جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو های آقای قاضی | متن های کوتاه آقای قاضی +کامل

714 پست
متن های کوتاه آقای قاضی بصورت گلچین شده و سورت شده براساس محبوبیت در بزرگترین سایت بیو ایران و جهان : تاو بیو / آقای قاضی تا وَقتی گِریه...
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
عاقای قاضی!-
کی‌فهمیدبااشک‌تایپ‌کردنامو!-••͜❬🗝❭
کی‌فهمیدبیخیال‌گفتنام‌وپشتش‌پنج‌ساعت گریه‌کردنامو!-••͜❬🎻❭
کی‌فهمیددلیل‌لباس‌استین‌بلندپوشیدنامو!‌-••͜❬🎼❭
‌کی‌فهمیدجای‌تیغ‌رودستامو!-••͜❬🕸❭
کی‌فعمیدتنهائیامو!-••͜❬💧❭
کی‌فهمیدشکستامو!-••͜❬🧸❭
کی‌فهمیددلیل‌شب‌بیداریامو!-••͜❬🛏❭
کاش‌حداقل‌گاهی‌حالمو‌میفهمیدید!-••͜❬🥀❭
نمیگم‌همیشه‌ها،فقدگاهی!-••͜❬🖤🩹❭ l️
5.0
37957
غمگین قاضی خسته
اق‍‌‌ا ق‍‌‌اضی چ‍‌ون دخ‍‌‌ترم ب‍‌‌ای‍‌‌د خ‍‌‌ف‍‌‌ه خ‍‌‌ون ب‍‌‌گی‍‌‌رم؟
پ‍‌‌س اح‍‌‌س‍‌‌اس‍‌‌ات م‍‌‌ن چ‍‌‌ی...؟؛)🙂🖤️
5.0
7445
غمگین دخترانه قاضی حقیقت زندگی
مشابه ها
ار‍ه اق‍‌ای ق‍‌اض‍‌ی ه‍‌رچ‍‌ق‍‌در اع‍‌ت‍‌م‍‌اد ک‍‌ردی‍‌م ری‍‌دن ت‍‌و‍ش!️
5.0
9379
خیانت قاضی نامردی لاشی
راح‍‌ت ب‍‌اش‍‌ی‍‌ن دن‍‌ی‍‌ای م‍‌ا دخ‍‌ت‍‌را #ق‍‌اض‍‌ی ن‍‌دار‌‍ہ:)'️
5.0
1108
تیکه دار قاضی
چ‍‌ہ ت‍‌رس‍‌ی #ت‍‌رس‍‌ن‍‌اک ت‍‌ر از ت‍‌رسِ از دس‍‌ت #دادنِ ک‍‌س‍‌ی ک‍ہ م‍‌ث‍‌ل س‍‌گ دوس‍‌‍‌ش داری؟!


5.0
1444
جدایی قاضی
زن‍‌دگ‍‌ی‍‌ اگ‍‌ع‍‌ زی‍‌ب‍‌ا ب‍‌ود ک‍‌ه‍‌ ب‍‌ا گ‍‌ری‍‌ه‍‌ ش‍‌روع‍‌ ن‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌د...!!!️
5.0
6818
غمگین تنهایی حقیقت قاضی
‌‌م‍‌ی‍‌خ‍‌وام ف‍‌ری‍‌اد ب‍‌زن‍‌م ب‍‌گ‍‌م ای‍‌ن #ت‍‌ولہ م‍‌الہ م‍‌نہ #ت‍‌خ‍‌م داری ب‍‌ه‍‌ش ن‍‌گ‍‌اه‌ک‍‌ن ت‍‌ا نن‍‌ت‍‌و #ب‍‌گام...!️
5.0
965
شاخ غمگین قاضی سیگار دختر
عاره اق‍‌ای #ق‍‌اض‍‌ی م‍‌ن بہ ج‍‌ز گ‍‌وش‍‌ی‍‌م ه‍‌ی‍‌چ‍‌ک‍‌س‍‌و ن‍‌دارم ..'!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
2617
تنهایی قاضی
چ‍‌ق‍‌د س‍‌خ‍‌ت‍ه ک‍ه ت‍‌و ه‍‌ق ه‍‌ق گ‍‌ری‍ه ه‍‌ات ن‍‌ف‍‌س ک‍‌م ب‍‌ی‍‌اری اون‍‌وق‍‌ت #ع‍‌ش‍‌ق‍‌ت ب‍ه ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍ه ب‍‌گ‍ه #ن‍‌ف‍‌س‍‌م(:
5.0
13867
جدایی خیانت قاضی لاشی دلتنگی
#اقای‌قاضی
ک‍‌اش ه‍‌ی‍‌چ وق‍‌ت #واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ب‍‌ودن‍‌و ی‍‌اد ن‍‌م‍‌ی‍‌گ‍‌رف‍‌ت‍‌ی‍‌م ..!️
5.0
1388
غمگین قاضی
ع‍‌ش‍‌ق‌ چ‍‌ی‍‌ه ، ه‍‌م‍‌ون‍‌ی‌ ک‍‌ه آخ‍‌‍‌رش ب‍‍‌ل‍‌اک م‍‌ی‍‌ش‍‌ی‍‌م ؟!


𝑺𝒆𝒕𝒊𝒚𝒂𝒂️
5.0
432
عاشقانه غمگین قاضی
آقای قاضی
زندگی فقط یک قانون داره
کوچکترین اشتباه،بزرگترین ‌‌تاوان رو داره⚖️️
5.0
5469
ᴍʀ.ᴊᴜᴅɢᴇ
ʟɪꜰᴇ ʜᴀꜱ ᴏɴʟʏ ᴏɴᴇ ʟᴀᴡ
ᴛʜᴇ ꜱᴍᴀʟʟᴇꜱᴛ ᴍɪꜱᴛᴀᴋᴇ,ᴛʜᴇ ʙɪɢɢᴇꜱᴛ ᴘᴜɴɪꜱʜᴍᴇɴᴛ⚖️
شاخ تیکه دار کارما قاضی
آق‍‌ای ق‍‌اض‍‌ی ب‍‌ه‍‌ش گ‍‌ف‍‌ت‍‌م واب‍‌س‍‌تَ‍‌ت ش‍‌دم گ‍‌ف‍‌ت م‍‌ی‍‌خ‍‌واس‍‌ت‍‌ی ن‍‌ش‍‌ی!️
5.0
4432
عاشقانه غمگین نامردی قاضی
آقای قاضی دلم یه مرگ بدون درد میخاد..) :(:) 🖤🖇️️
5.0
1302
غمگین قاضی
+اقای قاضی من مگه چکار کردم
_هیس صداتو بیار پایین
+چرا اون وقت
_چون دختری🖤:) ️
5.0
1257
دخترانه قاضی

قاضی : چرا میخندی !
_اخه رو دیوار پشت سرت نوشته "عدالت" ....

4.9
1754
تیکه دار قاضی
ی‍‌ه #ق‍‌ب‍‌رست‍‌ون ط‍‌ م‍‌غ‍‌زم دارم ک‍‌ه ه‍‌رش‍‌‌ب ت‍‌ع‍‌داد زی‍‌ادی ا‍‌ز #ارزوه‍‌ام اونج‍‌ا #دف‍‌ن میش‍‌ه !️
5.0
1175
غمگین حقیقت قاضی