جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو خودکشی و مرگ / متن کوتاه خودکشی [پیشنهاد ]

1219 پست
بیو خودکشی و مرگ / بیو های کوتاه در مورد خودکشی و مرگ و مردن و تسلیت / متن های کوتاه زیبا خودکشی و مرگ عزیزان
غمگین مرگ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ج‍‌ورے م‍‌ی‍‌رم ڪہ ح‍‌س‍‌رت دوب‍‌ار‍ہ دی‍‌دن‍‌م ب‍‌م‍‌ونہ بہ دل‍‌ت..️
5.0
2076
غمگین خسته حقیقت خودکشی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
ی‍‌ه‍‌ #ح‍‌س‍‌ی‍‌ م‍‌ی‍‌گ‍‌ه‍‌ #ب‍‌زن‍‌م‍‌ ه‍‌م‍‌ت‍‌ون‍‌و #م‍‌ش‍‌ک‍‌ی‍‌ پ‍‌وش‍‌ #ک‍‌ن‍‌م‍‌(:🥀🖤😅
5.0
27186
غمگین عصبانی خودکشی
مشابه ها
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
61554
غمگین تنهایی سکوت خسته خودکشی

با ک‍‌س‍‌ی‌ک ه‍‌رش‍‌ب ب‍‌ا #آرز‍وےم‍‌ر‍گ م‍‌ی‍‌خ‍‌واب‍‌ه از #آی‍‌ن‍‌دع حر‍ف ن‍‌زن‍‌ی‍‌ن....

‌️
5.0
4647
غمگین خودکشی
م‍‌ث‍‌ل‍‌ا #م‍‌ام‍‌ا‍‌ن‍‌م داد ب‍‌زن‍‌ه ب‍‌گ‍ع.. خ‍‌اک ن‍‌ری‍‌زی‍‌ن روش دخترم از #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌‍‌ر‍س‍‍ع..🖤️
5.0
60002
غمگین خودکشی خسته
#من‌بمیرم‌کسی‌هس گریه کنه؟
#‌من‌بمیرم‌‌کسی‌هس‌جای‌خالیمو‌بفمه؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌نارحت‌بشه؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌لباس‌مشکی‌بپوشه؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌بگ‌دوسش‌داشدم؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌بگ‌دختر‌خبی‌بود؟
#‌من‌بمیرم‌کسی‌هص‌بهونمو‌بگیرح؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌ب‌پدرومادرم‌دلداری‌بده؟
#من‌بمیرم‌کسی‌هس‌دلش‌واسم‌تنگ‌شه؟
#نه_نیس️
5.0
3843
غمگین خودکشی
میخونم‌به‌نام‌خدایی‌که‌قیمت‌دیدارش‌مرگه.️️
5.0
185
𝙸 𝚜𝚒𝚗𝚐 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚎 𝚗𝚊𝚖𝚎 𝚘𝚏 𝙶𝚘𝚍 𝚠𝚑𝚘𝚜𝚎 𝚙𝚛𝚒𝚌𝚎 𝚒𝚜 𝚍𝚎𝚊𝚝𝚑.
شاخ غمگین خسته خودکشی خدا
-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪'
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸'
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇'
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣'
▹فحشام🗝⃟🥀'
▸تنگ‌نمیشح‌!?️
5.0
82218
غمگین خسته نامردی خودکشی
ب‍‌اشد ک‍‌ه ن‍‌ب‍‌اش‍‌د خ‍‌ب‍‌ری از ب‍‌ودن‍‌م:)️
5.0
46849
غمگین خودکشی
ان‍‌‌‌ق‍‌د #خ‍‌‌س‍‌ت‍‌م‌‍‌ ‍‌ک‍‌ه دل‍‌م م‍‌ی‌خ‍‍‌واد #ب‍‌‌خ‍‌وا‌ب‍‌‌م‍‌و دی‍‌گ‍‌ه ب‍‌ی‍‌دار ن‍‌‌ش‍‌‌م:️
5.0
45521
غمگین خسته خودکشی
ی‍‌ه #وق‍‌ت‍‌ای‍‌ی ای‍‌ن‍‌ق‍‌در #خ‍‌واب‍‌م م‍‌ی‍‌اد #ک‍‌ه از ل‍‌ح‍‌اظ‍‌ #روح‍‌ی‍‌ اح‍‌ت‍‌ی‍‌اج #پ‍‌ی‍‌دا م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م ، #ع‍‌زرائی‍‌ل ب‍‌رام #ل‍‌ال‍‌ای‍‌ی ب‍‌خ‍‌ون‍‌ه:)️
5.0
14693
غمگین خسته خودکشی
یہ ‍ر‍و‍ز ‍م‍‌ی‍‌رِسہ‌ ‍ڪہ‌ ‍م‍‌َن #م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ر‍َم ‍و ت‍‌و ف‍‌ڪ ‍م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ‍م‍‌َن ف‍‌ق‍‌ط #آف‍‌م:)..'!️
5.0
25493
شاخ حقیقت خودکشی
سر خاک من
اونی ک بیشتر منو اذیت کرد بیشتر گریه می کنه
اونی ک نخواست منو ببینه بلاخره میاد به دیدنم
اونی که قهر بود میاد آشتی می کنه
اونی که سلام نمی کرد میاد برای خدافظی
چ روز قشنگیه اون روز همه هستن
حیف خودم نیستم 🖤🥀
5.0
2788
غمگین خسته خودکشی