جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های کوتاه دوستت دارم / بهترین بیو های دوستت دارم [پیشنهادی]

8713 پست
متن های دوستت دارم گلچین بصورت کوتاه , تعداد 8,713 متن دوستت دارم به ترتیب بهترین ها برای بیو و تکست های یک خطی متن های کوتاه دوستت دارم / بهترین بیو های دوستت دارم [پیشنهادی]
شعر دوست دارم دوستت دارم دوستت دارم - جدیدها دوستت دارم عربی دوستت دارم انگلیسی دوستت دارم ترکی بلند دوستت دارم
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
🌚 چَشم‌هایِ‌تـــــــوُماهِ‌شَب‌هایِ‌مَنه . . .♡️
5.0
27771
🌚🔹 ‌‌‌𝑌𝑜𝑢𝑟 𝐸𝑦𝑒𝑠 𝐴𝑟𝑒 ‌‌‌𝑇ℎ𝑒 𝑀𝑜𝑜𝑛 𝑂𝑓 𝑀𝑦 𝑛𝑖𝑔ℎ𝑡𝑠
عاشقانه انگلیسی بهترین ها دوستت دارم
یـہ تـ‌ار مـ‌وش کہ سهلہ...!••͜
فکـ‌رشـ‌م بہ کـسـے نـ‌مـ‌یـ‌دم!♡️
5.0
15363
عاشقانه دوستت دارم

مواظبِ خودت باش، یک تارِ مویِ تــــو، شاهرگِ من است ...♡ ♥️

5.0
4275

𖤐⃟♥️•• Take care, A tuft of hair, It's my joke …

عاشقانه دوستت دارم

هر ثانیه بیشتر از قبل‌ میخوامت🌿♥🧿️
5.0
14107
𝐼 𝓁𝑜𝓋𝑒 𝒴𝑜𝓊
ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.
عاشقانه دوستت دارم


تو بَرای همیشهِ تو قَلبِ مَن قرنطینه‌ِای!🌚♥️️
5.0
7570
𝓨𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓺𝓾𝓪𝓻𝓪𝓷𝓽𝓲𝓷𝓮𝓭 𝓲𝓷 𝓶𝔂 𝓱𝓮𝓪𝓻𝓽 𝓯𝓸𝓻𝓮𝓿𝓮𝓻
عاشقانه دوستت دارم

-فقط به هوای تُو نفس میکشم♥️🥺✨
‌️
5.0
23489

-𝓲 𝓳𝓾𝓼𝓽 𝓫𝓻𝓮𝓪𝓽𝓱𝓮 𝓲𝓷 𝔂𝓸𝓾𝓻 𝓪𝓲𝓻..💜

عاشقانه دوستت دارم

بخند ك خنده‌هات دنیامه . . :)♥️✨
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
15718
𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚
𝙔𝙤𝙪𝙧 𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚𝙨 𝘼𝙧𝙚 𝙈𝙮 𝙒𝙤𝙧𝙡𝙙 !
عاشقانه زندگی دوستت دارم


بودنت شده آرامش دلم...🙂💜•
‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌️
4.9
2530
ʸᵒᵘʳ ᵇᵉᶤᶰᵍ ʰᴬᶳ ᵇᵉᶜᵒᵐᵉ ᴬ ᵖᵉᴬᶜᵉ ᶠᵒʳ ᵐʸ ʰᵉᴬʳᵗ...

‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌
عاشقانه انگلیسی دوستت دارم