جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های لاشی / جدیدترین متن لاشی [فروردین 1403]

3307 پست
متن های لاشی جدید , تعداد 3,307 متن لاشی به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های لاشی / جدیدترین متن لاشی [فروردین 1403]
تیکه به لاشی لاشی لاشی انگلیسی لاشی ترکی کوتاه لاشی بلند لاشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
اونی که الان دستش دور گردن شماست  یه زمانی قلادش تو دست من بود خوب پارس نکرد انداختیمش بیرون🕸️🕷️️
5.0
2
تیکه دار لاشی
هروقت ر؋ـیقت امـב گـ؋ـت ؋ـلانے پشت سرت حر؋ـ زבه
ـבرجا حذ؋ـش کن :/
ببین בیگـہ چقـבر باهاش صمیمے بوבـہ کـہ جلوش پشت سرت حر؋ـ زבه😏✌️️
5.0
16
شاخ تیکه دار مغرور نامردی لاشی
بدترین جمله‌ی جهان تعلق میگیره به :
(از تو انتظار نداشتم )
میدونی معنیش چیه؟! معنیش اینه که من انقدری بهت اعتماد داشتم و انقدری بهت پناه آوردم که فکر میکردم تو با همه‌ی این جماعت فرق داری اما توهم نابودم کردی

5.0
178
غمگین تیکه دار حقیقت نامردی لاشی

هیچکدومشون رو باور نکن
همشون ادعان 🖕😏
5.0
14

𝒅𝒐𝒏’𝒕 𝑩𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆 ❞
     ❞ 𝑻𝒉𝒆𝒚’𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒑𝒓𝒆𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏
تیکه دار بهترین ها نامردی لاشی دروغ
عّاّشّقّتّ بّوّدّمّ وّلّےّ
نّاّجّوّرّ سّوّزّاّنّـّدّےّ مّرّاّ
نّقّرّـّہّ دّاّغّشّ مّیّکّنّمّ دّلّ رّاّ اّگّرّ یّاّدّتّ کّنّـّدّ
تّهّمّتّ نّاّلّاّیّقّےّ بّرّ مّاّ زّدّےّ
قّبّوّلّ
دّرّ پّےّ لّاّیّقّ بّرّوّ ،ّ مّاّهّمّ تّمّاّشّاّیّشّ کّنّیّمّ 💔🥲️
5.0
6
غمگین تیکه دار بهترین ها لاشی عشق یک طرفه ادبی
آنان که بودنت را قدر نمی دانند

رفتنت را نامردی می خوانند️
5.0
14
خیانت لاشی
ما زور زدیم، دویدیم و به چیزی نرسیدیم، بعضیا هم نشستن ولی رسیدن

از کجا رفیق می خواید بخرید، که اینجوری رفیق رو می فروشید!×️
5.0
13
شاخ تیکه دار کارما دروغ لاشی
هیچ دوس داشتنی از بین نمیره آدما فقط از چشم میوفتن.️
5.0
45
شاخ لاشی