جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های سیگار / جدیدترین متن سیگار [فروردین 1403]

1515 پست
متن های سیگار جدید , تعداد 1,515 متن سیگار به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های سیگار / جدیدترین متن سیگار [فروردین 1403]
سیگار سیگار انگلیسی کوتاه سیگار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
+هٓیٰٰٓچٰٖوقٰٖتٓ دٰݪ بحٓ ڪَٰسٓیٰ خوٓشٰٖ نٓکٰٖٓݩ کَٰسٖٓیٓحٓ نٓمٖیٓتونٓح حٰٖالٖتٓوٰٖ خٖٓوٰبٓ ڪُنَِٓحٓ بِ جًٍُٰز√خَِٖٓودٖٓتٖٓ...:)🥀🖤
⇰⟿⟿⇰⟿⟿⇰⟿⟿⇰⟿⟿⇰⟿⟿

‌࿇‌‌𝐏𝐀░𝅦⃟꯭𝐑𝐒𝐀࿇
5.0
613
غمگین تیکه دار حقیقت زندگی سیگار
⇦کاشْ میْشُد‌...⇨
بَرایِ ساعَتــــــــــی ...
♛میْمُــــــــــردَم♛
🍷آنْوَقــــــــــتْ🍷
★مَعلومْ میْشُــــــــــود★
✔️چہْ کَســــــــــی...✔️
✖️ازْ نَبودَنِـــــــــتْ...✖️
🚬دقْ میْکُنِــــــــــہْ🚬
↻وَ چِہْ کَسیْ...ذوق

‌࿇‌‌𝐏𝐀░𝅦⃟꯭𝐑𝐒𝐀࿇️
5.0
13
غمگین تیکه دار حقیقت سیگار خسته
باز باران بی ترانه
میخورد بر بامه گونه
یادم آرد روز غمگین
گردش تقدیر ننگین
فصل رنگین،بغض سنگین...
بی تو هیچ و پوچ و خالی
تلخی ناب نگاهی
یادم آمد چشم هایت،لحن شیرین نگاهت..❤️
همچو کودک می دویدم...
کودکی صد ساله بودم...
یادم آمد حرف تلخی
شاهد این قلب زخمی
با کی دیگه خوش حالی،باور عشقم نداری...
باز باران بی ترانه
می نشیند روی گونه
زنده ام اما چگونه؟!️
5.0
136
غمگین خیانت سیگار خسته دلتنگی
#چشمانت_پایتختی_شلوغ😉🖤
#دل_من_روستای_بی_پناه🔰♻️
#به_چشمان_کسی_خیره_نشو_خیره_شدن_تاوان_دارد💔🤙
#من_همرو_پیچوندم_ولی_تو_دورم_زدی_حلالت😉👋️
5.0
16
غمگین تیکه دار سیگار حقیقت حاضر جوابی
شما میگین:(
دنبالم ستارم بودم خدا ماهو بهم داد✨
منم دنبالم ستارم بودم..
ولی هوا ابری بود):🖤🥲️
5.0
9
غمگین حقیقت قاضی سیگار
۬ ި۬ܝ̇ߺܥ‌‌ܭَܨ ܩܢ݅ܠܙ ܢܚیܭَߊ‌ܝ‌ ܩیܩوܝ̇ߺܣ🚬ܝ‌وܢܚ݅ܔ ܭ ܢܚ݅ܥ‌‌''ܥ݆ܘ ܢِ̣ܭِܢܚ݅ی// ܥ݆ܘ ܝ̇ߺَܭِܢܚ݅ܨ //ࡅ߳ߊ ࡅ߳ܣܚ݅ܓ ܩیܢܚوܝ̇‌ܣ
🐤️
5.0
14
شاخ غمگین سیگار زندگی خودکشی
ܦ̈ܥ‌‌ܝ‌ ܣܩو ܢ̣ܥ‌‌وܝ̇ߺیܥ‌‌ یܣ‌‌‌‌‌ܝ‌وܝ̇‌ یܭیࡅ߳وܔ ܥ‌‌یܭَܣـ ߊ‌وܔ یܭیو ܝ̇ߺܥ‌‌ߊ‌ܝ‌ܣـ :)🖤️
5.0
10
غمگین سیگار بی تفاوت خسته
#ܢ̣ܥ݆ܭَܨ ܝ̇ߺܭܝ‌ܥ‌‌ܣ# ܢ̣ܝ̇‌ܝ‌ܭَ ܢܚ݅ܥ‌‌یܩـ،#ܥܼووܝ̇ߺܨ ܝ̇ߺܭܝ‌ܥ‌‌ܘ ܥ‌‌ߊ‌ܝ‌یܩـ#ܝ݆ߺیܝ‌ ܩیܢܚ݅یܩـ :)️
5.0
17
غمگین سیگار بی تفاوت خسته