جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های بامعرفت انگلیسی / بهترین متن بامعرفت [پیشنهادی]

195 پست
متن های بامعرفت گلچین به زبان انگلیسی , تعداد 195 متن بامعرفت انگلیسی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های بامعرفت انگلیسی / بهترین متن بامعرفت [پیشنهادی]
غمگین خیانت بامعرفت بامعرفت - جدیدها بامعرفت ترکی کوتاه بامعرفت بلند بامعرفت
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب
برامـ مهمـ نیستـ ڪـہ بهتر از تـو وجود داشتـہ باشـہ یا نـہ مهمـ اینـہ ڪـہ هیچـڪـے تـو نمیشـہ!:)🐥🍂️
5.0
43854
𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒄𝒂𝒓𝒆 𝒊𝒇 𝒕𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒚𝒐𝒖 𝒐𝒓 𝒏𝒐𝒕, 𝒘𝒉𝒂𝒕 𝒎𝒂𝒕𝒕𝒆𝒓𝒔 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒏𝒐 𝒐𝒏𝒆 𝒄𝒂𝒏 𝒃𝒆 𝒚𝒐𝒖! :)🐥🍂
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم حقیقت بامعرفت
نصب برنامه اندروید تاوبیو
‌‌‌‌‌‌‌

تو تنها رفیق صمیمی منی..!^^
⠀️
5.0
30631
‌‌‌‌‌‌‌ ∩_∩
(„• ֊ •„)♡
•━━━━∪∪━━━━•
UR MY ONLY BEST FRIEND
شاخ رفاقتی بامعرفت
مشابه ها
رفیق!
اگه خوبی،خرابتم
اگه مستی،شرابتم
اگه هستی،کنارتم
اگه نیستی،به‌یادتم(:️
5.0
298
the dude*
If you are good, I will give you.
If you are drunk, my wine is with me.
*If you are not, I will remember you
شعر رفاقتی بامعرفت
دوس‍‌ت‍‌ واق‍‌ع‍‌ی‍‌‌ ی‍‌‌ع‍‌ن‍‌ی‍‌‌ ب‍‌ت‍‌ون‍‌ی‍‌‌ ک‍‌ن‍‌ارش‍‌‌ خ‍‌ود واق‍‌ع‍‌ی‍‌‌ت‍‌ ب‍‌اش‍‌‌ی‍‌‌️
5.0
2836
𝐴 𝑡𝑟𝑢𝑒 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑎𝑛𝑠 𝑡𝒉𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢 𝑐𝑎𝑛 𝑏𝑒 𝑡𝒉𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑦𝑜𝑢 𝑛𝑒𝑥𝑡 𝑡𝑜 𝒉𝑒𝑟
رفاقتی بامعرفت


قدر‌کساییکه‌بیخیالت‌نمیشن،خیلی‌بدونـ:)♡️
5.0
2663
.
𝗔𝗽𝗽𝗿𝗲𝗰𝗶𝗮𝘁𝗲 𝘁𝗵𝗼𝘀q
wₕₒ wₒₙ'ₜ gᵢᵥₑ ᵤₚ ₒₙ yₒᵤ!
رفاقتی بامعرفت حقیقت
ܢ̣ــܣࡅ߳ـܝ‌ࡅ࡙ࡍ߭ ܥ‌‌ࡐ‌ܢܚـࡅ߳ߺߺܙ ܭــࡅ࡙ܢܚـࡅ߳؟
ߊ‌ࡐ‌ࡅ߭ܨ ܭـܘ ࡅ߳ࡐ‌ ܟܿࡐ‌ܢܚ݅حߊ‌ܠܨ ࡐ‌ ܫ̇ــܩܢ ܭࡅ߭ߊ‌ܝ‌ࡅ߳ܘ
🧿✨️
5.0
39960
𝒲𝒽𝑜'𝓈 𝓎𝑜𝓊𝓇 𝒷𝑒𝓈𝓉 𝒻𝓇𝑒𝒾𝓃𝒹?
𝒯𝒽𝑒 𝑜𝓃𝑒 𝓌𝒽𝑜 𝒾𝓈 𝒷𝑒𝓈𝒾𝒹𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝒾𝓃 𝒽𝒶𝓅𝓅𝒾𝓃𝑒𝓈𝓈 𝒶𝓃𝒹 𝓈𝒶𝒹𝓃𝑒𝓈𝓈🧿✨
رفاقتی بامعرفت

💚🍀...گاهى وقتها معجزه همون آدمهاى خوش قلبى هستن كه اتفاقى سر راهتون قرار ميگيرن💚

5.0
6721
🤍🌩...sometimes miracles are just people with kind heart happened to cross your road🤍
مهربانی زندگی بامعرفت حقیقت انگیزشی
اگـ‌ـہ یـ‌ه روز مـ‌اه تـ‌و آسـ‌مـ‌‌ون نـ‌بـ‌ود ایـ‌راد نـ‌داره تـ‌ورو مـ‌یـ‌زاریـ‌‌م جـ‌اشــ=️
5.0
1085
𝐼𝒻 𝑜𝓃𝑒 𝒹𝒶𝓎 𝓉𝒽𝑒 𝓂𝑜𝑜𝓃 𝒾𝓈 𝓃𝑜𝓉 𝒾𝓃 𝓉𝒽𝑒 𝓈𝓀𝓎, 𝓉𝒽𝑒𝓇𝑒 𝒾𝓈 𝓃𝑜 𝓅𝓇𝑜𝒷𝓁𝑒𝓂, 𝓌𝑒 𝓌𝒾𝓁𝓁 𝓇𝑒𝓅𝓁𝒶𝒸𝑒 𝓎𝑜𝓊🖤💎
عاشقانه بامعرفت دوستت دارم
‌╰━─━─━─━•◈•━─━─━─━╯

هیچ چیز نمیتونه جایگزین تو باشه!♡️
5.0
3310
  ‌
‌           ‌   ‌    ╭━─━─━─━•◈•━─━─━─━╮
                ɴᵒᵗʰⁱⁿᵍ ᴄᵃⁿ ʀᵉᵖˡᵃᶜᵉ ʏᵒᵘ            ‌  
عاشقانه زندگی دلتنگی بامعرفت
‌ ‌

من فقط براى تو ديوونه امـ 💫

‌‌‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‌‌‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‌‎‎‎‎‎‌‌️
5.0
2313
Ꮖ'Ꮇ ᏟᎡᎪᏃY ᏓᏌᏚᎢ FᎾᎡ YᎾᏌ
عاشقانه شاخ همسر زندگی بامعرفت
همه به یه رفیق صمیمی نیاز دارن که بهشون کمک کنه بخندن زمانی که احساس می‌کنن دیگه هيچ‌وقت نمی‌تونن دوباره لبخند بزنن. و واسه من تو همون رفیقی. عاشقتم 💌️
5.0
2048
Everyone needs a best friend to help them laugh when they think they will never smile again. And for me it's you my friend. Love you.
رفاقتی بامعرفت


همه برای آروم شدن به یه رفیق پایه نیاز دارن..!

5.0
5921


𝑬𝒗𝒆𝒓𝒚𝒐𝒏𝒆 𝒏𝒆𝒆𝒅𝒔 𝒂 𝒃𝒂𝒔𝒊𝒄 𝒇𝒓𝒊𝒆𝒏𝒅 𝒕𝒐 𝒄𝒂𝒍𝒎 𝒅𝒐𝒘𝒏 ..!

رفاقتی بامعرفت
بدون تو تو این شهر غریبم رفیق ⭐️
5.0
33
Without you, I am a stranger in this city, my friend ⭐
عاشقانه بامعرفت
هَمِه‌یِ‌دنیارو‌هم‌بِگَردی‌آخرش‌من‌دورِت‌میگردَم!️
5.0
5847
𖤐⃟♥️••𝘼𝙡𝙇 𝙏𝙝𝙚 𝙒𝙤𝙧𝙡𝘿 𝙂𝙤𝙩 𝙏𝙝𝙚 𝙋𝙖𝙩𝙧𝙤𝙇 𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮, 𝙄 𝘿𝙤𝙧𝙚𝙩 𝙧𝙚𝙫𝙚𝙖𝙡𝙚𝙙
عاشقانه انگلیسی بهترین ها دوستت دارم بامعرفت
کنارت که باشم، هر کاری و به جون میخرم !!️
5.0
547
𝘞𝘩𝘦𝘯 𝘐 𝘢𝘮 𝘣𝘺 𝘺𝘰𝘶𝘳 𝘴𝘪𝘥𝘦, 𝘐 𝘣𝘶𝘺 𝘦𝘷𝘦𝘳𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨 𝘢𝘯𝘥 𝘣𝘶𝘺 𝘪𝘵 !!
عاشقانه بامعرفت
من سختی کشیدن
کنار کسی که دوسش دارم رو
ترجیح میدم به راحتی کنار کسی
که هیچ حسی بهش ندارم....!
5.0
250
Sevdiğim biriyle olmanın zorluğunu, hiçbir şey hissetmediğim biriyle olmanın kolaylığına tercih ederim.
عاشقانه بامعرفت
ببین من دلم میخواد اون آدمی باشم که میای پیشش غر میزنی و از چیزایی که کلافت کردن میگی‌؛ نه اونی که الکی بهش میگی خوبم .️
5.0
51
ℒℴℴ𝓀, ℐ 𝓌𝒶𝓃𝓉 𝓉ℴ 𝒷ℯ 𝓉ℎ𝒶𝓉 ℘ℯ𝓇𝓈ℴ𝓃 𝒴ℴ𝓊 𝒸ℴ𝓂ℯ 𝓉ℴ 𝒶𝓃𝒹 ℊ𝓇𝓊𝓂𝒷ℓℯ 𝒶𝒷ℴ𝓊𝓉 𝓉ℎℯ 𝓉ℎ𝒾𝓃ℊ𝓈 𝒴ℴ𝓊 𝓈𝒶𝒴. 𝒩ℴ𝓉 𝓉ℎℯ ℴ𝓃ℯ 𝒴ℴ𝓊 𝒸𝒶ℓℓ 𝒜ℓ𝓀𝒾, ℐ'𝓂 𝒻𝒾𝓃ℯ.
بهترین ها بامعرفت
هعی...حاضرم که بمیرم...
..
اما یه قطره اشک ازچشمانت در نیاد...(:🖤 ️
5.0
440
Hey... I'm ready to die...
..
But don't let a drop of tears fall from your eyes...:🖤
عاشقانه دوستت دارم بامعرفت