جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه مغرور / بهترین بیو های مغرور [پیشنهادی]

4904 پست
متن های مغرور گلچین بصورت کوتاه , تعداد 4,904 متن مغرور به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه مغرور / بهترین بیو های مغرور [پیشنهادی]
غمگین لاتی مغرور مغرور - جدیدها مغرور عربی مغرور انگلیسی مغرور ترکی بلند مغرور
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب


هر آدمی با کاراش لیاقَتِشو فَریاد میزَنِه..!️
5.0
201231
••𝐸𝑣𝑒𝑟𝑦 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑆𝘩𝑜𝑢𝑡𝑠 𝐻𝑖𝑠 𝑀𝑒𝑟𝑖𝑡 𝑊𝑖𝑡𝘩 𝐻𝑖𝑠 𝑊𝑜𝑟𝑘..!

شاخ تیکه دار حقیقت مغرور لاتی
نَظَرِتـ مُحتَرَمِـہ وَلـے مُهِمـ نیسـ...🤍🩸️
5.0
51932
𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...🤍🩸
شاخ غمگین حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها

───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───
تنهـا ولي خود ساختــه..!
5.0
26682

───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───

      ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴮᵁᵀ ˢᴱᴸᶠ-ᴹᴬᴰᴱ

شاخ لاتی مغرور
‌ 🖤 شهر از بالا قشنگه، آدمــا از دور! 🖤

‌️
5.0
17440

‌тнe cιтy ιѕ вeaυтιғυl ғroм aвove,
‌people ғroм aғar!

شاخ مغرور حقیقت
با همه فرق دارم ، چون آهنه قلبم .️
5.0
28
شاخ مغرور


من ضعف ‍نمیشناصم‍ ، ۅجۅد‍م‍ پر‍ه اَز غرۅره! 😂✋🖤️
5.0
17290
𝓵 𝓭𝓸𝓷𝓽 𝓴𝓷𝓸𝔀 𝔀𝓮𝓪𝓴𝓷𝓮𝓼 𝓲𝓶 𝓯𝓾𝓵 𝓸𝓯 𝓯𝓻𝓲𝓭𝓮!
شاخ شیطنت حاضر جوابی مغرور

اون‌ #آدمی‌ باش‌ که‌ به‌ #هیچکسی‌ احتیاج‌ #نداره.!
5.0
21351

𝑩𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒕 #𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝑾𝒉𝒐 #𝑫𝒐𝒔𝒆𝒏’𝒕 𝑵𝒆𝒆𝒅 #𝑨𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆.!
شاخ موفقیت انگیزشی مغرور


‌خودت باش، قرار نیست
همه ازت خوششون بیاد !!️
5.0
13386‌𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔
‌𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

تیکه دار حاضر جوابی بی تفاوت مغرور
🖤🩶

#مغرور نیستم ولی #دلیلی هم #نمیبینم #باهمه مهربون #باشم️
5.0
1500
شاخ مغرور
بعضی‌ چیزا‌ قلبتو میشکنن‌ ولی‌ دیدتو درست‌ میکنن🫀:)️
5.0
15655

𝑺𝒐𝒎𝒆𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈𝒔 𝒃𝒓𝒆𝒂𝒌 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕 𝒃𝒖𝒕 𝒇𝒊𝒙 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏 🫀:)
عاشقانه غمگین خسته عشق یک طرفه مغرور

تو نمیتونی شبیهِ من باشی‌‌✨️🖤
5.0
5788
𝗬𝗢𝗨 𝗖𝗔𝗡𝗧 𝗕𝗘 𝗟𝗜𝗞𝗘 𝗠𝗘

شاخ مغرور انگیزشی
«هیچکَس اَز خودِت مُهم تر نیست..! »️
4.9
1438
ᴺᴼ ᴼᴺᴱ ᴵˢ ᴹᴼᴿᴱ ᴵᴹᴾᴼᴿᵀᴬᴺᵀ ᵀᴴᴬᴺ ᵞᴼᵁ
تیکه دار مغرور