جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه درمورد موفقیت انگلیسی با ترجمه

1773 پست
متن ها و تکست های کوتاه در مورد موفقیت پیروزی و انگیزشی بصورت انگلیسی با معنی و با فونت های بسیار خاص مخصوص بیو , استوری , وضعیت اینستاگرام تلگرام و ..
موفقیت زندگی دخترانه موفقیت موفقیت موفقیت - جدیدها موفقیت عربی موفقیت ترکی کوتاه موفقیت کوتاه موفقیت - جدیدها بلند موفقیت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!️
5.0
130870
𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆,𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒏 𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏
دخترانه موفقیت دختر انگیزشی مغرور
   زندگی
      هیچوقت آسون­تر نمیشه،
تو قوی­‌تر شو...!📄🧡ᝰ️
5.0
33754
ɴᴇᴠᴇʀ ʙᴇᴄᴏᴍᴇs ᴇᴀsɪᴇʀ
ʏᴏᴜ ᴍᴜsᴛ ʙᴇᴄᴏᴍᴇ sᴛʀᴏɴɢᴇʀ📄🧡ᝰ
موفقیت انگیزشی


"زندگی رو بزار رو حالت پرواز و به سمت رویاهات پرواز کن‌‌"🕊🤍️
5.0
140086
𝑷𝒖𝒕 𝒍𝒊𝒇𝒆 𝒊𝒏 𝒇𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒎𝒐𝒅𝒆 𝒂𝒏𝒅 𝒇𝒍𝒚 𝒕𝒐𝒘𝒂𝒓𝒅𝒔 𝒅𝒓𝒆𝒂𝒎𝒔

انگلیسی موفقیت انگیزشی


"قوی بمان، زندگی سخت است،اما باور کن که همیشه بعد از هر طوفانی یک رنگین کمان وجود دارد."🌙️
5.0
3971

"𝐒𝐭𝐚𝐲 𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠,𝐥𝐢𝐟𝐞 𝐢𝐬 𝐡𝐚𝐫𝐝 𝐛𝐮𝐭 𝐛𝐞𝐥𝐢𝐞𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭
𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞'𝐬 𝐚𝐥𝐰𝐚𝐲𝐬 𝐚 𝐫𝐚𝐢𝐧𝐛𝐨𝐰 𝐚𝐟𝐭𝐞𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲 𝐬𝐭𝐨𝐫𝐦."
موفقیت بهترین ها زندگی انگیزشی
از پس سختی ها ، معجزه‌ها شکل میگیرند...!

‌☕️🌱 ️
5.0
66645
⠀‌
╭─━─━─≪🦋💎≫─━─━─╮
⠀⠀⠀⠀⠀𝑂𝑢𝑡 𝑂𝑓 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑠
⠀⠀⠀⠀⠀𝐺𝑟𝑜𝑤 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒𝑠!
موفقیت بهترین ها انگیزشی
آرامش واقعے یعنے...
وجود خدا توے زندگیت🍃🕊️
5.0
55186
𝑅𝑒𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑎𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠...
𝑇ℎ𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑜𝑓 𝐺𝑜𝑑 𝑖𝑛 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑙𝑖𝑓𝑒🍃🕊
موفقیت بهترین ها طبیعت خدا

کسی باش که هیچ کس فکرشو نمیکرد باشی!

5.0
89199

‌𝐵𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒𝑏𝑜𝑑𝑦 ‌𝑁𝑜 𝑂𝑛𝑒 𝑇𝒉𝑜𝑢𝑔𝒉𝑡 𝑌𝑜𝑢 𝐶𝑜𝑢𝑙𝑑 𝐵𝑒!

انگلیسی موفقیت انگیزشی زندگی

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

5.0
110663

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

شاخ انگلیسی موفقیت انگیزشی مغرور

گاهی‌اوقات‌بایدبدترین‌دردهارو‌بکشی‌تابهترین‌تغییرهارو‌تجربه‌کنی.

5.0
168416
𝑺𝒐𝒎𝒓𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒊𝒕 𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒔𝒕 𝒑𝒂𝒊𝒏 𝒕𝒐 𝒃𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒃𝒐𝒖𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆.

انگلیسی موفقیت انگیزشی
زندگی خودتو با بقیه مقایسه نکن!
هیچ مقایسه‌ای بین خورشید و ماه وجود نداره!
هرکدوم به‌ وقتش می‌درخشن.🌛🌝️
5.0
14849
Don't compare your life to others.
There is no comparison between the sun and the moon. they shine when it's their time
موفقیت بهترین ها زندگی انگیزشی

هیچکس بدونِ اشتباه نمیتونه موفق بشه‌‌
5.0
14956
𝑵𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒂𝒏 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒆𝒅 𝒘𝒊𝒕𝒉𝒐𝒖𝒕 𝒎𝒂𝒌𝒊𝒏𝒈 𝒎𝒊𝒔𝒕𝒂𝒌𝒆𝒔
موفقیت بهترین ها انگیزشی