جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو های آقای قاضی | متن های کوتاه آقای قاضی +کامل

915 پست
متن های کوتاه آقای قاضی بصورت گلچین شده و سورت شده براساس محبوبیت در بزرگترین سایت بیو ایران و جهان : تاو بیو / آقای قاضی تا وَقتی گِریه...
قاضی - جدیدها کوتاه قاضی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
آقای قاضی میگن زندگی بالا و پایین داره ...
ولی نمیدونم چرا مالِ ما همیشه پایینه
کور بشیم اگه بالاشو دیده باشیم 🖤💔🥀️
5.0
64
غمگین بهترین ها قاضی حقیقت زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
عاقای قاضی!-
کی‌فهمیدبااشک‌تایپ‌کردنامو!-••͜❬🗝❭
کی‌فهمیدبیخیال‌گفتنام‌وپشتش‌پنج‌ساعت گریه‌کردنامو!-••͜❬🎻❭
کی‌فهمیددلیل‌لباس‌استین‌بلندپوشیدنامو!‌-••͜❬🎼❭
‌کی‌فهمیدجای‌تیغ‌رودستامو!-••͜❬🕸❭
کی‌فعمیدتنهائیامو!-••͜❬💧❭
کی‌فهمیدشکستامو!-••͜❬🧸❭
کی‌فهمیددلیل‌شب‌بیداریامو!-••͜❬🛏❭
کاش‌حداقل‌گاهی‌حالمو‌میفهمیدید!-••͜❬🥀❭
نمیگم‌همیشه‌ها،فقدگاهی!-••͜❬🖤🩹❭ l️
5.0
44202
غمگین قاضی خسته
اق‍‌‌ا ق‍‌‌اضی چ‍‌ون دخ‍‌‌ترم ب‍‌‌ای‍‌‌د خ‍‌‌ف‍‌‌ه خ‍‌‌ون ب‍‌‌گی‍‌‌رم؟
پ‍‌‌س اح‍‌‌س‍‌‌اس‍‌‌ات م‍‌‌ن چ‍‌‌ی...؟؛)🙂🖤️
5.0
10846
غمگین دخترانه قاضی حقیقت زندگی
ار‍ه اق‍‌ای ق‍‌اض‍‌ی ه‍‌رچ‍‌ق‍‌در اع‍‌ت‍‌م‍‌اد ک‍‌ردی‍‌م ری‍‌دن ت‍‌و‍ش!️
5.0
13154
خیانت قاضی نامردی لاشی
دنیای ما آدما اینجوریه که
سر بیگناه رفت بالای دار
بار کج به منزل رسید
دل به دل راه نداشت
از محبت خارها گل نشد
چاقو دستشو برید
اتفاقا پولم خوشبختی آورد،از همه چیز جلو زد و برنده دنیای مسخرمون شد!🖤️
5.0
237
غمگین تیکه دار قاضی زندگی
زن‍‌دگ‍‌ی‍‌ اگ‍‌ع‍‌ زی‍‌ب‍‌ا ب‍‌ود ک‍‌ه‍‌ ب‍‌ا گ‍‌ری‍‌ه‍‌ ش‍‌روع‍‌ ن‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌د...!!!️
5.0
8489
غمگین تنهایی حقیقت قاضی
آقای قاضی
زندگی فقط یک قانون داره
کوچکترین اشتباه،بزرگترین ‌‌تاوان رو داره⚖️️
5.0
7997
ᴍʀ.ᴊᴜᴅɢᴇ
ʟɪꜰᴇ ʜᴀꜱ ᴏɴʟʏ ᴏɴᴇ ʟᴀᴡ
ᴛʜᴇ ꜱᴍᴀʟʟᴇꜱᴛ ᴍɪꜱᴛᴀᴋᴇ,ᴛʜᴇ ʙɪɢɢᴇꜱᴛ ᴘᴜɴɪꜱʜᴍᴇɴᴛ⚖️
شاخ تیکه دار کارما قاضی
چ‍‌ق‍‌د س‍‌خ‍‌ت‍ه ک‍ه ت‍‌و ه‍‌ق ه‍‌ق گ‍‌ری‍ه ه‍‌ات ن‍‌ف‍‌س ک‍‌م ب‍‌ی‍‌اری اون‍‌وق‍‌ت #ع‍‌ش‍‌ق‍‌ت ب‍ه ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍ه ب‍‌گ‍ه #ن‍‌ف‍‌س‍‌م(:
5.0
18095
جدایی خیانت قاضی لاشی دلتنگی
راح‍‌ت ب‍‌اش‍‌ی‍‌ن دن‍‌ی‍‌ای م‍‌ا دخ‍‌ت‍‌را #ق‍‌اض‍‌ی ن‍‌دار‌‍ہ:)'️
5.0
1975
تیکه دار قاضی
عاره اق‍‌ای #ق‍‌اض‍‌ی م‍‌ن بہ ج‍‌ز گ‍‌وش‍‌ی‍‌م ه‍‌ی‍‌چ‍‌ک‍‌س‍‌و ن‍‌دارم ..'!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
3209
تنهایی قاضی
#اقای‌قاضی
ک‍‌اش ه‍‌ی‍‌چ وق‍‌ت #واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ب‍‌ودن‍‌و ی‍‌اد ن‍‌م‍‌ی‍‌گ‍‌رف‍‌ت‍‌ی‍‌م ..!️
5.0
1983
غمگین قاضی