جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه در مورد موسیقی / بیو آهنگ

1101 پست
متن های کوتاه با مضمون موسیقی و آهنگ مناسب بیو وضعیت استوری و .. تلگر ام و اینستاگرام و واتس اپ و ... بصورت رایگان
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

-ت‍‌‌و ب‍‌ه‍‌ش م‍‌ی‍‌گی #م‍‌‌وس‍‌ی‍‌قی‌ م‍‌ن ب‍‌ه‍‌ش م‍‌ی‍‌گ‍‌م، #در‍م‍‌‌ان:)

‌️
5.0
9398
غمگین موسیقی
‍ب‍‍ع‍‍ض‍‍ی‍ و‍ق‍‍ت‍ا ‍م‍وز‍ی‍‍ک‍ ‍ت‍‍ن‍‍ه‍ا در‍م‍ا‍ن‍‍ه‍🎵🎶️
5.0
4910
𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊𝒏𝒆🎵🎶
غمگین موسیقی


« سکوت تنها موسیقی زندگی من شد 🗝»️
5.0
29697

                 🆂🅸🅻🅴🅽🅲🅴 🖇🖤
ʙᴇᴄᴀᴍᴇ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ ᴍᴜsɪᴄ ᴏғ ᴍʏ ʟɪғᴇ

شاخ غمگین سکوت موسیقی
⁧⁧⁧
پُــر ڪردَم با موزیڪ جاتــو
‌‌‌‌::━━━━━━●───────
‌‌‌‌ ⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻
⁧⁧⁧⁧⁧️
5.0
7147
عاشقانه عشق یک طرفه موسیقی
موسیقیـ نواختنـ تنها یکـ مهارتـ نیستـ
یکـ سبکـ زندگیـ کردنـ استـ...
ـ٨ـﮩـ۸ـﮩـ٨ـﮩـ۸ـﮩ
↻◁❚❚▷♬️
5.0
4653
موفقیت موسیقی
دوستت دارم؛ مثل شایع که می گه:
“ تو جات تو همین بغله بگو خب؛”
یا مثل هیچکس که می گه:
“ تورو دست نمی زنم، تورو نفس می کشم، واست حبس توی قفس می کشم.”
یا مثل تتلو که می گه :
“ شدی قلب و تن و روحم شدی بال و پر و جونم شدی همه ی منظورم.”
یا مثل شاهین که می گه:
“ با لبات فاتحه ی هر غمیو می خونم، من به آرامش وحشی چشات مدیونم.”
یا مثل سورنا که می گه:
“ من عاشق چشماتم، ماتم، ماتم، ماتم.”️
5.0
19473
عاشقانه شیطنت تتلو موسیقی
یکی نوشت) :
یکی خوند) :
یکی مرد) :
یکی موند) :
من می نویسم) :
توبخون) :
من میمیرم) :
توبمون ~ 🖤) :️
5.0
45448
غمگین عشق یک طرفه

موسيقی بهترين درمان است.......️
5.0
4391
𝙈𝙐𝙎𝙄𝘾 𝙄𝙎 𝙏𝙃𝙀 𝘽𝙀𝙎𝙏 𝙏𝙍𝙀𝘼𝙏𝙈𝙀𝙉𝙏
♱❰ ♡︎ ♡︎ ❱♱
عاشقانه غمگین خسته موسیقی
هـ‌ی اشـ‌کـ‌ا مـ‌یـ‌خـ‌اد بـ‌ریـ‌زه
#مـ‌ن پـ‌لـ‌ک مـ‌یـ‌زنـ‌مـ‌و مـ‌یـ‌خـ‌نـ‌دم:)️
5.0
9497
غمگین موسیقی تتلو
‌دق‍‌ت ک‍‌ردی‍‌ن وق‍‌ت‍‌ی ح‍‌ال‍‌ت‍‌ون‌خ‍‌وب‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت م‍‌ع‍‌ن‍‌ی اه‍‌ن‍‌گ ه‍‌ارو ب‍‌ه‍‌ت‍‌رم‍‌ی‍‌ف‍‌ه‍‌م‍‌ی‍‌ن . . ؟(:🖤
‌️
5.0
14421
غمگین تنهایی حقیقت بی تفاوت موسیقی
ه‍‌ی‍‌چ‍‌ک‍‌ی ج‍‌ز ه‍‌ن‍‌ذف‍‌ری‍‌م ح‍‌ق ن‍‌دا‍‌ره‍
ب‍‌گ‍‍‌ه‍ ت‍‌و س‍‌خ‍‌ت‍‌ی‍‌ا ک‍‌ن‍‌ارت ب‍‌ودم‍ .️
5.0
7783
غمگین تیکه دار تنهایی خسته موسیقی
م‍‌گ‍‌ دی‍‌ک‍‌ت‍‌س ازم غ‍‌ل‍‌ط‍‌ ب‍‌گ‍‌ی‍‌رن؟ اص‍‌ن‍‌ م‍‌ی‍‌خ‍‌وام زن‍‌دگ‍‌ی‍‌و ب‍‌رع‍‌ک‍‌س ب‍‌گ‍‌ی‍‌رم راه‍‌ن‍‌م‍‌ا راس‍‌ت‍‌ ب‍‌زن‍‌م چ‍‌پ ب‍‌پ‍‌ی‍‌چ‍‌م|:️
5.0
3813
شاخ موسیقی زندگی

یک آهنگ ⁷مگابایتی ¹⁰⁰مگابایت خاطر:🎧━━━━━━●─────── ⇆ㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤ↻

5.0
3523
غمگین موسیقی