جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های تیغ / بهترین متن تیغ [پیشنهادی]

426 پست
متن های تیغ گلچین , تعداد 426 متن تیغ به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های تیغ / بهترین متن تیغ [پیشنهادی]
خودکشی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

•نَفَص‌تَنگـی•قَلب‌دَرد‌•جیغ‌کِشـیدَن‌مَغزِت
•یِع‌‌حِص‌شیرین‌و‌دِلچَصب‌مِثل‌پآرِع‌کَردَن
•رَگ‌دَصتِت‌بآدَندونآت
•یِع‌چیز‌ی‌مِثل‌کَندَن‌تَک‌تَک‌تآر‌موهآت
•یِع‌حِص‌قَشَنگ‌مِثل‌کوبیدَن‌خودِت‌بِع‌در
•‌و‌دیوآر‌....
•کِشیدَن‌صیگارو‌چت‌کَردن‌
•کوبیدَن‌مُشتآم‌بِ‌شیشِع‌هآ
•#نَبآشی‌اینآس‌کِع‌بِهِم‌آرآمِش‌میدِ

5.0
3033
غمگین عشق یک طرفه خودکشی
از اینکه نفس میکشم متنفرم!:)🖤 ️
5.0
37506
‌‌⦳⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻ ⌞ ɪ ʜᴀᴛᴇ ʙʀᴇᴀᴛʜɪɴɢ ⌝ ⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻⎻𐙟
غمگین خودکشی شکلک
نصب برنامه اندروید تاوبیو
*تیغ‌رورَگَم••͜!❰:💔🌸❱*
*مَن‌چِ‌بَدَم••͜!❰💔😶❱*
*بَد‌نَبودَم••͜!❰💔🥀❱*
*کَردَن‌بَدَم••͜!❰💔😺❱*
*خون‌رومُچَم••͜!❰💔🚬❱*
*دَردتومُخَم••͜!❰💔🌿❱*
*آهَنگ‌روپَخش••͜!❰💔🎼❱*
*مامان‌بِبَخش••͜!❰:💔🙂❱*
*خون‌روزَمین••͜!❰💔🍃❱*
*خُدابِبین••͜!❰💔🌙❱*
*دیگِ‌خَصَم••͜!❰💔🖐🏻❱*
*فَقَد‌هَمین••͜!❰💔🤞🏻❱*️
5.0
29011
غمگین جدایی نامردی خودکشی
مشابه ها

دوباره اشکو دوباره بغضو دوباره تیغو دوباره درد :)

5.0
7135


⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
⛓                           ⬛️
⛓                           ⬛️
⛓                           ⬛️
😔                           ⬛️
👕                           ⬛️
👖                           ⬛️
🕳 _________ ⬛️⬛️⬛️

 

غمگین خودکشی شکلک

خودزَنےیَنے‌میدونے‌این‌آهَنگ‌حالتو‌بَد میکنِھ‌وَلی‌قُفلی‌میزنی‌روشـ|🖤🙂|

4.9
2067
تنهایی خودکشی موسیقی
یہ ‍ر‍و‍ز ‍م‍‌ی‍‌رِسہ‌ ‍ڪہ‌ ‍م‍‌َن #م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌ر‍َم ‍و ت‍‌و ف‍‌ڪ ‍م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ‍م‍‌َن ف‍‌ق‍‌ط #آف‍‌م:)..'!️
5.0
28715
شاخ حقیقت خودکشی

دَِیَِگَِـَِـَِـَِہَِ َِآِخَِـَِرَِآِشَِـَِـَِღ

5.0
60381

ᴸⁱᶠᵉ•ــــﮩﮩـــ٨ـﮩـ۸ـﮩـــ٨ﮩ٨ﮩﮩــــ 🚶🏻‍♀️ــ•ᴰᵉᵃᵗʰ

غمگین خودکشی شکلک

دختری که از سوسک میترسید الان داره با خون و تیغ بازی میکنه꧁⚠︎

5.0
5519
غمگین خودکشی دختر

میخوام جوری بخوابم که برا بیدار شدنم گریه کنین :)

5.0
17144
غمگین خودکشی
تنها چیزی که الان دوس دارم
یه تصادف
یه کما
بعد آخرشم دکتر بیاد بگه عمرشو داد به شما
💔🥀️
5.0
14700
غمگین خسته خودکشی
م‍‌ث‍‌ل‍‌ا #م‍‌ام‍‌ا‍‌ن‍‌م داد ب‍‌زن‍‌ه ب‍‌گ‍ع.. خ‍‌اک ن‍‌ری‍‌زی‍‌ن روش دخترم از #ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی م‍‌ی‍‌ت‍‌‍‌ر‍س‍‍ع..🖤️
5.0
68914
غمگین خودکشی خسته
-مثلا‌اگه‌یـ روز‌بمیرم ..͜
▹دلتون‌بر‌اخندعام🖤⃟🔪'
▹قهر‌کردنام‌🕷⃟🕸'
▹مسخره‌بازیام‌📓⃟🖇'
▹حرفام‌🚶🏿‍♀️⃟👣'
▹فحشام🗝⃟🥀'
▸تنگ‌نمیشح‌!?️
5.0
92357
غمگین خسته نامردی خودکشی
عاقای قاضی!-
کی‌فهمیدبااشک‌تایپ‌کردنامو!-••͜❬🗝❭
کی‌فهمیدبیخیال‌گفتنام‌وپشتش‌پنج‌ساعت گریه‌کردنامو!-••͜❬🎻❭
کی‌فهمیددلیل‌لباس‌استین‌بلندپوشیدنامو!‌-••͜❬🎼❭
‌کی‌فهمیدجای‌تیغ‌رودستامو!-••͜❬🕸❭
کی‌فعمیدتنهائیامو!-••͜❬💧❭
کی‌فهمیدشکستامو!-••͜❬🧸❭
کی‌فهمیددلیل‌شب‌بیداریامو!-••͜❬🛏❭
کاش‌حداقل‌گاهی‌حالمو‌میفهمیدید!-••͜❬🥀❭
نمیگم‌همیشه‌ها،فقدگاهی!-••͜❬🖤🩹❭ l️
5.0
44128
غمگین قاضی خسته
ته تهش 🖤
رفیقات ۳ روز 💔
عشقت ۷ روز❤️‍🩹
فامیلات ۴۰ روز 🖤
خانواده ۱ سال❤️‍🩹
گرفتی که چی می گم؟💔️
5.0
22772
غمگین سکوت خودکشی
برسـہ روزے ک
من سـ؋ـیـב بپوشم
شما سیاـہ
من بخوابم
شما گریـہ کنیـבـ٨ـﮩـ۸ـﮩ️
5.0
27813
غمگین خودکشی

درونـ من دختریـ غمگینـ و بریــدع از زندانیـ که نامشـ زندگیـــست مردهـــ

4.9
1759
غمگین دخترانه خودکشی