𓊿

5.0
10452

𝐿𝒾𝒻𝑒 𝒾𝓈 𝒶𝓃 𝒶𝒸𝒸𝒾𝒹𝑒𝓃𝓉 𝓌𝒾𝓉𝒽 𝓈𝑒𝓋𝑒𝓇𝒶𝓁 𝓋𝒶𝑔𝓊𝑒 𝒻𝑜𝓇𝓂𝓈

انگلیسی بهترین ها فلسفی زندگی
    بعضی‌وقتا همه جا رو تاریك کن
    تا واقعیا برق بزنن...!🌌🌑🌃️
5.0
11728
🔹᮪‌‌𝗦𝗢𝗠𝗘𝗧𝗜𝗠𝗘𝗦 𝗠𝗔𝗞𝗘
              ᴇᴠᴇʀʏᴡʜᴇʀᴇ ᴅᴀʀᴋ sᴏ ᴛʜᴇ ʀᴇᴀʟ
              ᴏɴᴇs ᴡɪʟʟ sʜɪɴᴇ᮪
فلسفی تیکه دار حقیقت
یکی از زیبا ترین جمله هایی که درباره کارما شنیدم این بود که میگه:

"زندگیت پر از آدمایی میشه که تو برای دیگران بودی!"️
5.0
1276
Karma hakkında duyduğum en güzel sözlerden biri, şöyle demesidir:

"Hayatın başkaları için olduğun insanlarla dolu olacak!"
تیکه دار فلسفی حقیقت زندگی کارما
طوری زندگی کن که انگار فردا میمیری...
طوری یاد بگیر که انگار تا ابد زنده ای...️
5.0
1245
...Life as if you were to die tomorrow
...Learn as if you were to life for ever
شاخ فلسفی زندگی انگیزشی
پرواز فقط سقوطی زیباست :)🪐🍂☕️
5.0
776
🪐🍂☕(:Flying is just a beautiful fall
فلسفی خسته
اگر ابر ها گریه نمیکردند جنگل ها نمیخندیدن.️
5.0
2191
If the clouds did not cry, the forests would not laugh
فلسفی طبیعت باران
#𝖡𝗂𝗈 🖤'🔥 ꜄
‌ ‌ ‌

من تغییر نکردم،من فقط الان همه چیزو
متفاوت میبینم.

5.0
74
I don't change, I just see things
differently now.


Maedeh.shaverdi
تیکه دار فلسفی حقیقت ادبی
جایی در زندگی ام
می ایستم و می گویم:
این، تماماً "من" بود..
که دوام آورد؛
که ادامه داد؛
و رسید...️
5.0
3289
somewhere in my life
I stand and say:
It was all "me".
that lasted;
who continued;
And arrived...
موفقیت فلسفی انگیزشی زندگی کارما

🎐 یه قلـب زیبـا بهتـر از هـزار صـورت زیبـاسـت..🌱

5.0
9435

ᴏɴᴇ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ʜᴇᴀʀᴛ ɪs ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴀ ᴛʜᴏᴜsᴀɴᴅ ʙᴇᴀᴜᴛɪғᴜʟ ғᴀᴄᴇs..

عاشقانه فلسفی مهربانی
هرگز بخاطر اینکه دیگران تو را بپذیرند، تغییر نکن.️
5.0
2752
NEVER CHANGE TO BE ACCEPTED BY OTHERS
فلسفی ادبی حقیقت
برای قضاوت هرکس باید مثل اون زندگی کنی:))🌱️
5.0
6515
▭▭▭𝓣𝓸 𝓳𝓾𝓭𝓰𝓮 𝓮𝓿𝓮𝓻𝔂 𝓫𝓸𝓭𝔂 𝔂𝓸𝓾                  𝓼𝓱𝓸𝓾𝓵𝓭 𝓵𝓲𝓿𝓮 𝓪𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓽𝓱𝓮𝓶▭▭▭
انگلیسی فلسفی حقیقت