جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های مغرور عربی / بهترین متن مغرور [پیشنهادی]

36 پست
متن های مغرور گلچین به زبان عربی , تعداد 36 متن مغرور عربی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های مغرور عربی / بهترین متن مغرور [پیشنهادی]
غمگین لاتی مغرور مغرور - جدیدها مغرور انگلیسی مغرور ترکی کوتاه مغرور بلند مغرور
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
مردمان عظیم چیزی جز خیانت انهارا سقوط نمیکنند️
5.0
409
﴿ٰ ﺂلـ؏ـضمـآء ﻟـايسقطـوٰٓٓن ألاِ بـآلخيـانـــۂ ه ﴾ֆ
شاخ دخترانه حقیقت مغرور
نصب برنامه اندروید تاوبیو
با فیک میای منو چک کنی؟مرسی ک انقد درگیر منی😂😉️
5.0
817
你要用假货查我吗?谢谢你,我很忙😂😉
شاخ مغرور لاتی حقیقت
مشابه ها
قوی کسی است
که نه منتظر می ماند
خوشبختش کنند
و نه اجازه می دهد
بدبختش کنند!️
5.0
445
Birisi güçlü
Bu beklemez
onu mutlu et
ve izin vermiyor
Onu perişan et!
شاخ موفقیت انگیزشی مغرور
و مـ‌نـ‌ے کـ‌ـہ هـ‌یـ‌چ وقـ‌ت تـ‌و زنـ‌ـבگـ‌یـ‌م واقـ‌؏یـ‌ے
؏آشـ‌ق کـ‌سـ‌ے نـ‌شـ‌ـבم ❤️‍🩹😂💔❤️‍🩹️
5.0
244
And I never really fell in love with anyone in my life
غمگین بهترین ها خسته زندگی مغرور
هر ادمی تا لیاقتشو داره باید خوبی کرد
اگه امروز دیدی خوبی نمیکنم
دیروز لیاقتت تموم شد:))
5.0
92
Cada pessoa deve fazer o bem enquanto merecer. Se você não fizer o bem hoje, seu valor acabou ontem :))
غمگین حقیقت مغرور
میخام مثل ماه باشم نصف باشم ولی از نورانی خود بدرخشم🌚🩸


وایب خوب فقد مادرت🕸🎚️
5.0
167
I want to be half like the moon, but shine with my light🌚🩸
شاخ غمگین مغرور
خوشا دیگران تا من را دارند تا ندارند فقیر اند⚰️️
5.0
173
सौभाग्य से, यदि मेरे पास अन्य लोग हैं तो वे मुझसे अधिक गरीब हैं⚰️
شاخ تیکه دار مغرور ادبی
چه زیباست سکوت کنی وقتی انتظار دارن از کوره در بری◡̈⃝ㅤ️
5.0
254
How beautiful it is to be silent when they expect you to go crazy
شاخ حقیقت مغرور سکوت
✧∭✧∰✧∭✧ همـہ اבم ها ے روزے میرט و ؋ـقط ے خاطرـہ تلخ ازشوט میمونـہ و با هموט یـہ خاطرـہ בنیاموט میشـہ سیاـہ سـ؋ـیـב
#تکست_ـבل ✧∭✧∰✧∭✧️
5.0
241
𝔄𝔩𝔩 𝔭𝔢𝔬𝔭𝔩𝔢 𝔡𝔦𝔢 𝔬𝔫𝔢 𝔡𝔞𝔶 𝔞𝔫𝔡 𝔬𝔫𝔩𝔶 𝔞 𝔟𝔦𝔱𝔱𝔢𝔯 𝔪𝔢𝔪𝔬𝔯𝔶 𝔬𝔣 𝔱𝔥𝔢𝔪 𝔯𝔢𝔪𝔞𝔦𝔫𝔰, 𝔞𝔫𝔡 𝔴𝔦𝔱𝔥 𝔱𝔥𝔞𝔱 𝔬𝔫𝔢 𝔪𝔢𝔪𝔬𝔯𝔶 𝔬𝔲𝔯 𝔴𝔬𝔯𝔩𝔡 𝔟𝔢𝔠𝔬𝔪𝔢𝔰 𝔟𝔩𝔞𝔠𝔨 🕸🕷𝔞𝔫𝔡 𝔴𝔥𝔦𝔱𝔢 #𝔱𝔢𝔵𝔱_𝔥𝔢𝔞𝔯𝔱
غمگین عصبانی نامردی لاشی مغرور
*جرات داشته باش و متفاوت باش .

دنیا کوتاهتر از اونی هست
که بخوای وقتت رو
با تکرار و تقلید سپری کنی ️
5.0
27
* Cesaret edin ve farklı olun.

Dünya bundan daha kısa
zamanını istediğini
tekrarlayarak ve taklit ederek geçirmek
شاخ تیکه دار حقیقت مغرور زندگی
نامه‌ای‌به‌خودم:
چنان‌شجاع‌و‌ساکتی
که‌فراموشم‌شده‌رنج‌میکشی.️
5.0
81
Kendime yazdığım mektup:
Çok cesur ve sessiz
. Acı çektiğini unuttum
غمگین عصبانی خسته لاتی مغرور
َوقِتِیَ یِ دِخَتِرِ مِیگَِهِ بِه ِتخَمَ یاِ کَیِرَمِ نَگِو نَدارِیَ چَونِ اوَنِ به َچیَزِ نَدِاشَتَشِ هَمِ تِوَ رِوَ حَساِبَ نَمِیکَنِه ^_^️
5.0
396
Bir kız sana yumurta veya krema yemeni söylediğinde, sende yok deme çünkü görmediği hiçbir şeyi umursamıyor ^_^
شاخ تیکه دار لاتی مغرور دختر
از بچگی به ما یاد دادن #جای.خالی و با #گزینه.مناسب پر کنیم تو که دیگه #هیچی نیستی ️
5.0
245
Çocukluğumuzdan beri bize boşluğu uygun seçeneklerle doldurmayı öğreten sen artık bir hiçsin.
شاخ غمگین خسته مغرور بی تفاوت
حتی اگه هیچ امید و آرزویی تو این دنیا نداشته باشی
امید و آرزویِ خیلی هایی...️
5.0
202
이 세상에 꿈과 희망이 없어도
많은 분들의 희망과 바람...
شاخ مغرور انگیزشی
یـکی بـود یکی نبـود بـیخـیال قسـمت نبـود.️
5.0
251
𝓣𝓱𝓮𝓻𝓮 𝔀𝓪𝓼 𝓸𝓷𝓮, 𝓸𝓷𝓮 𝔀𝓪𝓼 𝓷𝓸𝓽, 𝓘 𝓭𝓸𝓷'𝓽 𝓬𝓪𝓻𝓮 𝓪𝓫𝓸𝓾𝓽 𝓽𝓱𝓮 𝓹𝓪𝓻𝓽
بهترین ها تنهایی خسته مغرور کرونا
‏ یکیـ موند یکیـ رفتـ
دنیا ارزششـ رو ندارهـ
زندگیـ کنـ❤❤

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
199
Bir kalır, bir gider. Dünya buna değmez. O yaşar. ❤❤
شاخ تیکه دار مغرور زندگی بی تفاوت