جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه مغرور / بیو های مغرورانه مناسب بیو [گلچین ] ⭐️

6744 پست
مغرور / متن های کوتاه مغرورانه مناسب مغرور ها / زیبا ترین و ⭐️ بیو های مغرور تلگرام اینستاگرام و واتساپ

بیو غرور بیوگرافی جسور بیو جسور

غمگین لاتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
34843
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
منـ با هر ڪـے مثـ خودشـ رفتار میـڪنمـ اگـہ خوشتـ نمیاد میتونـے اخلاق خودتو تغییر بدی!:/️
5.0
11812
𝑰 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒕 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒂𝒔 𝒕𝒉𝒆𝒚 𝒂𝒓𝒆, 𝒊𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒊𝒕, 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒏 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒃𝒆𝒉𝒂𝒗𝒊𝒐𝒓!:/
تیکه دار بهترین ها بی تفاوت لاتی مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
شکست وجود نداره، یا میبرے یا یاد میگیرے چطور ببرے!️
5.0
62656
𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐 𝒇𝒂𝒊𝒍𝒖𝒓𝒆,𝒆𝒊𝒕𝒉𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒊𝒏 𝒐𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒉𝒐𝒘 𝒕𝒐 𝒘𝒊𝒏
دخترانه موفقیت دختر انگیزشی مغرور


« همونقدر باش ك هستن برات..! »️
5.0
9743
➖⃟🫐••ʙᴇ ᴛʜᴇ sᴀᴍᴇ ᴡᴀʏ ᴛʜᴇʏ'ʀ
ғᴏʀ ᴜ
شاخ حقیقت مغرور
مشابه ها
‌‌

نادیدِه بِگیر هَر ڪَسـے شایِستِـہ تَوَجـہ نیستـ.!

‌‌️
5.0
3007
شاخ حقیقت مغرور
•غرور رو از #خُدایے یاد گرفتم کہ ھنوز #شِیطان رو نبخشیدھ•••!️
5.0
98002
شاخ تیکه دار مغرور
نَظَرِتـ مُحتَرَمِـہ وَلـے مُهِمـ نیسـ...🤍🩸️
5.0
31943
𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...🤍🩸
شاخ غمگین حقیقت مغرور لاتی
حَسْـــبےُ اَللّه🖤📿
#ارزو_باش_نه_خاطره..:)

الله یار باشد دشمن هزار باشد🧿
#دخترونه_مرد_باش💯⁦🤙🏿
#بزرگ.نیستم
#ولی.بزرگا.تونم.آدم.حساب.نمیکنم😉💯🌟️
5.0
23633
شاخ تیکه دار حاضر جوابی لاتی مغرور
به خنده‌هام نگاه نکنین از خیلیاتون متنفرم...! ️
5.0
72540


𝘋𝘰𝘯'𝘵 𝘭𝘰𝘰𝘬 𝘢𝘵 𝘮𝘺 𝘴𝘮𝘪𝘭𝘦𝘴 𝘐 𝘩𝘢𝘵𝘦
𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶...!
شاخ تیکه دار لاتی مغرور
مثه برف باش⁦🌨️⁩،
زیبا ولی سرد.…❄️…
5.0
100603
○━━──⁦❄️⁩ᴮᴱ ᴸᴵᴷᴱ ˢᴺᴼᵂ⁦🌨️⁩; ᴮᴱᴬᵁᵀᴵᶠᵁᴸ ᴮᵁᵀ ᶜᴼᴸᴰ ─
شاخ دخترانه مغرور برف
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
109449
شاخ تیکه دار لاتی مغرور بی تفاوت
الماسی باش ک نایابه، نه سنگی که هرجایی میشه پیداش کرد!️
5.0
4041
Be a rare diamond; not a stone found everywhere!!
شاخ انگیزشی مغرور
#حَسبی.الله⚰️📿
#تـ‌اوان.هـ‌ا.دادیـ‌م.تـ‌ا.فـ‌هـ‌مـ‌یـ‌دیـ‌م🎌🤙🏻💎
.
#هـ‌یـ‌چـ‌کـ‌س.مـ‌ونـ‌دنـ‌ی.نـ‌یــ‌سـت🐉❌⚡
.
#مارا.یِڪ.نَفـر.بِفَہـمَد.ڪافیست❌🎌🦅️
5.0
10124
شاخ لاتی مغرور
#م‍َغ‍‌ر‍و‍ر ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌َم، ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌ِه‍‌م ث‍‌اٰٰب‍‌ت ش‍‍‌ُده‌ت‍‌وجہ ‍زی‍‌اٰٰدے #ب‍‌ی‌ت‍‌وج‍‌ه‍‌ی ‍م‍‌ی‍‍‌ار‍ہ.️
5.0
55113
شاخ تیکه دار مغرور