جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بلند به سلامتی / بهترین متن به سلامتی [پیشنهادی]

44 پست
متن های به سلامتی گلچین بصورت بلند , تعداد 44 متن به سلامتی به ترتیب بهترین ها برای کپشن و متن های بلندمتن های بلند به سلامتی / بهترین متن به سلامتی [پیشنهادی]
به سلامتی به سلامتی - جدیدها کوتاه به سلامتی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
سلامتی آخرین خداحافظی که توی گلوم خشک شد
سلامتی کسی که طاقت نداشتم ازش خداحافظی کنم فقط تونستم بگم برو
سلامتی دستامون که دیگه هیچوقت به هم نمیرسه
سلامتی منه دیوونه
سلامتی توی پرو
سلامتی خنده هامون
سلامتی خاطره ی دیروزمون
سلامتی منی که اینبار جوری داغون شدم که نمیتونم حتی سرپا وایسم️
5.0
1762
تنهایی به سلامتی
سلامتے اون کـہ رـ؋ـت بزنیم اسمشو בاـב بزنیم ♬
ساقے تو باـבـہ بریز بـہ یاـבش مے بزنیم
منو تو عین همیم ولے تو جر میزنے
من بـہ تو ؋ـکر میکنم خواب פּ خیال منی◁❚❚▷️
5.0
420
جدایی خسته به سلامتی موسیقی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
سلامتی اونی که ...
حرمتِ نون و نمک حالیشه...

سلامتی رفیقی که ...
حکمِ رفاقتشو با جوهر معرفت امضا میکنه
نه با جوهر خیانت ...

سلامتی رفیقی که ...
شریکه روزای تنگته
نه رفیقی که ...
فقط تو روزای قشنگته️
5.0
327
بهترین ها بامعرفت لاتی به سلامتی
#پسر با رلش روموتور با سرعت زیاد میرفتن
دختره محکم پسرعو بغل مکنه
-میگ اروم برو میترسم
پسره-میگ اول بگو دوست‌درم
دختره -میگ دوست‌درم
پسره-میگ بلندددد تر
دختره -میگه #دوستتت‌درممممم
#پسره -میگ ای کلاه ایمنی عو ع سرم بردار بذار سرت اذیتم مکنع...
فرداش تو روزنامعا چاپ مشه..
#دوسرنشین موتور تصادف کردن
ول#یکشون زندس
'سلامتی پسری ک فمیده بود#ترمز موتورش بریده نخواس ب#دختر بگ #بترسه فق خاس برآخرین‌بار بشنوه #دوسش‌درع️
5.0
3641
عاشقانه غمگین دوستت دارم به سلامتی
مشابه ها
سلامتے اون سربازے کـہ بعـב از בو سال برگشت!♛
شب בو تا کارت בعوت براش اومـב(:༻
اولے عروسے عشقش):◉
ـבومے عروسے بهترین رـ؋ـیقش:(◁❚❚▷
ولے قسمت عجیبش جایے بوـב کـہ آـבرس هر בو یکے بوـב(!:✞️
5.0
32
غمگین خیانت به سلامتی
به سلامتی پسری که عشقش عاشق رفیقش شد
اسم عشقشو تو گوشی زن داداش سیو کرد


به سلامتی پسری که با پول سربازیش واسه عشقش مانتو خرید ولی عشقش دکمه مانتو رو واسه یکی دیگ باز کرد


به سلامتی دختری که به عشقش گفت
اگه بری میشی اسم پسرم
اگه نری میشی بابای پسرم


به سلامتی دختری که عکس عشقشو با رفیقش دید بازم حرف نزد و به عروسیش رفت️
5.0
1289
جدایی خیانت به سلامتی سرباز
وقتی عاشق شدم میشد بخورم ب سلامتی عشقم
وقتی شکست خوردم ب سلامتی نامردی خوردم..
وقتی تنها شدم ب سلامتی بی کسی خوردم
وقتی دوستی مثل تو پیدا کردم...
فقط ب سلامتی هرچی رفیقه میخورم
تا نه عاشق باشم نه نامرد نه تنها .....بسلامتیت️
5.0
719
رفاقتی لاتی به سلامتی
╭┈─────── 「🌵」

⁧⁧⁧⁧
خودت دوتا پیک کمتر بخور تا چشات ببینہ نمیخواد بزنی سلامتی چشای اون :))
⁧⁧⁧⁧⁧
‌‌
╰┈• خخخخ😅 ⎇‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‎‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‍‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‍‌‌‎‌️
5.0
339
تیکه دار طنز حقیقت به سلامتی حاضر جوابی
‌‌
فَداۍاسمت‌بشم‌‌کہ‌وَقتۍمیفته‌روۍگوشیم‌
هَمہ‌ۍدلتَنگیام‌رفع‌میشہ‌عشقم!🥺❤️‍🩹ꞋꞌꞋ˖ֶָ  
‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎ ‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
1689
𝐒𝐚𝐜𝐫𝐢𝐟𝐢𝐜𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐧𝐚𝐦𝐞, 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐢𝐭 𝐟𝐚𝐥𝐥𝐬 𝐨𝐧 𝐦𝐲 𝐩𝐡𝐨𝐧𝐞, 𝐚𝐥𝐥 𝐦𝐲 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠𝐬 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐛𝐞 𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐝
عاشقانه به سلامتی ملکه همسر
ش‍‌ی‍‌ط‍‌ان‍‌ ع‍‌اش‍‌ق‍‌ خ‍‌دا ب‍‌ود.. :؟
خ‍‌دا ع‍‌اش‍‌ق‍‌ آدم‍‌ ب‍‌ود ...:¡
آدم‍‌ ع‍‌اش‍‌ق‍‌ ح‍‌وا ب‍‌ود .. ؟
درن‍‌ه‍‌ای‍‌ت‍‌ خ‍‌ل‍‌ق‍‌ت‍‌ رس‍‌ی‍‌دن‍‌د ق‍‌س‍‌م‍‌ت‍‌ م‍‌ا ن‍‌ب‍‌ود :)️
4.8
41
عاشقانه غمگین زندگی بامعرفت به سلامتی
دوتارفیق✨👬عاشق یک دخترمیشن💑،دخترمیگه من2جام مشروب🥂 برای شمامیارم تویکیش زهرریختم....⚗هرکس زنده بمونه اون بامن ازدواج میکنه!رفیق اولی میخوره میگه:بسلامتی🍷 اینکه من بمیرم ورفیقم به عشقش برسه!رفیق دومی میخوره میگه:بسلامتی🍷 اینکه من بمیرم ورفیقم به عشقش برسه!بعددختره ی پیک میخوره میگه:زهرتواین بود!میخورم بسلامتی اینکه رفاقت این دورفیق به هم نخوره🍷💫⚰
5.0
171
عاشقانه غمگین حقیقت به سلامتی
حقیقتو میگم، بـــــی ادب نیستم…! خشنم ، بی رحــــــم نیستم…! تـــکپــــرم ،خـــــود خواه نیستم…! مغرورم ، پـــُـــر توقع نیستم…! رُکمـــ ، دروغـــــگو نیستم…! ساکـــتم ، لال نیستم…! کله خــــرابم ، بیشــعور نیستم…! عده ای را به فراموشی سپرده ام؟؟ حافظه ی خودم است!! دلم می خواهد این گونه باشم مجبور به تحمل من نیستی…! ️
5.0
134
شاخ تیکه دار به سلامتی
اگ‍ہ #‍دخ‍‌ت‍‌ر‌‍دار ‍ب‍‌ش‍‌م . . .
‍اون‍‌ق‍‌در #‍آزادش م‍‌ی‍‌زارم ک‍ہ #‍ح‍‌س‍‌رت ‍آزاد ب‍‌ودن ب‍ہ دل‍‌ش #‍ن‍‌‍‌م‍‌ون‍ہ ؛)
‍ح‍‌س‍‌رت ت‍‌ا دی‍‌ر وق‍‌ت #‍ب‍‌ی‍‌رون ب‍‌ودن . . .
‍ب‍‌ی‍‌رون رف‍‌ت‍‌ن ‍و ب‍‌ا ی‍ہ #‍پ‍‌س‍‌‌ر ‍راح‍‌ت #‍ق‍‌دم ‍زدن!
‍ح‍‌س‍‌رت ای‍‌ن ‍م‍ہم‍‌ون‍‌ي ‍و ‍اون #‍م‍ہم‍‌ون‍‌ي ر‍ف‍‌ت‍‌ن!
‍م‍‌ن‍‌م #‍م‍‌ادر م‍‌ی‍‌ش‍‌م درس‍‌ت ی‍‌ک‍‌ي م‍‌ث‍‌ل م‍‌ادر #‍خ‍‌ودم!
‍ول‍‌ي ‍ه‍‌می‍‌ش‍ہ ‍و ‍ه‍‌م‍ہ ‍ج‍‌ا پ‍‌اي #‍آرزو‍️
5.0
151
دخترانه بهترین ها حقیقت به سلامتی شب
به‌خداحافظیِ‌تلخ‌تو‌سوگند‌نشد
که‌تو‌رفتیو‌دلم‌ثانیه‌ای‌بند‌نشد
باچراغی‌همه‌جا
گشتم‌و‌گشتم‌درشهر
هیچکسِ‌هیچکس‌اینجا‌به‌تو‌مانند‌نشد؛
-منم‌تانی!️
5.0
101
شاخ غمگین شعر قهر کارما به سلامتی
#پیشنهاداتم↻

𓆩💜🍇𓆪 𝐌𝐚 𝐟𝐫𝐚𝐦𝐛𝐨𝐢𝐬𝐞|ٺمشڪ‌ من
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌚♥️𓆪 𝐌𝐚 𝐧𝐮𝐢𝐭 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐧𝐞|ماھ‌ِشب‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫂☘𓆪 𝐌𝐚 𝐝𝐫𝐨𝐠𝐮𝐞|مخدࢪِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🥹❤️‍🩹𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐫𝐞𝐯𝐞|ࢪویاے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🌸🫶🏻𓆪 𝐌𝐢 𝐝𝐞𝐬𝐬𝐨|آࢪزوے‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩💖🥂𓆪 𝐌𝐨𝐧 𝐚𝐝𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧|ا؏ـٺیاد‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ
𓆩🫀✨𓆪 𝐌𝐚 𝐩𝐚𝐢𝐱|آࢪامش‌ِمن
ᆢᆢᆢᆢᆢᆢᆢ️
5.0
551
عاشقانه بهترین ها به سلامتی آرامش زندگی
یه جا خوندم:
پسره نوشته بود که اون لیاقتش بهتر از منه
پس باید بیشتر تلاش کنم تا واسش بهترین شم 🌱🫀✨

خلاصه میخوام بگم تو لیاقتت بهتر از منه بهانس وگرنه هرکی بخوادت تموم تلاششو میکنه:) ✨️
5.0
59
عاشقانه تیکه دار خاطره به سلامتی قاضی
یه‌حرف‌قشنگی‌درباره‌ی‌رابطه‌های‌مجازی‌ میشه‌گفت:
من‌تورو‌ندیدم‌،بغلت‌نکردم،دستاتو‌نگرفتم‌، ‌موهاتو‌بونکردم،باهم‌بگو‌بخند‌نکردیم‌، باهم‌پیتزا‌نخوردیم...
ولی‌هرروز‌بیشتر‌از‌قبل‌دلم‌واسه‌این‌ خاطرات‌نداشته‌تنگ‌میشه‌دورترین‌ نزدیک‌من️
5.0
111
عاشقانه کارما به سلامتی دوستت دارم
ـבلم واسش تنگ شـבه
ولے هیچے نمیگم:)
پرو؋ـایلشو چک میکنم
ولے پے ام نمیـבم:)
عذاب میکشم
ولے میخنـבم:)
مُرבَم..
ولے نـ؋ـس میکشم:)
یعنے تموم نمیشـہ این بـבبختیاے من:)️
5.0
67
غمگین به سلامتی
لحظـه ی دیدنـت انگار کـه یـک حادثـه بـود •
حیف چشمان تو این حادثه را دوست نداشت •

سـیـب را چیـدم و در دلهـره ی دستـانم •
سیب را دید ولی دلهره را دوست نداشت •

تـا سـه بـس بود کـه بشمارد و در دام افـتـد •
گفت ۱ گفت ۲، افسوس ۳ را دوست نـداشت •

مـن و تــو خـط مـوازی ، نـرسیـدن هـرگـز •
دلم این قاعده ی هندسـه را دوست نداشـت •

درس منـطق نده دیـگر تـو بـه ایـن عـاشـق کـه •
از هـمان کودکـی اش مدرسـه را دوسـت نداشت •️
5.0
34
عاشقانه شعر بهترین ها به سلامتی زندگی عشق یک طرفه
ܥ݆ܢܚ݅ܩܢ ܩܢܚࡅ߳ࡅ߳ߺߺܙ ߊ‌ܝ̇‌ ܫ̇ܝ̇‌ܠܙ ܥ‌‌ࡅ࡙ࡐ‌ߊ‌ࡅ߭ܘ ܩࡅ࡙ܢܚߊ‌ܝ̇‌ܥ‌‌ ܩܝ‌ߊ ... 🥀
ܩܢܚࡅ߳ܨ ߊ‌ࡅ߳ߺߺܙ ܥ‌‌ܝ‌ ܢܚ݅ߊ‌ܫܝ‌ܨ ߊ‌ܦ̇ܢܚߊ‌ࡅ߭ܘ ܩࡅ࡙ܢܚߊ‌ܝ̇‌ܥ‌‌ ܩܝ‌ߊ ... 🥀
ܝ‌ߊ‌ܝ̇‌ ܫܢܚ݅ࡐ߳ ߊ‌ࡅ߳ߺߺܙ ܢ̣ߊ ܭܢܚܨ ܣܝ‌ܭَܝ̇‌ ࡅ߭ܩࡅ࡙ܭَࡐ‌ࡅ࡙ܩܢ ܢ̣ܥ‌‌ߊ‌ࡍ߭ ... 🥀
ܭَܝ‌ ܥ݆ܘ ܩࡅ࡙ܥ‌‌ߊ‌ࡅ߭ܩܢ ܫ̇ܩࡅ߳ߺߺܙ ܫ̇ܩܟܿߊ‌ࡅ߭ܘ ܩࡅ࡙ܢܚߊ‌ܝ̇‌ܥ‌‌ ܩܝ‌ߊ‌...🥀️
5.0
37
عاشقانه شعر دوستت دارم ادبی به سلامتی
همًٍیًٍشًٍهًٍ نًٍبًٍاًٍیًٍدًٍ اًٍزًٍ کًٍسًٍیًٍ اًٍنًٍتًٍظًٍاًٍرًٍ خًٍوًٍبًٍیًٍ دًٍاًٍشًٍتًٍ :)

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
14
شاخ به سلامتی حاضر جوابی دروغ
صبور مثل درختی
كه در آتش می‌سوزد و توان گریختن ندارد.
حیرت زده چون گوزنی
كه شاخ های بلند در شاخه گرفتارش کرده اند.
همه اين روزها چنینیم.

-شمس لنگرودی️
5.0
3
غمگین تیکه دار به سلامتی قاضی سکوت
ﺳــﻼﻣــﺘـــﯽِ ﺍﻭﻧﺎﯾــﯽ ﮐــﻪ،
ﺑــﺪِ ﻣـﺎﺭﻭ ﮔـــُــﻔـﺘـﻦُ،
ﻣـﺎ ﺧـﻮﺑـﺸـﻮﻧﻮ ﮔــُــﻔﺘــﯿــﻢ،
ﺩﺭ ﺣــﺎﻟﯽ ﮐﻪ،
ﺟـُــﻔﺘﻤﻮﻥ ﺩﺭﻭﻍ ﮔـﻔـﺘــﯿـــﻢ!♛↻️
5.0
40
شاخ به سلامتی لاتی مغرورߊ‌ࡅ߭ܧܥ‌‌ܝ‌ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚࡅ߳ࡅ߳ߺߺܙ ܥ‌‌ߊ‌ܝ‌ܩܢ ܭܘ ܟܿࡐ‌ܥ‌‌ܩܩܢ ܢ̣ܘ ߊ‌ࡐ‌ࡍ߭ ߊ‌ࡅ߭ܥ‌‌ߊ‌ܝ̇‌ܘ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚࡅ߳ߺߺܙ ࡅ߭ܥ‌‌ߊ‌ܝ‌ܩܢ ♡
‌ ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ♡ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ♡ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ♡ـ٨ـﮩـ۸ـﮩღ


‌️
5.0
534
seni o kadar çok seviyorum ki kendimi o ♡
‌ kadar sevmiyorum♡
‌ ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ♡ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ♡ـ٨ـﮩـ۸ـﮩ♡ـ٨ـﮩـ۸ـﮩღ
عاشقانه بهترین ها به سلامتی زندگی دوستت دارم
ّﺑّﺰّﻥّﺑّﻪّﺳّﻼّﻣّﺘّﯽّ
ﻫّﻤّﻪّﺍّﻭّﻧّﺎّﯾّﯿّﮑّﻪّﻗّﺒّﻼّ
ﺑّﻮّﺩّﻥّﻭّﻟّﯽّﺩّﯾّﮕّﻪّ
ﻧّﯿّﺴّﺘّﻦّﭼّﻮّﻥّ
ﺩّﯾّﮕّﻪّﺍّﻭّﻧّﺎّﯾّﯽّ
ﻧّﯿّﺴّﺘّﻦّﮐّﻪّﻗّﺒّﻼّﺑّﻮّﺩّﻥّ...
5.0
62
غمگین رفاقتی حقیقت به سلامتی
‌‌
یــہ روزِ خــوب نمیاد
خواسـتم بهت یادآوری کنم ؛
"یه روزِ خوب رو باید سـاخت"🧡🌄
‌‌
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

devilmoon ✨🤍️
5.0
398
تیکه دار موفقیت حقیقت به سلامتی انگیزشی
ترکی:seviyorum
ایتالیایی: تیامو
انگلیسی:ilove you
چینی:Woal
فرانسوی:jamie
عربی:أناحبکُ
کره‌ای:Salanghaeo
آلمانی:Glosbe
هندی:Main pyaar karat hoon
ایرانی:دوست دارم:)⁦❤️‍🩹️
5.0
48
عاشقانه شاخ به سلامتی ملکه سیگار
‍ی‍‍ه‍ دو‍س‍‍ت‍‍ی‍ رو ‍م‍‍ث‍‍ل‍..
‍پ‍‍ت‍ ‍م‍‍ت‍
‍ت‍ا‍م‍ و ‍جر‍ی‍
‍ب‍ا‍ب‍ ا‍س‍‍‍ف‍‍ن‍‍ج‍ی‍ و ‍پ‍ا‍ت‍ر‍ی‍‍ک‍
‍م‍‍ی‍‍خ‍وا‍م‍‍م‍‍م‍:))️
5.0
682
تیکه دار رفاقتی حقیقت به سلامتی دلتنگی