جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو های آقای قاضی | متن های کوتاه آقای قاضی +کامل

420 پست
متن های کوتاه آقای قاضی بصورت گلچین شده و سورت شده براساس محبوبیت در بزرگترین سایت بیو ایران و جهان : تاو بیو / آقای قاضی تا وَقتی گِریه...
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
عاقای قاضی!-
کی‌فهمیدبااشک‌تایپ‌کردنامو!-••͜❬🗝❭
کی‌فهمیدبیخیال‌گفتنام‌وپشتش‌پنج‌ساعت گریه‌کردنامو!-••͜❬🎻❭
کی‌فهمیددلیل‌لباس‌استین‌بلندپوشیدنامو!‌-••͜❬🎼❭
‌کی‌فهمیدجای‌تیغ‌رودستامو!-••͜❬🕸❭
کی‌فعمیدتنهائیامو!-••͜❬💧❭
کی‌فهمیدشکستامو!-••͜❬🧸❭
کی‌فهمیددلیل‌شب‌بیداریامو!-••͜❬🛏❭
کاش‌حداقل‌گاهی‌حالمو‌میفهمیدید!-••͜❬🥀❭
نمیگم‌همیشه‌ها،فقدگاهی!-••͜❬🖤🩹❭ l️
5.0
30608
غمگین قاضی خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
اق‍‌‌ا ق‍‌‌اضی چ‍‌ون دخ‍‌‌ترم ب‍‌‌ای‍‌‌د خ‍‌‌ف‍‌‌ه خ‍‌‌ون ب‍‌‌گی‍‌‌رم؟
پ‍‌‌س اح‍‌‌س‍‌‌اس‍‌‌ات م‍‌‌ن چ‍‌‌ی...؟؛)🙂🖤️
5.0
5178
غمگین دخترانه قاضی حقیقت زندگی
مشابه ها
ار‍ه اق‍‌ای ق‍‌اض‍‌ی ه‍‌رچ‍‌ق‍‌در اع‍‌ت‍‌م‍‌اد ک‍‌ردی‍‌م ری‍‌دن ت‍‌و‍ش!️
5.0
5549
خیانت قاضی نامردی لاشی
زن‍‌دگ‍‌ی‍‌ اگ‍‌ع‍‌ زی‍‌ب‍‌ا ب‍‌ود ک‍‌ه‍‌ ب‍‌ا گ‍‌ری‍‌ه‍‌ ش‍‌روع‍‌ ن‍‌م‍‌ی‍‌ش‍‌د...!!!️
5.0
5044
غمگین تنهایی حقیقت قاضی
راح‍‌ت ب‍‌اش‍‌ی‍‌ن دن‍‌ی‍‌ای م‍‌ا دخ‍‌ت‍‌را #ق‍‌اض‍‌ی ن‍‌دار‌‍ہ:)'️
5.0
82
تیکه دار قاضی
چ‍‌ق‍‌د س‍‌خ‍‌ت‍ه ک‍ه ت‍‌و ه‍‌ق ه‍‌ق گ‍‌ری‍ه ه‍‌ات ن‍‌ف‍‌س ک‍‌م ب‍‌ی‍‌اری اون‍‌وق‍‌ت #ع‍‌ش‍‌ق‍‌ت ب‍ه ی‍‌ک‍‌ی دی‍‌گ‍ه ب‍‌گ‍ه #ن‍‌ف‍‌س‍‌م(:
5.0
10264
جدایی خیانت قاضی لاشی دلتنگی
عاره اق‍‌ای #ق‍‌اض‍‌ی م‍‌ن بہ ج‍‌ز گ‍‌وش‍‌ی‍‌م ه‍‌ی‍‌چ‍‌ک‍‌س‍‌و ن‍‌دارم ..'!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
1910
تنهایی قاضی
آق‍‌ای ق‍‌اض‍‌ی ب‍‌ه‍‌ش گ‍‌ف‍‌ت‍‌م واب‍‌س‍‌تَ‍‌ت ش‍‌دم گ‍‌ف‍‌ت م‍‌ی‍‌خ‍‌واس‍‌ت‍‌ی ن‍‌ش‍‌ی!️
5.0
3104
عاشقانه غمگین نامردی قاضی
آقای قاضی
زندگی فقط یک قانون داره
کوچکترین اشتباه،بزرگترین ‌‌تاوان رو داره⚖️️
5.0
3570
ᴍʀ.ᴊᴜᴅɢᴇ
ʟɪꜰᴇ ʜᴀꜱ ᴏɴʟʏ ᴏɴᴇ ʟᴀᴡ
ᴛʜᴇ ꜱᴍᴀʟʟᴇꜱᴛ ᴍɪꜱᴛᴀᴋᴇ,ᴛʜᴇ ʙɪɢɢᴇꜱᴛ ᴘᴜɴɪꜱʜᴍᴇɴᴛ⚖️
شاخ تیکه دار کارما قاضی
+اقای قاضی من مگه چکار کردم
_هیس صداتو بیار پایین
+چرا اون وقت
_چون دختری🖤:) ️
5.0
627
دخترانه قاضی

قاضی : چرا میخندی !
_اخه رو دیوار پشت سرت نوشته "عدالت" ....

4.8
1211
تیکه دار قاضی
ی‍‌ه #ق‍‌ب‍‌رست‍‌ون ط‍‌ م‍‌غ‍‌زم دارم ک‍‌ه ه‍‌رش‍‌‌ب ت‍‌ع‍‌داد زی‍‌ادی ا‍‌ز #ارزوه‍‌ام اونج‍‌ا #دف‍‌ن میش‍‌ه !️
5.0
753
غمگین حقیقت قاضی
،#ق‍‌ول‍‌اش‍‌و ‍زی‍‌ر پ‍‌ا م‍‌ی‍‌ذاش‍‌ت ک‍‌ه ق‍‌دش #ب‍‌ل‍‌ن‍‌دت‍‌ر ش‍‌ه!(:

5.0
327
جدایی قاضی
#آق‍‌ای‌ق‍‌اض‍‌ی ‌.!'
م‍‌ن ح‍‌ال‍‌م خ‍‌ی‍‌ل‍‌ی خ‍‌وب‍‌ع‍ م‍‌ث ک‍‌س‍‌ی ک #م‍‌اش‍‌ی‍‌ن زد ب‍‌ه‍‌ش گ‍‌ف خ‍‌وب‍‌م‍ ول‍‌ی چ‍‌ن #ق‍‌دم‍ اون‍‌ورتر اف‍‌ت‍‌اد.‌️
5.0
1039
غمگین حقیقت قاضی
آقای قاضی زندگی بالا و پایین دارع عاشقی یه رسم و آئین دارع:(❤️‍🩹🚶‍♀️️
5.0
496
غمگین قاضی شب
چ‍‌ق‍‌در ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا ش‍‌دی‍‌م کہ #دردام‍‌ون‍‌و ت‍‌و دی‍‌وار #م‍‌ج‍‌ازی م‍‌‍ی‌ن‍‌وی‍‌س‍‌ی‍‌م آق‍‌ای ق‍‌اض‍‌‍ی ‌. .🖐🏽🚶🏾‍♀🛴️
5.0
1252
غمگین تیکه دار خسته دلتنگی قاضی
آقای قاضی دلم یه مرگ بدون درد میخاد..) :(:) 🖤🖇️️
5.0
806
غمگین قاضی
آقای قاضی خستم⚖
خستم از آدما🙂🚶🏿‍♂
خستم از این دنیا🙂🌎
خستم از زخم خوردن🙂💉
از سکوت کردن🙂🤐
از لبخند زدن!🙂😔
آقای قاضی... ما مهربونا خیلی بیچاره‌ایم!😇💔
اقای قاضی... حکم صادر شد اعدام 💔️
5.0
1210
غمگین قاضی
#اقای‌قاضی
ک‍‌اش ه‍‌ی‍‌چ وق‍‌ت #واب‍‌س‍‌ت‍‌ه ب‍‌ودن‍‌و ی‍‌اد ن‍‌م‍‌ی‍‌گ‍‌رف‍‌ت‍‌ی‍‌م ..!️
5.0
701
غمگین قاضی