جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین گریه دار / بهترین متن غمگین گریه دار [پیشنهادی]

426 پست
متن های غمگین گریه دار گلچین , تعداد 426 متن غمگین گریه دار به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین گریه دار / بهترین متن غمگین گریه دار [پیشنهادی]
غمگین تیکه دار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
عاقای قاضی!- کی‌فهمیدبااشک‌تایپ‌کردنامو!-••͜❬🗝❭ کی‌فهمیدبیخیال‌گفتنام‌وپشتش‌پنج‌ساعت گریه‌کردنامو!-••͜❬🎻❭ کی‌فهمیددلیل‌لباس‌استین‌بلندپوشیدنامو!‌-••͜❬🎼❭ ‌کی‌فهمیدجای‌تیغ‌رودستامو!-••͜❬🕸❭ کی‌فعمیدتنهائیامو!-••͜❬💧❭ کی‌فهمیدشکستامو!-••͜❬🧸❭ کی‌فهمیددلیل‌شب‌بیداریامو!-••͜❬🛏❭ کاش‌حداقل‌گاهی‌حالمو‌میفهمیدید!-••͜❬🥀❭ نمیگم‌همیشه‌ها،فقدگاهی!-••͜❬🖤🩹❭ l️ ️
5.0
5964
غمگین تیکه دار خسته قاضی

هه میخندم فک میکنن‌دردی ندارم
نمیدونن دیگ کارم‌ از گریه و زاری گذشته
فقط میخندم و میگذرم...:)

4.9
462
تنهایی خسته
نصب برنامه اندروید تاوبیو

شده از درد بخندی! (: که نبارد چشمت؟؟ من در این خنده پر غصه مهارت دارم🥺🖇️❤️

4.9
2042
غمگین
مشابه ها

‏بعضیا انقد حرف دارن برای گفتن و چون نمیدونن از کجا باید شروع کنن ساکت میمونن:)🖤

4.9
1074
تنهایی غمگین سکوت
ب‍‌‌رم ب‍‌ه‍‌ش پ‍‌ی‍‌‌ام ب‍‌‌دم ب‍‍‌گ‍‌م دوس‍‌‌ت‌دارم بع‍‌‌د ب‍‌‌ل‍‌‌اک‍‌ش ک‍‌‌ن‍‌‌م ن‍‌‌زنه ت‍‌و ‍ذوق‍‌م🖤✨️
5.0
99
غمگین تیکه دار خسته عشق یک طرفه دلتنگی

خـــووود کـشــــی خـــــز شــــدع... جـــرئـت داری زنــــدگــــی کــــن:) ❤💔🎀

4.9
1924
غمگین اقتصادی زندگی
ب‍‌ه قُ‍‌ول ت‍‌ت‍‌ل‍‌و:
ت‍‌وی‍‌ی ک‍‌ه م‍‌ی‌گ‍‌ف‍‌ت‍‌ی ب‍‌ی‌ مَ‍‌ن ی‍‌ه‍‌و‌ م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ری، ب‍‌رو دوس‍‌ت دارم ب‍‌ب‍‌ی‍‌ن‍‌م چ‍‌ج‍‌وری م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ری.️
5.0
134
غمگین تیکه دار نامردی لاتی تتلو
- ‌ زب‍‌ون‍‌ت ه‍‌ی‍‌چ اس‍‌ت‍‌خ‍‌ون‍‌ی ن‍‌داره‍‌ا ول‍‌ی ان‍‌ق‍‌د ق‍‌ویہ کہ م‍‌ی‍‌ت‍‌ونہ #ق‍‌ل‍‌ب‍‌م‍‌و ب‍‌ش‍‌ک‍‌نہ :)️
5.0
4831
غمگین شاخ تیکه دار متفرقه
#من عادت کردم کسی نگرانم نباشه؛❤️‍🩹
# عادت کردم کسی سراغمونگیره...! ❤️‍🩹
#عادت کردم تنها باشم تا بعدکسی منت محبتشو روم نزاره❤️‍🩹
# عادت کردم شبا بدون شب بخیر بخوابم...❤️‍🩹
# عادت کردم منتظرزنگ کسی نباشم... ❤️‍🩹
#عادت کردم دلتنگ بشم ودلتنگم نشن...❤️‍🩹
# عادت کردم بی دلیل بخندم وبادلیل گریه کنم...❤️‍🩹 #عادت کردم زندگی نکنم...!❤️‍🩹
#سخته ولی❤️‍🩹
،عادت کردم*_*️ ❤️‍🩹

بیو💊️
5.0
10704
غمگین تیکه دار خسته لاشی خودکشی

♡اگر کسی یافتی ♡ که در لبخندت غمت رادید در سکوتت حرف هایت را شنید ودر خشمت محبتت را فهمید بدان او بهترین دارایی توست :)✨

4.9
813
فلسفی ادبی
ان‍‌ت‍‌ظ‍‌ار داری‍‌ن ب‍‌ی‍‌ام ح‍‌رف‍‌ای #ق‍‌ش‍‌ن‍‌گ ب‍‌زن‍‌م وق‍‌ت‍‌ی خ‍‌ودم آل‍‌وده‍‌ ی #غ‍‌م‍‌م؟! :)
5.0
336
غمگین تیکه دار خسته
بابـ:وقتی م‌ن مـیرـم چیکـار میکنـیـ
پاتـ:منتـظر میمـونمـ تا برگردیـ:)🙂️
5.0
20
غمگین تیکه دار خسته
من واس اینکه تورو نگه دارم
همه رو ناراحت کردم:)
ولی تو واس اینکه همه رو نگه داری
منو ناراحت کردی :)️
5.0
3388
غمگین تیکه دار نامردی