جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن کوتاه بی تفاوتی و سردی و بی حسی/ [ گلچین ]

2099 پست
متن کوتاه بی تفاوتی و سردی و بی حسی نسبت به افراد و خانواده و دوست و همسر, اطرافیان عشق/ متن های در مورد بی تفاوتی و بی توجهی به یار و زندگی و ..بصورت گلچین شده و کوتاه مناسب بیو تلگرام اینستاگرام واتساپ و ..
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
‌ ‌‌

○━─ گ‍‌ذش‍‌ت‍‌م از گ‍‌ذش‍‌ت‍‌ه ای ک‍‌ه‍‌ گ‍‌ذش‍‌ت . .🕳──⇆️
5.0
75742
○━─ ℳ𝒴 ℘𝒶𝓈𝓈𝒾𝓃ℊ 𝒾𝓈 𝓉ℎℯ ℘𝒶𝓈𝓉 𝓉ℎ𝒶𝓉 𝒴ℴ𝓊 ℘𝒶𝓈𝓈ℯ𝒹. .🕳──⇆
شاخ غمگین بی تفاوت
.
م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌‌ی‍‌‌س‍‌‌ت که ن‍‌‌ی‍‌س‍‌‌ت‍‌‌ی م‍‌‌ه‍‌م‌ای‍‌‌نه دی‍‌گه م‍‌ه‍‌م‌ن‍‌ی‍‌س‍‌ت‍‌ی!🙂🖤
‌⊱⋅—————⋅ 𔘓 ⋅—————⋅⊰
5.0
67985
شاخ تیکه دار لاتی مغرور بی تفاوت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
#روح ه‍‌ایِ مُ‍‌ردِه دَرونِ ت‍‌اب‍‌‌وتے بہ اِس‍‌م ت‍‌َن .:)️
5.0
25348
Die Seelen der Toten im Sarg mit deinem Namen. :)
غمگین خسته بی تفاوت
فـِک کَردیٰ چُون یِه روُز مُـهم بُْودی هـْمیشَه مـْهم میٰموٍنیُ.?️
5.0
42065
Dachtest du, dass du wichtig bleiben wirst, weil du immer wichtig warst..?
شاخ تیکه دار بی تفاوت انتقام
مشابه ها
م‍‌ن ک‍‌س‍‌ی‍‌و م‍‌ج‍‌ب‍‌ور بہ‌ ت‍‌ح‍‌م‍‌ل ن‍‌م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م . .
از م‍‌ن ب‍‌ه‍‌ت‍‌ر ب‍‌ود ، س‍‌ف‍‌ت ب‍‌چ‍‌س‍‌ب..'!🖤️
5.0
16653
شاخ مغرور بی تفاوت
_•ق‍‌ل‍‌ب‍‌ت‍‌و ب‍‌ل‍‌اک ک‍‌ن م‍‌غ‍‌زت‍‌و س‍‌ن‍‌ج‍‌اق 🖇️🌱"️
5.0
14223
شاخ بی تفاوت مغرور


هرجور دوس دارے زندگے ڪن دهن مردم همیشه بازه^^

‌·‌ ・ ────⋅🖤⋅──── ・ ·‌


‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌️
5.0
55010
🥀 ⃟▬▬▭••𝑳𝒊𝒗𝒆 𝒉𝒐𝒘𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒂𝒏𝒕, 𝒏𝒐 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒑𝒆𝒐𝒑𝒍𝒆 𝒔𝒂𝒚
شاخ تیکه دار حقیقت بی تفاوت
چ‍‌را ب‍‌ه‍ دل ب‍‌گ‍‌ی‍‌رم وق‍‌ت‍‌ی ب‍‌رام ارزش ن‍‌داری‍ن . !️
5.0
4358
شاخ مغرور بی تفاوت
لم دادم وسطِ یه بیخیالیِ مطلق-!🕸🕷️
5.0
2861
I looked in the middle of an absolute carelessness-!🕸🕷
غمگین بی تفاوت
منو تو موقعيتي قرار نده كه نشونت بدم که
چقدر قلب سردي ميتونم داشته باشم :)!
‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‎‌‌️
5.0
7535
غمگین عصبانی حقیقت بی تفاوت
ܢܚܭࡐ‌ࡅ߳ߺߺܙ ܧࡐ‌ࡅ࡙ـے ࡅ߳ܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܦ̇ܝ‌ࡅ࡙ــߊ‌ב ߊ‌ܢܚـــــࡅ߳ߺߺܙ🤍🕊️
5.0
18218
ડⅈꪶꫀꪀᥴꫀ ⅈડ 𝕥ꫝꫀ ડ𝕥𝕣ꪮꪀᧁꫀડ𝕥 ᥴ𝕣ꪗ🤍🕊
شاخ بی تفاوت سکوت