جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه در مورد سکوت / زیباترین تکست های سکوت

4095 پست
متن های کوتاه در مورد سکوت مناسب کپشن بیو و پروفایل و وضعیت و .. از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران تاوبیو
سکوت غمگین
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
زِندِگیمون شُدِه خَندِه هایِ مَصنوعی...
لا بِ لای دَردایِ واقِعی:)!🖤️
5.0
171876
𝓞𝓾𝓻 𝓵𝓲𝓯𝓮 𝓱𝓪𝓼 𝓫𝓮𝓬𝓸𝓶𝓮 𝓪𝓻𝓽𝓲𝓯𝓲𝓬𝓲𝓪𝓵 𝓵𝓪𝓾𝓰𝓱𝓽𝓮𝓻
𝓑𝓮𝓼𝓲𝓭𝓮 𝓻𝓮𝓪𝓵 𝓹𝓪𝓲𝓷 :)!🤍
غمگین حقیقت
مشابه ها
ܢܚܭࡐ‌ࡅ߳ߺߺܙ ܧࡐ‌ࡅ࡙ـے ࡅ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܦ̇ܝ‌ࡅ࡙ــߊ‌ב ߊ‌ܢܚـــــࡅ߳ߺߺܙ🤍🕊️
5.0
28531
ડⅈꪶꫀꪀᥴꫀ ⅈડ 𝕥ꫝꫀ ડ𝕥𝕣ꪮꪀᧁꫀડ𝕥 ᥴ𝕣ꪗ🤍🕊
شاخ بی تفاوت سکوت
‏هیچی بی‌رحم تر از زمان نیست🔗️
5.0
1562
𝗡𝗼𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴 𝗶𝘀 𝗺𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗿𝘂𝗲𝗹 𝘁𝗵𝗮𝗻 𝘁𝗶𝗺𝗲
بهترین ها زندگی سکوت
م‍‌ن ه‍‌م‍‌ون #دخ‍‌ت‍‌ری‍‌م ک‍‌ه زی‍‌اد ح‍‌رف م‍‌ی‍‌زن‍‌م ول‍‌ی وق‍‌ت‍‌ی دل‍‌م ب‍‌ش‍‌ک‍‌ن‍‌ه م‍‌ی‍‌ش‍‌م ل‍‌ال ت‍‌ری‍‌ن ادم دن‍‌ی‍‌ا :)
‌✯┄┅┄ ❥ ❁ ❥ ┄┅┄✯️
5.0
42171
غمگین تیکه دار خسته سکوت
ت‍‌ه‍‌ش ه‍‌م‍‌ی‍‌ن‍‌ع . ‌‌. .
ام‍‌کا‍‌ن ارس‍‌ال پ‍‌ی‍‌ام وج‍‌ود ن‍‌دارد :)️
5.0
90588
Es ist das gleiche. . .
MKN RSL PM ist verfügbar :)
غمگین تنهایی خسته نامردی سکوت


« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»️
5.0
29585

                 🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴 🖇🖤
ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴍᴜsɪᴄ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ

شاخ غمگین سکوت موسیقی

خیلی وقتِ دیگه زندگی خوش نمیگذره
، فقط میگذره :)️
5.0
7579
𝓛𝓲𝓯𝓮 𝓭𝓸𝓮𝓼 𝓷𝓸𝓽 𝓱𝓪𝓿𝓮 𝓶𝓾𝓬𝓱 𝓯𝓾𝓷 𝓪𝓷𝔂𝓶𝓸𝓻𝓮,
𝓲𝓽 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓹𝓪𝓼𝓼𝓮𝓼 :)
غمگین تنهایی حقیقت سکوت
گاهی باید سکوت کنی تا اصالت بجای ت صحبت کنه!️
5.0
2108
ꜱᴏᴍᴇᴛɪᴍᴇꜱ ʏᴏᴜ ʜᴀᴠᴇ ᴛᴏ ʙᴇ ꜱɪʟᴇɴᴛ ꜱᴏ ᴛʜᴀᴛ ᴏʀɪɢɪɴᴀʟɪᴛʏ ᴄᴀɴ ꜱᴘᴇᴀᴋ ꜰᴏʀ ʏᴏᴜ...
بهترین ها تنهایی حقیقت سکوت کارما
‌ ﺳﻛﻭﺗ ﭼ ﺯﻳﺑاﺳﺗ ﻭﻗﺗﻳ ﻫﻣﻫ ﺩﺭﻭﻏ ﻣﻳﮔﻭﻳﻧﺩ!🖤️
5.0
6650
Wie schön ist die Stille, wenn alle lügen! 🖤
تیکه دار حقیقت سکوت دروغ
دَردِ دِل با کَس نَگُفتَم، دَردِ مَن گُفتَن نَداشت
خَنده بَر لَب میزَدَم،هَر چَند خَندیدَن نَداشت ️
5.0
10269
غمگین شعر سکوت
و ناگَهانـ غَرقـ دَر تاریـڪـے مُطلَقـ شُد...!🖤️
5.0
4773
ꜱᴜᴅᴅᴇɴʟʏ ꜱʜᴇ ᴡᴀꜱ ɪᴍᴍᴇʀꜱᴇᴅ ɪɴ ᴀʙꜱᴏʟᴜᴛᴇ ᴅᴀʀᴋɴᴇꜱꜱ ...!🖤
غمگین بهترین ها سکوت خسته خودکشی