جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
کاووش
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

متن کوتاه عشق یک طرفه / متن و کپشن و بیو عشق یک طرفه

2107 پست
زیباترین و قشنگ ترین متن های عشق یک طرفه و سینگلی

بیو رل بیو سینگل بیو مخاطب خاص بیو مخصوص رل متن کوتاه حرف دل

شکست عشقی شعر عشق یکطرفه
مشابه ها
معتادا خیلی وقته از مواد زده شدن و بدشون میاد فقط اگه نکشن بدن درد میگیرن عصبی میشن توام یچی مثل موادی خیلی وقته ازت خسته شدم ولی نباشی بدن درد میگیرم عصبی میشم .️
5.0
#غمگین #خسته #عشق یک طرفه
خسته بودم،خوابیدم،از خواب که بیدار شدم خسته تر بودم،خوابِ تورو دیده بودم و خسته ترشدم از دنیایی که توش هیچوقت مال من نشدی.
5.0
#عاشقانه #غمگین #خسته #عشق یک طرفه
#ولـ ع‍‌‌ش‍‌‌ق ی‍‌ه‍‌ ط‍‌رف‍‌‌ه‍‌ ب‍‌‌دت‍‌‌ر از# م‍‌رگ‍‌‌ه‍‌..)! ️
5.0
#غمگین #عشق یک طرفه
دردناک ترین نوع عشق، عشق یک‌طرف‌س
درحالی که تو برای داشتنش دست و پا میزنی و از درون با جدال بین عقل و قلبت دست و پنجه نرم میکنی؛ اون تو رو فقط یه سرگرمی میبینه
این به شدت رقبت‌انگیزه !️
5.0
#غمگین #عشق یک طرفه
ولی من عاشق اون دوتا چشماتم؛
من عاشق اون صدای که نشنیدم..
من عاشق اون پوزخندتم،
من عاشق اون غرورتم..
من حتی با اینکه منو نمیبنی روهم..
دوست دارم!
(:🐾️
5.0
#عاشقانه #غمگین #بامعرفت #عشق یک طرفه
حوصله‌کسیو‌ندارم :)
فق‌حوصله‌یکیو دارم‌ک‌اونم‌حوصله‌منو‌نداره!🚶🏼‍♀️️
5.0
#غمگین #عشق یک طرفه
‍ب‍‌‌ر‍م ‍ب‍‌ه‍‌ش ‍پی‍‌‌ام ‍ب‍‌‌دم ‍ب‍‍‌گ‍‌م #دو‍صِ‍‌ت‌‍دا‍ر‍م ‍بع‍‌‌د #ب‍‌‌ل‍‌‌اک‍‌ش ‍ک‍‌‌ن‍‌‌م ، ‍ن‍‌‌ز‍نہ ‍ت‍‌و ‍ذوق‍‌م :)'️
5.0
#غمگین #عاشقانه #عشق یک طرفه
بابت تموم شبایی که با فکر به لبخندت،چشمات،لبات،صدات، چت کردنامون تا  صبح حرکاتت وقتی ک پشت تلفن خوابت میبرد نوع صدات ...صبح میکردم از خودم معذرت میخوام.
نه که تو بد باشیا نه؛من زیادی حواسم بهت بود، نمیدونم اسمش هوسه ، علاقه زودگذر یا عشق .. ولی من کنار تو یه حس خاصی داشتم کنار کسی حسش نکرده بودم :)🕊️
5.0
#غمگین #جدایی #عشق یک طرفه #دلتنگی #نامردی
هـ‌سـ‌تـ‌ن حـ‌رفـ‌ایـ‌ی کـ‌ع بـ‌ی اهـ‌مـ‌یـ‌ت انـ‌د و بـ‌ه نـ‌ظـ‌ر مـ‌یـ‌اد از سـ‌ر شـ‌وخـ‌ی بـ‌اشـ‌ن امـ‌ا ن تـ‌نـ‌ها بـ‌ا حـ‌ال آدم بـ‌لـ‌کـ‌ه بـ‌ا #قـ‌لـ‌ب آدم بـ‌ازی مـ‌یـ‌کـ‌نـ‌‌ن ...️
5.0
#عاشقانه #غمگین #حقیقت #دروغ #عشق یک طرفه
آس‍‌م‍‌ون واس‍‌ه م‍‌اه‍‌ش ت‍‌اری‍‌ک‍‌ی ک‍‌ش‍‌ی‍‌ده و م‍‌ن واس‍‌ه خ‍‌واس‍‌ت‍‌ن‍‌ت ت‍‌ن‍‌ه‍‌ای‍‌ی.! ..͜‌
‌‌️
5.0
#عاشقانه #غمگین #ادبی #عشق یک طرفه