جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های دروغ / جدیدترین متن دروغ [فروردین 1403]

1368 پست
متن های دروغ جدید , تعداد 1,368 متن دروغ به ترتیب جدیدترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های دروغ / جدیدترین متن دروغ [فروردین 1403]
تیکه دار به دروغگو دروغ دروغ انگلیسی کوتاه دروغ
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
مشابه ها
من متوجه نمیشم که چطور بعضی افراد
میتونند خیلی دروغ بگند و
هرگز احساس بدی دربارش نداشته باشند...️
5.0
7
غمگین دروغ زندگی
گهی گریان😭،گهی خندان😅،گهی چون اَبر سرگردان💭،
گهی عاقل ترازعاقل😎،گهی نادان تراز نادان...🙃🖤😑️
5.0
5
غمگین شعر بی تفاوت دروغ خسته

هیچکدومشون رو باور نکن
همشون ادعان 🖕😏
5.0
14

𝒅𝒐𝒏’𝒕 𝑩𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆 𝒂𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆 ❞
     ❞ 𝑻𝒉𝒆𝒚’𝒓𝒆 𝒂𝒍𝒍 𝒋𝒖𝒔𝒕 𝒑𝒓𝒆𝑻𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐𝒏
تیکه دار بهترین ها نامردی لاشی دروغ
ازشیشه باش اما به همه بگو ازسنگم

مردم این زمانه همه به دنبال شکستنند️
5.0
7
عصبانی دروغ
ما زور زدیم، دویدیم و به چیزی نرسیدیم، بعضیا هم نشستن ولی رسیدن

از کجا رفیق می خواید بخرید، که اینجوری رفیق رو می فروشید!×️
5.0
13
شاخ تیکه دار کارما دروغ لاشی
شما که انقد قشنگـ دروغ میگـے؛
چرا راستشو بم‌ نمیگـے؟بخدا قشنگـ ترہ؛!~~

#دُختَرِش بودَم~~️
5.0
20
غمگین حقیقت خسته دروغ
ؒگٖؒاٖؒهٖؒےٖؒ اٖؒزٖؒمٖؒ مٖؒیٖؒپٖؒرٖؒسٖؒنٖؒ عٖؒاٖؒشٖؒقٖؒشٖؒ هٖؒسٖؒتٖؒےٖؒ هٖؒنٖؒوٖؒ؟ٖؒ
بٖؒےٖؒ تٖؒـٖؒ؋ٖؒـٖؒاٖؒوٖؒتٖؒ بٖؒوٖؒدٌٖنٖؒمٖؒ رٖؒاٖؒ،ٖؒ گٖؒرٖؒیٖؒـٖؒہٖؒ مٖؒیٖؒرٖؒیٖؒزٖؒ بٖؒهٖؒمٖؒ):️
5.0
7
غمگین تنهایی حقیقت بی تفاوت دروغ
گَِـَِ؋َِـَِتَِمَِ بَِمَِاَِنَِمَِ،َِ بَِمَِاَِنَِیَِ،َِ بَِبَِیَِنَِنَِـَِدَِ،َِ بَِسَِوَِزَِنَِـَِدَِ
مَِاَِنَِـَِدَِمَِ،َِ نَِمَِاَِنَِـَِدَِےَِ دَِیَِـَِدَِنَِـَِدَِ،َِ خَِنَِـَِدَِیَِـَِدَِنَِـَِدَِ💔🥲️
5.0
13
غمگین شعر بهترین ها حقیقت سیگار دروغ