جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تتلو انگلیسی / بهترین متن تتلو [پیشنهادی]

47 پست
متن های تتلو گلچین به زبان انگلیسی با ترجمه فارسی , تعداد 47 متن تتلو انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تتلو انگلیسی / بهترین متن تتلو [پیشنهادی]
تتلو
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
ب‍‌ق‍‌ول ت‍‌ت‍‌ل‍‌و :
ت‍‌و م‍‌ن‍‌و ه‍‌ل دادی دی‍‌گ‍‌ه ب‍‌ه ت‍‌و چ‍‌ه ک‍‌ه ک‍‌ی م‍‌ن‍‌و گ‍‌رف‍‌ت . !️
5.0
6766
تیکه دار بهترین ها حقیقت تتلو
نصب برنامه اندروید تاوبیو
فقد اونجا که تتلو میگه:من سقوط کردمو، همه سکوت کردن:))) ️
5.0
19827
𝐋𝐨𝐬𝐭 𝐓𝐚𝐭𝐥𝐨 𝐒𝐚𝐲𝐬 𝐭𝐡𝐞𝐫𝐞, 𝐥 𝐅𝐞𝐥𝐥 𝐚𝐧𝐝 𝐞𝐯𝐞𝐫𝐲𝐨𝐧𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧
غمگین تنهایی تتلو
✿ღبِهِشتیـ وجود نَدارِهـ
ما دَرکِنارِهـ هَمـ بایَد بِهِشتو بِسازیمـღ✿️
5.0
2964
𝔗𝔥𝔢𝔯𝔢 𝔦𝔰 𝔫𝔬 𝔥𝔢𝔞𝔳𝔢𝔫, 𝔴𝔢 𝔥𝔞𝔳𝔢 𝔱𝔬 𝔟𝔲𝔦𝔩𝔡 𝔞 𝔥𝔢𝔞𝔳𝔢𝔫 𝔫𝔢𝔵𝔱 𝔱𝔬 𝔬𝔲𝔯 𝔪𝔬𝔱𝔥𝔢𝔯
غمگین موفقیت حقیقت خسته تتلو
مشابه ها
#تتلو בرست میگه:
آـבما هم احترامشون בست خوـבشونه؛
هم اعتبارشون!
هم مونـבنشون،هم رـ؋ـتنشون
هم برـבنشون
هم باختنشون️
5.0
1738
#تتلو בرست میگه:
آـבما هم احترامشون בست خوـבشونه؛
هم اعتبارشون!
هم مونـבنشون،هم رـ؋ـتنشون
هم برـבنشون
هم باختنشون
شاخ تیکه دار خسته تتلو موسیقی
دیگه بالاخره سنـگ هم که باشـے..!
یه وقت هایی لازمه یکی گرد و خاک روتـو پاک کنـہ 🥀(: ️
5.0
24
تتلو#‌‌‌
عاشقانه غمگین تتلو
ﻣاﻟ ﻣﻧ ﺑاﺷ ﻛﻫ ﻫﻣﻳﺷﻫ ﻣﻧ ﻣاﻟ ﺗﻭ ﺑﻭﺩﻣ🙃❤️️
4.9
4711
𝓫𝓮 𝓶𝓲𝓷𝓮 𝓪𝓼 𝓲 𝔀𝓪𝓼 𝓪𝓵𝔀𝓪𝔂𝓼 𝔂𝓸𝓾𝓻𝓼..!
عاشقانه دوستت دارم تتلو
طُـ چِـ‌شـ‌اܩـ اَشـ‌کـ‌ی نَـ‌مـ‌ونـ‌دہ کِـ‌ـہ واسَـ‌ت دَریـ‌ا بِـ‌سـ‌ازَܩـ️
5.0
1587
ₜₕₑᵣₑ ₐᵣₑ ₙₒ ₜₑₐᵣₛ ₗₑfₜ ᵢₙ ₘy ₑyₑₛ ₜₒ ₘₐₖₑ ₐ ₛₑₐ fₒᵣ yₒᵤ
شعر بهترین ها ادبی خسته تتلو
میدونی بحثِ لیاقتـہ .!
قورباغه رو تو تشتِ طلا هم که بذاری
میپره تو مُرداب باز میپره تو مُرداب گرفتـے کـہ (: ️
5.0
21
( ‌لیاقتت همون آدمای دورت بود ‌)
عاشقانه غمگین حقیقت تتلو
یاد تو نزدیک تر از حتی این رگ گردنه🤍🥀️
4.8
2216
🍂⃟    •• яємιи∂ οƒ γου ιѕ ϲℓοѕєя τнαи τнє νєιи ιи мγ иєϲκ !
عاشقانه دوستت دارم تتلو
ف‍‌ق‍‌ط اون‍‌ج‍‌ا ک‍‌ه #ت‍‌ت‍‌ل‍‌و م‍‌ی‍‌گ‍‌ه ..
#ع‍‌ش‍‌ق گ‍‌رم‍‌ا م‍‌یخ‍‌اد ت‍‌و گ‍‌ول‍‌ه ب‍‌رف‍‌ی .️
5.0
5418
عاشقانه غمگین تتلو
#قـوے #تـریـنـ #مخـدر هـم باشــے بـاز یکـے پیـدا میـشـہ #ترکـتـ کـنـہ "


5.0
973
Beíng the strongest narcotic , still there’s someone to desert you.‏

غمگین تتلو
ܩࡍ߭ ߊ‌ܝ̇‌ ܣܩܘ ܢ̣ܝ‌ࡅ࡙ܥ‌‌ܩܢ ߊ‌ܝ̇‌ ܣܩܘ ܭܠࡍ߭ ܥ݆ࡅ࡙ܝ݆ߺࡅ࡙ܥ‌‌ܩܢ ࡅ߳ࡐ‌ ߊ‌ࡅ߳ߊ‌ࡐ߳ ܠߊ‌ܩࡎܢ̣ߺ ܟܿࡐ‌ܥ‌‌ܩ...️
5.0
327
ᴵ ᶜᵁᵀ ᴹᵞˢᴱᴸᶠ ᴼᶠᶠ ᶠᴿᴼᴹ ᴱᵛᴱᴿᵞᴼᴺᴱ ᴬᴺᴰ ˢᵀᴬᵞᴱᴰ ᴵᴺ ᴹᵞ ᴾᴿᴵᵛᴬᵀᴱ ᴿᴼᴼᴹ
غمگین تتلو
شاید شاید عذر خواهی را معنا نیست

آنکه از دست رفته را چطور میشود بخشید

آنکه نیست را چرا باید بخشید
5.0
308
آن قلب ک ویران گشت با کدام معذرت خواهی آباد خواهد شد

و آنکه تمام شد با کدام عذر میشود پر شد

گاهی عذر خواهی کافی نیست ، جبران لازم است
شاخ حقیقت مغرور تتلو
بے تـפּ اُُتـ‌اقِِـ‌‌‌‌ ܩَََنـ‌‌ جََـ‌هََـ‌نََـ‌مـ‌ـہ️
5.0
97
𝕄𝕪 𝕣𝕠𝕠𝕞 𝕚𝕤 𝕙𝕖𝕝𝕝 𝕨𝕚𝕥𝕙𝕠𝕦𝕥 𝕪𝕠𝕦
غمگین جدایی خسته دلتنگی تتلو
مــے خـآم دوبـآرهـ تـو بغـل هـمـون کـهـ یـهـ روز غـرورشـو کُشـتـے بخـآبـــے:)🖤️
5.0
148
May you sleep again in the arms of the one who killed his pride one day:)🖤
عاشقانه غمگین تتلو
هّرّچّےّ هّسّتّےّ نّمّیّـّ؋ّـّهّمّےّ مّعّنّیّـّہّ خّوّاّهّشّوّ اّرّاّمّشّوّ️
5.0
139
𝒲ℎ𝒶𝓉ℯ𝓋ℯ𝓇 𝒴ℴ𝓊 𝒶𝓇ℯ, 𝒴ℴ𝓊 𝒹ℴ𝓃'𝓉 𝓊𝓃𝒹ℯ𝓇𝓈𝓉𝒶𝓃𝒹 𝓉ℎℯ 𝓂ℯ𝒶𝓃𝒾𝓃ℊ, ℘ℓℯ𝒶𝓈ℯ 𝒸𝒶ℓ𝓂 𝒹ℴ𝓌𝓃
جدایی خیانت تتلو نامردی خسته