جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن شاد / متن کوتاه شاد مناسب بیو و کپشن | پیشنهادی |

1882 پست
متن شاد کوتاه و شاد بودن زیبا دخترونه و پسرانه مناسب بیو پروفایل و استوری بصورت فارسی و انگلیسی با ترجمه از بزرگترین سایت متن کوتاه ایران
شاد - جدیدها
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو
گاهی به چیزی که میخوای نمیرسی چون لایق یک چیز بهتری هستی!🤍🕊️
5.0
16088
"𝐒𝐨𝐦𝐞𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧'𝐭 𝐠𝐞𝐭 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐚𝐧𝐭 , 𝐛𝐞𝐜𝐚𝐮𝐬𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐞𝐬𝐞𝐫𝐯𝐞 𝐒𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫"
موفقیت بهترین ها زندگی شاد انگیزشی
مشابه ها
دل ما دریایِ صدها کهکشانِ صبر است !🌝🌿️
5.0
22020
𝘖𝘶𝘳 𝘩𝘦𝘢𝘳𝘵 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘦𝘢 𝘰𝘧 ​​𝘩𝘶𝘯𝘥𝘳𝘦𝘥𝘴 𝘰𝘧 𝘨𝘢𝘭𝘢𝘹𝘪𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘱𝘢𝘵𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦 !
موفقیت بهترین ها زندگی شاد انگیزشی
نیروی درونت را تشویق کن به شاد بودن‌‌.!🤍🌱️
5.0
803
𝘌𝘯𝘤𝘰𝘶𝘳𝘢𝘨𝘦 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘪𝘯𝘯𝘦𝘳 𝘴𝘵𝘳𝘦𝘯𝘨𝘵𝘩 𝘵𝘰 𝘣𝘦 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘺‌‌.!
موفقیت بهترین ها زندگی شاد انگیزشی

بخنـد ツ
و اصلا اهمیت نده، دنیا دو روزه..🕊✨
‌️
5.0
71301
𝙎𝙢𝙞𝙡𝙚 ツ
𝘿𝙤𝙣'𝙩 𝙂𝙞𝙫𝙚 𝘼 𝙁𝙪𝙘𝙠 𝙡𝙞𝙛𝙚 𝙄𝙨 𝙎𝙝𝙤𝙧𝙩
بهترین ها ادبی انگیزشی شاد
ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻣﯿﺴﺖ ﮐﻪ ما میتوانیم ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺑﮕﯿﺮیم.!🤍🌚️
5.0
897
𝑩𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒉𝒂𝒑𝒑𝒚 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒓𝒆𝒗𝒆𝒏𝒈𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒆 𝒄𝒂𝒏 𝒕𝒂𝒌𝒆 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒍𝒊𝒇𝒆.!
موفقیت بهترین ها زندگی شاد انگیزشی
   
‌‌       ᗷE ᑭᖇOᑌᗪ Oᖴ ᗯᕼᗩT ᑌ ᗩᖇE
« به چیزي ك هستي افتخار كن🍃˘◡˘»
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
15603
موفقیت شاد
حܢܚܢ̣ܨ ߊ‌ܠܠܘ
ܝ̇‌ࡅ߭ܥ‌‌ܭَࡅ࡙ܩܢ ܝ‌ߊ ࡅ߳ࡐ‌ ܢ̣ܢܚߊ‌ܝ̇‌ ܭܘ ࡅ߳ࡐ‌ ܢ̣ܢܚߊ‌ܝ̇‌ܨ ܝ̇‌ࡅ࡙ܢ̣ߊ‌ܚࡍ ❤✨️
5.0
5432
مذهبی زندگی شاد خدا


𝚂𝚎𝚛 𝚊𝚕𝚝𝚘 𝚟𝚞𝚎𝚕𝚘
𝙴𝚕 𝚌𝚒𝚎𝚕𝚘 𝚗𝚘 𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝚗𝚊𝚍𝚒𝚎
بلند پرواز باش
آسمان به کسی تعلق ندارد☁️🤍️
5.0
12315
موفقیت بهترین ها درسی حقیقت شاد


فقط به بالا نگاه ڪن و باور داشته باش 🕊
5.0
35663
‌ ‌

jusᏆ ᏞᎾᎾᏦ uᏢ ᎪᏁᎠ bᎬᏞᎥᎬᏉᎬ

▁▁▁▁▁❬⛓️͜͡🖤❭▁▁▁▁▁▁
موفقیت انگیزشی شاد خدا