جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های مغرور انگلیسی / بهترین متن مغرور [پیشنهادی]

1040 پست
متن های مغرور گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 1,040 متن مغرور انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های مغرور انگلیسی / بهترین متن مغرور [پیشنهادی]
غمگین لاتی مغرور مغرور - جدیدها مغرور عربی مغرور ترکی کوتاه مغرور بلند مغرور
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
نَظَرِتـ مُحتَرَمِـہ وَلـے مُهِمـ نیسـ...🤍🩸️
5.0
51693
𝒀𝒐𝒖𝒓 𝒐𝒑𝒊𝒏𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒔 𝒓𝒆𝒔𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅, 𝒃𝒖𝒕 𝒊𝒕 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕 𝒊𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒂𝒏𝒕...🤍🩸
شاخ غمگین حقیقت مغرور لاتی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

خ‍‌ودت‍‌و پ‍‌ی‍‌دا ک‍‌ن‍‌‍ی خ‍‌ی‍‍‌ل‍‌ی‍‌ارو گ‍‌م م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌ی ای‍‌ن ش‍‌روعِ یہ م‍‌س‍‌ی‍‌ر ط‍‌ول‍‌ان‍‌ی‍ہ کہ ت‍‌ه‍‌ش ق‍‌ش‍‌ن‍‌گہ -! 🤍🩹

5.0
110063

ᵢf yₒᵤ fᵢₙd yₒᵤᵣₛₑₗf, yₒᵤ wᵢₗₗ ₗₒₛₑ ₐ ₗₒₜ ₐₙd ₜₕᵢₛ ᵢₛ ₜₕₑ bₑgᵢₙₙᵢₙg ₒf ₐ ₗₒₙg ⱼₒᵤᵣₙₑy ₜₕₐₜ ᵢₛ bₑₐᵤₜᵢfᵤₗ!🤍

شاخ انگلیسی موفقیت انگیزشی مغرور
مشابه ها


رو هیچ کسی زوم نکن ، بی کیفیت میشه:)️
5.0
31092
𝓓𝓸 𝓷𝓸𝓽 𝔃𝓸𝓸𝓶 𝓲𝓷 𝓸𝓷 𝓪𝓷𝔂𝓸𝓷𝓮, 𝓲𝓽 𝔀𝓲𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓸𝓯 𝓹𝓸𝓸𝓻 𝓺𝓾𝓪𝓵𝓲𝓽𝔂
تیکه دار لاتی مغرور


‌خودت باش، قرار نیست
همه ازت خوششون بیاد !!️
5.0
13342‌𝐵𝑒 𝑦𝑜𝑢𝑟𝑠𝑒𝑙𝑓, 𝑛𝑜𝑡 𝑒𝑣𝑒𝑟𝑦𝑜𝑛𝑒 𝑖𝑠 𝑔𝑜𝑖𝑛𝑔
‌𝑡𝑜 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑦𝑜𝑢 !!

تیکه دار حاضر جوابی بی تفاوت مغرور
‌ 🖤 شهر از بالا قشنگه، آدمــا از دور! 🖤

‌️
5.0
17402

‌тнe cιтy ιѕ вeaυтιғυl ғroм aвove,
‌people ғroм aғar!

شاخ مغرور حقیقت

تو نمیتونی شبیهِ من باشی‌‌✨️🖤
5.0
5780
𝗬𝗢𝗨 𝗖𝗔𝗡𝗧 𝗕𝗘 𝗟𝗜𝗞𝗘 𝗠𝗘

شاخ مغرور انگیزشی
قانون شماره یک: هرگز تو هیچ چيزي دومی نباش!
5.0
43312
“💭”‌‌‌𝑅𝑢𝑙𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑂𝑛𝑒: 𝑁𝑒𝑣𝑒𝑟 𝑏𝑒 𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑇𝑤𝑜
𝑖𝑛 𝐴𝑛𝑦𝑡ℎ𝑖𝑛𝑔!
شاخ تیکه دار لاتی مغرور حاضر جوابی
〰𝙋𝙧𝙞𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩, 𝙩𝙝𝙚𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚
+اول غرور، بعد عشق‌‌!🗞🤍️
5.0
2693
〰𝙋𝙧𝙞𝙙𝙚 𝙛𝙞𝙧𝙨𝙩, 𝙩𝙝𝙚𝙣 𝙡𝙤𝙫𝙚
شاخ موفقیت مغرور

اون‌ #آدمی‌ باش‌ که‌ به‌ #هیچکسی‌ احتیاج‌ #نداره.!
5.0
21309

𝑩𝒆 𝑻𝒉𝒂𝒕 #𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏 𝑾𝒉𝒐 #𝑫𝒐𝒔𝒆𝒏’𝒕 𝑵𝒆𝒆𝒅 #𝑨𝒏𝒚𝒐𝒏𝒆.!
شاخ موفقیت انگیزشی مغرور
⏆ مثل ماه می‌شم و یاد می‌گیرم حتی زمانی که کامل نیستم بدرخشم️
5.0
20070
𖨥 𝓘'𝓵𝓵 𝓫𝓮 𝓵𝓲𝓴𝓮 𝓽𝓱𝓮 𝓶𝓸𝓸𝓷 𝓪𝓷𝓭 𝓵𝓮𝓪𝓻𝓷 𝓽𝓸 𝓼𝓱𝓲𝓷𝓮 𝓮𝓿𝓮𝓷 𝔀𝓱𝓮𝓷 𝓘 𝓪𝓶 𝓷𝓸𝓽 𝔀𝓱𝓸𝓵𝓮.
شاخ موفقیت انگیزشی مغرور
  

    به هرڪس اندازه لیاقتش خوبے ڪن!
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌️
5.0
26576
𝙈𝙚𝙠𝙚 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙤𝙣𝙚
           𖦹𝙖𝙨 𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙖𝙨 𝙏𝙝𝙚𝙮 𝔻𝕖𝕤𝕖𝕣𝕧𝕖𖦹   

   
  ‌‌‌‌ ‌    ‍ ‌‌‌‌       ‌‌
تیکه دار موفقیت مغرور

───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───
تنهـا ولي خود ساختــه..!
5.0
26629

───• · · · ⌞🖤⌝ · · · •───

      ᴬᴸᴼᴺᴱ ᴮᵁᵀ ˢᴱᴸᶠ-ᴹᴬᴰᴱ

شاخ لاتی مغرور
چ‍‌را ‍مغ‍‌رو‍ر ن‍‌ب‍‌اش‍‌م وق‍‌ت‍‌ی ج‍‌ز خُ‍‌دم‍ بِ‌‍ہ ه‍‌ی‍‌ش‍‌ک‍‌ی ن‍‌ی‍‌از ن‍‌دا‍ر‍م ...
5.0
7804
Why should I not be proud
When I don't need anyone but myself
شاخ مغرور لاتی
مغرور تر از آنم که فکرشو بکنی.️
5.0
1406
أنا فخور أكثر مما تعتقد
شاخ مغرور حقیقت

ق‍‌ه‌ق‍‌هِ ‍م‍‌ی‍‌زن‍‌م ب‍‌ه ‍چ‍‌ی‍‌ز م‍‌ُز‍خ‍‌ر‍ف‍‌ی ‍ک‍‌ه ‍اس‍‌م‍‌ش‍‌و ‍گ‍‌‌ذاش‍‌ت‍‌ی‍‌د ع‍‌‌ِش‍‌ق -! 🖇🖤
‌️
5.0
12564
🖤🖇(:𝑰 𝒍𝒂𝒖𝒈𝒉 𝒂𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒏𝒐𝒏𝒔𝒆𝒏𝒔𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒄𝒂𝒍𝒍𝒆𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆
شاخ تیکه دار مغرور
↻رقابتی نیست چون هیچکس مَن نمیشه..!️
5.0
2473

‌ ‌‌‌
     𝗧𝗛𝗘𝗥𝗘𝗦 𝗡𝗢
ᴄᴏᴍᴘᴇᴛɪᴛɪᴏɴ, ʙᴇᴄᴀᴜsᴇ ɴᴏʙᴏᴅʏ
ɪs ᴍᴇ !
شاخ مغرور
‌‌
‌‌
من اگر قلبمم منت تپیدن بزاره درش میارم!

5.0
14130
𝙄'𝙡𝙡 𝘽𝙚𝙖𝙩 𝙃𝙞𝙢 𝙞𝙛 𝙈𝙮 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩 𝘽𝙚𝙖𝙩𝙨!🌿
شاخ انگلیسی لاتی مغرور
‌‌‌

نذار ادمای احمق روزتو خراب كنن!
5.0
8990

‌̶!D̶̶O̶̶N̶'̶T̶ ̶L̶̶E̶̶T̶ ̶I̶̶D̶̶I̶̶O̶̶T̶̶S̶ ̶R̶̶U̶̶I̶̶N̶ ̶Y̶̶O̶̶U̶̶R̶ ̶D̶̶A̶̶Y̶
شاخ انگلیسی مغرور