جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

بیو خودکشی و مرگ / متن کوتاه خودکشی [پیشنهاد ]

1654 پست
بیو خودکشی و مرگ / بیو های کوتاه در مورد خودکشی و مرگ و مردن و تسلیت / متن های کوتاه زیبا خودکشی و مرگ عزیزان
غمگین مرگ خودکشی - جدیدها خودکشی انگلیسی کوتاه خودکشی بلند خودکشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
یه‌روز‌میمیرم
حتی‌دلت‌واسه‌حسودیآم‌‌تنگ‌میشه؛
ولی‌اونروز‌منمُ‌2‌متر‌خاک‌روم:)️
5.0
592
غمگین حقیقت خسته خودکشی
مشابه ها
هیچ‌وقت‌کسی‌که‌ناراحتـہ
نزارین‌ناراحت‌بخوابه‌شایـב‌‌‌בیگه‌از‌خواب‌بلنـב‌نشه:)️
5.0
2444
𝔑𝔢𝔳𝔢𝔯 𝔰𝔬𝔪𝔢𝔬𝔫𝔢 𝔴𝔥𝔬 𝔦𝔰 𝔲𝔭𝔰𝔢𝔱
𝔇𝔬𝔫'𝔱 𝔩𝔢𝔱 𝔥𝔦𝔪 𝔰𝔩𝔢𝔢𝔭 𝔲𝔭𝔰𝔢𝔱, 𝔪𝔞𝔶𝔟𝔢 𝔥𝔢 𝔴𝔬𝔫'𝔱 𝔴𝔞𝔨𝔢 𝔲𝔭 𝔞𝔤𝔞𝔦𝔫 :)
غمگین تنهایی بامعرفت زندگی خودکشی
ی‍‌روزی م‍‌ی‍‌ای‍‌د م‍‌ی‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌ی‍د دی‍‌گ‍‌ه ان‍‌ل‍‌ای‍‌ن ن‍‌ی‍‌س‍‌م و ف‍‌ک م‍ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی‍‌د ک‍‌ه ش‍‌ای‍‌د گ‍‌وش‍‌ی‍‌م خ‍‌راب‍‌ه...
ول‍‌ی م‍‌ن اون م‍‌وق‍‌ع زی‍‌ر دوم‍‌ت‍‌ر خ‍‌اک‍‌م:')!️
5.0
4885
غمگین حقیقت خسته خودکشی
خ‍‌ودک‍‌ش‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌ون‍‌ه‍ #ب‍‌ه‍‌ش‍‌ت ب‍‌اش‍‌ه‍ واس‍‌ه‍ ک‍‌س‍‌ی ک‍‌ه‍ زندگ‍‌ی‍‌ش #ج‍‌ه‍‌ن‍‌م‍‌ه‍ 🖤 🪦️
5.0
385
غمگین حقیقت خسته خودکشی
خودکشی‌درد‌قشنگیست‌که‌بهش‌دل‌بستم‌
هردو‌سه‌شب‌سیر‌به‌فکرش‌هستم.

🎧━━━━━━●───────
⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻️
5.0
13567
غمگین تنهایی حقیقت خسته خودکشی
من هیچوقت نتونستم دله کسیو سهم خودم کنم 🖤هیچوقت بودنم کنار کسی آرام بخش نبود🥀
هیچکس عاشق خنده هام نشد 🖤
هیچوقت کسی بودن یا نبودن منو حس نکرد 🥀
من کسیو ندارم که عاشقم باشه🖤
همیشه خودم بودم و قلبی که بارها زیر دست و پا له شد .... 🥀️
5.0
121
غمگین خسته دختر خودکشی
ی‍‌ه‍‌ #ح‍‌س‍‌ی‍‌ م‍‌ی‍‌گ‍‌ه‍‌ #ب‍‌زن‍‌م‍‌ ه‍‌م‍‌ت‍‌ون‍‌و #م‍‌ش‍‌ک‍‌ی‍‌ پ‍‌وش‍‌ #ک‍‌ن‍‌م‍‌(:🥀🖤😅
5.0
39340
غمگین عصبانی خودکشی
ی‍‌ه ش‍‌‍‌ب م‍‌‍‌ن‍‌م ب‍‌ه #س‍‌‍‌رم م‍‌‍‌ی‍‌زن‍‌ه م‍‌ی‍‌‍‌ر‍م دی‍‌گ‍‌ه #ب‍‌رن‍‌‍‌م‍‌ی‍‌‍‌گ‍‌ردم!️
5.0
7172
غمگین عصبانی خسته زندگی خودکشی

‹ از لحاظ ِ روحی نیاز دارم  ؛ ›
یه مدت نباشم . . :))!🖤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌️
5.0
6305
غمگین جدایی خسته دلتنگی خودکشی
وق‍‌‌ت‍‌‌ی ق‍‌درم‍‌‍‌و م‍‌‍‌ی‍‌ف‍‌هم‍‌‍‌ی‍‌‍‌ن ک‍ہ زی‍‌ر‍ہ دو م‍‌‍‌ت‍‌ر #خ‍‌اک ب‍‌اش‍‌م..!️
5.0
77518
غمگین تنهایی سکوت خسته خودکشی