جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های چینی / جدیدترین متن چینی [فروردین 1403]

112 پست
متن های چینی جدید , تعداد 112 متن چینی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های چینی / جدیدترین متن چینی [فروردین 1403]
چینی کوتاه چینی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ولــیــ!... هر مهمی یروز بی احمیتـ میشـهـ.ـ.ـ✨🦋♥

Но... все важное сегодня становится неважным. ️
5.0
41
But...everything important becomes unimportant today
عاشقانه شاخ متفرقه چینی قهر

★گاهی‌اوقات‌انکار‌کردم‌ک‌زنده‌ام
گذاشتم‌زخم‌هایم‌توسط‌خورشید‌بسوزند
و‌اجازه‌دادم‌ک‌روحم‌ذوب‌شود★
ویلی-🕸🕷️
5.0
185
回家各个环节哥哥成功分分合合你那个
好好过哈哈那个回复地方东西
عاشقانه شاخ حقیقت متفرقه چینی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
📼편에 ㅔㅓㅠ여ㅏㅐㅏㅗㅓㅗㅔㅋ♟️
★شاید‌اونی‌ک‌داره‌جلوی‌روت‌‌میخنده،پشت‌سرت‌داره‌طناب‌دارت‌رو‌می‌بافه★
🎞M.r villy️
5.0
305
Maybe the one who is laughing in front of you is weaving your rope behind your back.
عاشقانه شاخ متفرقه چینی حقیقت
九井 一乾赤音灰谷 蘭瓦城 千咒
★هیچکس‌ارزشش‌رو‌نداره‌که‌بخاطرش‌به‌جسمت‌و‌روحت‌صدمه‌بزنی‌پس‌
فقط،خودت:me★🎀🧷
明司 春千夜松野千冬灰谷 竜胆
5.0
214
No one is worth hurting your body and soul for, so only yourself.★
عاشقانه شاخ متفرقه چینی حقیقت
مشابه ها

★انسان‌ها‌از‌دور‌‌زیبا‌هستن‌،اما‌از‌نزدیک...★
مستر‌ ویلسونvilly-🔗📎️
5.0
61
💊姐姐回家观后感干哈呢哈哈好吧欧巴格余氯🩸
⛓️ㅡㅜㅠㅍㅊㅌㅋㅁㄴㅇㄹ호ㅓㅏㅣㅂㅈㄷㄱ쇼ㅕㅕㅑㅐㅔ🖇
互关处女航出促成个★허ㅐㅗㅍ라ㅗ붙
شاخ تیکه دار بهترین ها متفرقه چینی حقیقت
زندگیـ مثـ سیگاری که روشن شُـد
چه بکشیش چه نکشیش تا تهش میسوزه....🚶‍♂️🗿️
5.0
727
Life is like a lit cigarette, whether you smoke
🚶‍♂️🗿 it or not, it will burn to the bottom
غمگین رفاقتی چینی کارما حقیقت
ک‍‌س‍‌ایی ک‍‌ه زی‍‌اد #ق‍‌ه‍‌ر م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ن خ‍‌یل‍‌ی ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ه‍‌م‍‌و #دوس‍‌ت د‍‌ارن🕸️🩸


‌- ع‍‌روش‍‌ک‍‌ ق‍‌ات‍‌ل‍‌ 🕸️🩸️
5.0
2396
عاشقانه شاخ چینی
ش‍‌ای‍‌د ب‍‌تون‍‌ی ق‍‌ی‍‌دش‍‌و‌ بزن‍‌ی
‍و‍ل‍‌ی ‍چ‍‌ش‍‌م دی‍‌دن‍‌ش‍‌و‌‌ ب‍‌ا ‍ک‍‌س‍‌ی ‍دگ ه‍‌م ن‍‌دار‍ی🕸️🩸


‌- ع‍‌روش‍‌ک‍‌ ق‍‌ات‍‌ل‍‌ 🕸️🩸
5.0
653
عاشقانه شاخ چینی
دس‍‌ت‍‌اتو ب‍‌گ‍‌ی‍‌ره‍‌ه‍‌ه‍‌ ب‍‌گ‍‌ح‍‌ آروم‍‌ ب‍‌اش‍‌ ک‍‌ی‍‌ت‍‌ی م‍‌ن‍‌ 🕸️🩸


‌- ع‍‌روش‍‌ک‍‌ ق‍‌ات‍‌ل‍‌ 🕸️🩸️
5.0
466
عاشقانه شاخ چینی
ای‍‌ن‍‌ج‍‌ا آدم‍‌ا م‍‌ال‍‌ ه‍‌م‍‌ ن‍‌ی‍‌م‍‌ش‍‌ن‍‌ آرزوی‍‌ ه‍‌م‍‌ م‍‌ی‍‌ش‍‌ن‍‌

5.0
713
人们不属于这里,他们互相希望。
تنهایی چینی خاطره
مثل گوگل نباشیم
ک با یه سرچ همه چیو لو میدع:)🕸️🩸

‌- ع‍‌روش‍‌ک‍‌ ق‍‌ات‍‌ل‍‌ 🕸️🩸️
5.0
1535
عاشقانه شاخ چینی
اگﻬ میخ꯭واید یکي ازتؤں دوࢪ شہ فق꯭ط بهش نزدی꯭ک ش꯭ؤ . .️
5.0
579
⁚ 🗯 누군가에꯭게서 멀어지꯭려면 그 사꯭람에게 가까꯭이 다가꯭가세요 . ››
عاشقانه غمگین چینی
‌یہ دخ‍‌ت‍‌ر #ه‍‌ی‍‌چ‍‌وق‍‌ت ال‍‌ک‍‌ی ن‍‌م‍‌ی‍‌گہ #دوس‍‌ت دارم'ح‍‌ت‍‌ی ت‍‌و #م‍‌ج‍‌ازی! : )‌🩸🕸️

- ع‍‌روش‍‌ک‍‌ ق‍‌ات‍‌ل‍‌ 🕸️🩸️
5.0
1432
عاشقانه شاخ چینی
•✨•
چہ‌ڪسے‌میگوید‌:پشٺ‌
این ثانیہ‌هاتاریڪ‌است؟
گام‌اگر‌برداریم،
روشنےنزدیڪ‌است :)🦋!
‹◌. @ ˹🦋💙.️
5.0
1258
زمستان بهار چینی سکوت لاتی
تنهایی یعنی:
آنلاین باشی همه فکر کنن خیلی مخاطب داری
اما خودت از تنهایی ندونی چیکار کنی ..!:) 🌚🖤

외로움이란 당신이 온라인에 있다면, 모두가 당신이 청중이 많다고 생각할 것입니다. 하지만 당신은 외로움에 어쩔줄 몰라요..!:)️
5.0
3505
شاخ غمگین چینی سیگار
#سیوش_کن
┈━•━•━•━•━•━•━•━•━•━•┈
𓆩💕𓆪 𝑀𝑦 𝑏𝑒𝐿𝑜𝑣𝑒𝑑 ⤿ مـ؏ـشوقم
𓆩👑𓆪  𝐿𝑜𝑣𝑒 𝑆𝑜𝑚𝑒 ⤿ محبوبَم
𓆩🦋𓆪  𝐻𝑜𝑡𝑡𝑖𝑒 ⤿ جذابم
𓆩♾𓆪  𝑀𝑦 𝐵𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟 𝐻𝑎𝑙𝑓 ⤿ نیمه بهترم
𓆩😍𓆪  𝑀𝑦 𝐷𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑜𝑁𝑒 ⤿ عزیزترینم
𓆩🫀𓆪  𝑀𝑎 𝐷𝑜𝑢𝑙𝑒𝑢𝑟 ⤿ دࢪدونہ‌ےِ‌من
𓆩👼🏼𓆪  𝑀𝑖𝑔𝑁𝑜𝑛  𝐽𝑒⤿ ملوس‌من
𓆩👫🏽𓆪  𝑀𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 ⤿ سهمِ‌منی
𓆩💍𓆪  𝑀𝑦 𝐸𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑎𝑁𝑐𝑒 ⤿ وجود‌من️
5.0
11220
دخترانه مناسبتی دختر ادبی چینی
내가 한 가지아쉬운 점은 코코아 우유가 떨어졌다는것
چیزی ک بخاطرش ناراحت مشم تموم شدن شیرکاکائومه🦋🩸️
5.0
7019
شاخ غمگین سیگار چینی
무언가를 정말 하고 싶다면
당신은 방법을 찾을 것이다
그렇지 않다면 변명을 찾을 것이다

اگه واقعا بخوای کاری رو انجام بدی
تو راهشو پیدا میکنی
اگه‌ اینطور نباشه بهونشو پیدا میکنی️
5.0
470
تیکه دار چینی حقیقت