جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه درمورد موفقیت انگلیسی با ترجمه

1103 پست
متن ها و تکست های کوتاه در مورد موفقیت پیروزی و انگیزشی بصورت انگلیسی با معنی و با فونت های بسیار خاص مخصوص بیو , استوری , وضعیت اینستاگرام تلگرام و ..
موفقیت زندگی دخترانه موفقیت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!️
5.0
62655
𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆,𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒏 𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏
دخترانه موفقیت دختر انگیزشی مغرور
مشابه ها


"زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت رویاهات پرواز کن‌‌"🕊🤍️
5.0
92572
𝑷𝒖𝒕 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒏 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒐𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒍𝒚 𝒕𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔

انگلیسی موفقیت انگیزشی
گاهی وقت‌ ها قوی بودن تنها انتخابته...

🤎🐾️
5.0
289
𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒄𝒉𝒐𝒊𝒄𝒆
موفقیت حقیقت درسی
شاید دنیات از چشمِ یکی زشته
از چشمِ یکی قشنگه
تو همونی باش که خودت میخوای🌱️
5.0
3816
𝐌𝐚𝐲𝐛𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐰𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐢𝐬 𝐮𝐠𝐥𝐲 𝐢𝐧 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞'𝐬 𝐞𝐲𝐞𝐬
𝐈𝐭'𝐬 𝐛𝐞𝐚𝐮𝐭𝐢𝐟𝐮𝐥 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐨𝐧𝐞'𝐬 𝐞𝐲𝐞𝐬!
𝐁𝐞 𝐰𝐡𝐨 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐛𝐞
موفقیت بهترین ها حقیقت انگیزشی زندگی
آرامش واقعے یعنے...
وجود خدا توے زندگیت🍃🕊️
5.0
8652
𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠...
𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑖𝑓𝑒🍃🕊
موفقیت بهترین ها طبیعت خدا
از پس سختی ها ، معجزه‌ها شکل میگیرند...!

‌☕️🌱 ️
5.0
54077
⠀‌
╭─━─━─≪🦋💎≫─━─━─╮
⠀⠀⠀⠀⠀𝑂𝑢𝑡 𝑂𝑓 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑠
⠀⠀⠀⠀⠀𝐺𝑟𝑜𝑤 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒𝑠!
موفقیت بهترین ها انگیزشی
زندگی خودتو با بقیه مقایسه نکن!
هیچ مقایسه‌ای بین خورشید و ماه وجود نداره!
هرکدوم به‌ وقتش می‌درخشن.🌛🌝️
5.0
7356
Don't compare your life to others.
There is no comparison between the sun and the moon. they shine when it's their time
موفقیت بهترین ها زندگی انگیزشی
زندگے زیباست …

هر روزت را در لحظہ حال زندگے ڪن❄🍃️
5.0
3883
𝗹𝗶𝗳𝗲 𝗶𝘀 𝗯𝗲𝗮𝘂𝘁𝗶𝗳𝘂𝗹

🍃❄𝗟𝗶𝘃𝗲 𝗲𝗮𝗰𝗵 𝗱𝗮𝘆 𝗶𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁
موفقیت بهترین ها انگیزشی زندگیهرگــــز تـســـلیــم نشـــو 🦩⛓️
5.0
1176
ℕ𝔼𝕍𝔼ℝ  𝔾𝕀𝕍𝔼  𝕌ℙ
موفقیت انگیزشی
کسی که به خودش اطمینان داره
به تعریف کسی احتیاج نداره:))))
5.0
1057
𝘛𝘩𝘦 𝘰𝘯𝘦 𝘸𝘩𝘰 𝘵𝘳𝘶𝘴𝘵𝘴 𝘵𝘩𝘦𝘮𝘴𝘦𝘭𝘷𝘦𝘴,𝘥𝘰𝘦𝘴𝘯'𝘵
𝘯𝘦𝘦𝘥 𝘢𝘯𝘺 𝘰𝘯𝘦'𝘴 𝘢𝘥𝘮𝘪𝘳𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯
موفقیت بهترین ها آرامش سکوت انگیزشی

گاهی‌اوقات‌بایدبدترین‌دردهارو‌بکشی‌تابهترین‌تغییرهارو‌تجربه‌کنی.

5.0
97347
𝑺𝒐𝒎𝒓𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒊𝒏 𝒕𝒐 𝒃𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆.

انگلیسی موفقیت انگیزشی

کسی باش که هیچ کس فکرشو نمیکرد باشی!

5.0
48129

‌𝐵𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑏𝑜𝑑𝑦 ‌𝑁𝑜 𝑂𝑛𝑒 𝑇𝒉𝑜𝑢𝑔𝒉𝑡 𝑌𝑜𝑢 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒!

انگلیسی موفقیت انگیزشی زندگی