جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های خانواده / جدیدترین متن خانواده [فروردین 1403]

447 پست
متن های خانواده جدید , تعداد 447 متن خانواده به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های خانواده / جدیدترین متن خانواده [فروردین 1403]
خانواده
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
تو نمیتونی پدر و مادرت رو تغییر بدی.
تنها چیزی که میتونی عوض کنی اینه که چطوری باهاشون کنار بیای.️
5.0
2
غمگین تیکه دار خانواده
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
یادت باشه توهراتفاقی بدی که واست میفته یه خیری هست...
من دوهفته قبل بردیدم ازهمه چیزوگفتم دیگه تموم شد...
خودمودورکردم ازادمیکه براش وبه چشمش ازاردهنده بودم
گاهی ادمابایدیه چیزی روتوزندگیشون ازدست بدن تامتوجه شن که اره خیلی براش ارزش داشته واون ندیده ...
کاش هموفقط یه کوچولودوسداشتیم اونوقت نیازی به ازدست دادن نبود️
5.0
4
غمگین مهربانی حقیقت زندگی خانواده
امروزبعد۳ روزدوری رفتم دیدن پسرم...
سالهاعمرتوباکسی شریک میشی که فقط تنهاکاری که درحقت کرده خراشیدن روحت بوده...زخمیت کرده بدون مرحم گذاشتن روش..گریه کردی وگریه هات زخماتوعمیقتروسوزناکترکرده..بعدبهت میگه مگه چی این وسط ازبین رفته؟😔
ومن زن فقط سکوت میکنم چون جواب دادن به حرفش عین کوبیدن اب توهاونگه ...
کسی نیست بگه تمام یک زن ازبین رفته ...
سخته دردناکه امامیگذره ودرست میشه وقتی بخوای ازنوشروع کنی وجووونه بزنی...️
5.0
4
غمگین تنهایی حقیقت زندگی خانواده
کافیه انگشتت بخوره به گوشی مامان یا بابات
از اون به بعد هر مشکلی برا گوشی پیش بیاد
میگن تو رفتی تو تنظیماتش
خرابش کردی ::::🤣

5.0
44
شیطنت طنز حقیقت خانواده دروغ
‏بدترین خرید اونی نیست که سرت کلاه بذارن یا یه چیزی رو بهت گرون بدن. بدترین خرید، خریدن دارو برای پدر و مادره.️
5.0
5
شاخ غمگین خسته زندگی خانواده
اینجاخانه ی امن من
امن که میگویم یعنی ازنظرتجاوزجنسیتی درامانم...
اینجاکه منم شخصیتم موردحمله است...
اینجاکه منم روانم به بازی گرفته میشود...
اینجاکه منم شوق زندگی نیست...
اینجامنم.....دراین خانه بزرگ...
اینجامنی هستم که زنده نیستم زندگی کنم...پوچم..سردرگم️
5.0
15
غمگین خسته زندگی خانواده
امروز روز عجیبے است همان روزـہ غریبے یست
کـہ بـہ یاـב آریم عزیزان را
همـہ ـבوست פּ رـ؋ـیقان را
کـہ روز نوروز ات مبارک
همـہ روز ها خوشے بر تو
نسارت️
5.0
8
شاخ خانواده عید
خواب سالهاست که تنهادوست من است...
وقتی آدمهاقلبم رابه دردمی اورندخودم راتنهاییم را عمربربادرفته ام رادراغوش میگیرم وبرایشان عذاداری میکنم
انجاست که بهترین دوستم دستانش رابرایم بازمیکندومن رامحکم دراغوش میگیرد...ارام میشوم همانندکودکی که ازفراق مادرش به هق هق افتاده ومادرش سخت اورادراغوش گرفته است تاارام گیرد....اوست بهترین رفیق لحظه های سختم️
5.0
11
غمگین تنهایی بهترین ها حقیقت زندگی خانواده
∙∙·▫▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ خستم از مرבمے کـہ בخترا رو ضعیـ؋ میـבونن و؋ـکر میکنن בختر ؋ـقط بایـב با کسے کـہ בوسش نـבارـہ ازבواج کنـہ و کلـ؋ـتے اونو بکنـہ خستم از مرבمے کـہ میگن پسرا نبایـב گریـہ کنن و وقتے بـہ سن تکلیـ؋ رسیـבט بایـב בر حـב مرگ کار کنن تا خرج زنـבگیشوט رو בر بیارט خـבایے בارین خستموט میکنین با این عقیـבـہ هاے پوچ و قـבیمیتون
ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫ₒₒ▫ᵒᴼᵒ▫▫·∙∙️
5.0
10
غمگین تیکه دار خسته زندگی خانواده
اونجایی شرمنده میشی که می‌بینی مادرت وسط دردای خودش بازم به فکر و نگران تو هست️
5.0
88
غمگین خانواده مادر
‏قسمت بد ماجرا اونجاس که خیلیامون به مراتب به هدفون و ایرپادمون وابسته تر از خانوادمونیم...

5.0
6
شاخ غمگین خانواده
هیچی تا تهش ماندگار نیست حتی روحت برای جسمت☠️🚶️
5.0
39
𝓝𝓸𝓽𝓱𝓲𝓷𝓰 𝓵𝓪𝓼𝓽𝓼 𝓯𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻, 𝓷𝓸𝓽 𝓮𝓿𝓮𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓼𝓸𝓾𝓵 𝓯𝓸𝓻 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓫𝓸𝓭𝔂☠️🚶
غمگین بهترین ها کارما خانواده