جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو خودکشی و مرگ / متن کوتاه خودکشی [پیشنهاد ]

255 پست
بیو خودکشی و مرگ / بیو های کوتاه در مورد خودکشی و مرگ و مردن و تسلیت / متن های کوتاه زیبا خودکشی و مرگ عزیزان
غمگین مرگ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
م‍‌ث‍‌ل‍‌ا #م‍‌ام‍‌ا‍‌ن‍‌م داد ب‍‌زن‍‌ه ب‍‌گ‍ع.. خ‍‌اک ن‍‌ری‍‌زی‍‌ن روش دخترم از #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌‍‌ر‍س‍‍ع..🖤️
5.0
#غمگین #خودکشی #خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو
-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪'
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸'
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇'
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣'
▹فحشام🗝⃟🥀'
▸تنگ‌نمیشح‌!?️
5.0
#غمگین #خسته #نامردی #خودکشی
ان‍‌‌‌ق‍‌د #خ‍‌‌س‍‌ت‍‌م‌‍‌ ‍‌ک‍‌ه دل‍‌م م‍‌ی‌خ‍‍‌واد #ب‍‌‌خ‍‌وا‌ب‍‌‌م‍‌و دی‍‌گ‍‌ه ب‍‌ی‍‌دار ن‍‌‌ش‍‌‌م:️
5.0
#غمگین #خسته #خودکشی
مشابه ها
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
#غمگین #تنهایی #سکوت #خسته #خودکشی
ب‍‌اشد ک‍‌ه ن‍‌ب‍‌اش‍‌د خ‍‌ب‍‌ری از ب‍‌ودن‍‌م:)️
5.0
#غمگین #خودکشی
یہ ‍ر‍و‍ز ‍م‍‌ی‍‌رِسہ‌ ‍ڪہ‌ ‍م‍‌َن #م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ر‍َم ‍و ت‍‌و ف‍‌ڪ ‍م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ‍م‍‌َن ف‍‌ق‍‌ط #آف‍‌م:)..'!️
5.0
#شاخ #حقیقت #خودکشی
از اینکه نفس میکشم متنفرم!:)🖤 ️
5.0
‌‌⦳⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻ ⌞ ɪ ʜᴀᴛᴇ ʙʀᴇᴀᴛʜɪɴɢ ⌝ ⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻𐙟
#غمگین #خودکشی #شکلک
برسـہ روزے ک
من سـ؋ـیـב بپوشم
شما سیاـہ
من بخوابم
شما گریـہ کنیـבـ٨ـﮩـ۸ـﮩ️
5.0
#غمگین #خودکشی
.‌م‍‌ث‍‌ل‍‌ا ج‍‌ل‍‌و #چ‍‌ش‍‌ات ب‍‌رم وس‍‌ط خ‍‌ی‍‌اب‍‌ون‍‌و م‍‌اش‍‌ی‍‌ن #ب‍‌زن‍‌ه ب‍‌ه‍‌م . . . (:️
5.0
#غمگین #خودکشی
ته تهش 🖤
رفیقات ۳ روز 💔
عشقت ۷ روز❤️‍🩹
فامیلات ۴۰ روز 🖤
خانواده ۱ سال❤️‍🩹
گرفتی که چی می گم؟💔️
5.0
#غمگین #سکوت #خودکشی
*تیغ‌رورَگَم••͜!❰:💔🌸❱*
*مَن‌چِ‌بَدَم••͜!❰💔😶❱*
*بَد‌نَبودَم••͜!❰💔🥀❱*
*کَردَن‌بَدَم••͜!❰💔😺❱*
*خون‌رومُچَم••͜!❰💔🚬❱*
*دَردتومُخَم••͜!❰💔🌿❱*
*آهَنگ‌روپَخش••͜!❰💔🎼❱*
*مامان‌بِبَخش••͜!❰:💔🙂❱*
*خون‌روزَمین••͜!❰💔🍃❱*
*خُدابِبین••͜!❰💔🌙❱*
*دیگِ‌خَصَم••͜!❰💔🖐🏻❱*
*فَقَد‌هَمین••͜!❰💔🤞🏻❱*️
5.0
#غمگین #جدایی #نامردی #خودکشی

دَِیَِگَِـَِـَِـَِہَِ َِآِخَِـَِرَِآِشَِـَِـَِღ

5.0

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ

#غمگین #خودکشی #شکلک
تنها چیزی که الان دوس دارم
یه تصادف
یه کما
بعد آخرشم دکتر بیاد بگه عمرشو داد به شما
💔🥀️
5.0
#غمگین #خسته #خودکشی