جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه در مورد سیگار / بیو سیگار و سیگار کشیدن

1534 پست
بیو سیگار و متن های کوتاه یک خطی سیگار و سیگار کشیدن بصورت گلچین شده و ناب و خفن مناسب بیو وضعیت استوری و کپشن و ..سیگاری
سیگار - جدیدها سیگار انگلیسی کوتاه سیگار
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
زندگی مثل سیگار میمونه🚬روشن ک شد""چه بِکِشی// چه نَکِشی //تا تهش میسوزه👍️
5.0
7470
غمگین سیگار زندگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو
س‍‌ی‍‌گ‍‌ار‍ی ش‍‌د دخ‍‌ت‍‌ر‍ی ک‍‌ه ا‍ز ب‍‌و‍ی س‍‌ی‍‌گ‍‌ا‍ر م‍‌ت‍‌ن‍‌ف‍‌ر ب‍‌ود:)️
5.0
14376
غمگین دخترانه سیگار خسته
مشابه ها
بہ خ‍‌اط‍‌ر ‍ک‍‌س‍‌ی #ص‍‌ی‍‌گ‍‌اری ش‍‌دم ‍کہ ‍م‍‌ی‍‌گ‍‌ف‍‌ت بہ ‍خ‍‌اط‍‌ر ‍م‍‌ن #ن‍‌ک‍‌ش . . :) 🖤🖇

‌️
5.0
7153
غمگین سیگار خسته
وق‍‌تی ف‍‌ق‍‌ط ب‍‌خ‍‌اط‍‌ر ت‍‌و #آن‍‌ل‍‌ای‍‌ن‍‌م ت‍‌و پ‍‌ی‍‌وی ب‍‌ق‍‌ی‍‌ه پ‍‌ل‍‌اس ن‍‌ب‍‌اش خب!
5.0
125
غمگین تیکه دار قاضی سیگار سکوت
آﻗاﻳ ﻗاﺿﻳ(:🖤🥀
#‌‌دخ‍‌ت‍‌ر ب‍‌ودن ی‍‌ع‍‌ن‍‌ی؛
#م‍‌ُردن آرزوه‍‌ات ت‍‌و س‍‌ن #ن‍‌وج‍‌وون‍‌ی"..!🖤️
5.0
6828
غمگین دخترانه سیگار خسته مغرور
♡زِندِگـے مِثلِ سیگار میمونه روشَن ڪـہ شد بِکِشـے یا نَکِشـے تا تَهش میسوزه...🚬(:️
5.0
4373
شاخ غمگین لاتی سیگار
دخ‍‌ت‍‌ری ک‍‌ه ق‍‌ب‍‌ل‍‌ا دل‍‌خ‍‌وش‍‌ی‍‌ش #ل‍‌واش‍‌ک #پ‍‌اس‍‌ت‍‌ی‍‌ل‍‌اش ب‍‌ود ال‍‌ان #س‍‌ی‍‌گ‍‌ارش‍‌ه/:🗿🚬️
5.0
2659
غمگین سیگار
از پیرمردی پرسیدند :
چرا ناراحتی ؟؟
گفت : جا سیگاریم شکست !!
گفتند : مگر چقدر قیمت داشت ؟؟
گفت : به قیمتش نیست ...
تمام جوانی ام را در آن سوزاندم🥹🖤️
5.0
844
غمگین تنهایی سیگار نامردی خسته
-هیچکَس‌نِمیفَهمِه‌گِرِیِه‌کَردی!'❬🙁⃢🖤̄❭⇂
-هیچکَس‌نِمیفَهمِه‌ناراحَتی!'❬🌙⃢🖤̄❭⇂
-هیچکَس‌نِمیفَهمِه‌داری‌دَرد‌میکِشی!'❬🍶⃢🖤̄❭⇂
-وَلی‌وَقتی‌اِشتِباه‌کُنی‌هَمِه‌میفهمن:)'❬🐍⃢🖤̄❭️
5.0
16280
غمگین تنهایی سیگار بی تفاوت
من که معتاد سیگار نیستم معتاد فکراییم که موقع سیگار کشیدن میاد سراغم🫠🖤️
5.0
2381
غمگین خاطره سیگار