جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین دلتنگی / بهترین متن غمگین دلتنگی [پیشنهادی]

426 پست
متن های غمگین دلتنگی گلچین , تعداد 426 متن غمگین دلتنگی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین دلتنگی / بهترین متن غمگین دلتنگی [پیشنهادی]
غمگین دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

5.0
4820
غمگین ادبی دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو

+گریه میکنیـ؟ -ن حساسیت دارم:( +بِ چی ؟ -بِ نبودنش):

4.8
456
دلتنگی

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!

5.0
3406
غمگین تنهایی مغرور دلتنگی خسته
مشابه ها
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا پ‍‌روف‍‌ای‍‌ل‍‌ت‍‌و ن‍‌گ‍‌اه م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا ت‍‌اری‍‌خ ت‍‌ول‍‌دت‍‌و اس‍‌م‍‌ت رم‍‌ز گ‍‌وش‍‌ی‍‌مه.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا آن‍‌ل‍‌ای‍‌ن ب‍‌ودن‍‌ت‌و‌چ‍‌ک‌م‍‌ی‍‌ک‍‌‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا وق‍‌ت‍‌ی ب‍‌ح‍‌ث درب‍‌اره‌ی تُ با دق‍‌ت گ‍‌وش م‍‌ی‍‌دم ت‍‌ا ع ‌ح‍‌ال‍‌ت ب‍‌ا خ‍‌ب‍‌ر ب‍‌ش‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش‍‌ت ک‍‌ردم.
ام‍‌ا ه‍‌ن‍‌وز ب‍‌ت ف‍‌ک‍‌ر م‍‌ی‍‌ک‍‌ن‍‌م.
ف‍‌رام‍‌وش️
5.0
13941
عاشقانه غمگین دلتنگی


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌

5.0
1202
غمگین دلتنگی

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀

5.0
2577
غمگین تنهایی دلتنگی

🌾نسل امروز: از صبح متنفرند، ظهر ها بی حوصلع ان، عصر ها خستن، و شب ها کوهی از غصع و دلتنگی🤕:-(

4.8
1000
غمگین ادبی دلتنگی شب
دروغ ترین انکارِ دُنیا ، انکارِ دِلتنگی بود..!️
4.8
716
🌎⃤••𝗧 𝗛 𝗘 𝗠 𝗢 𝗦 𝗧
ғᴀʟsᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴡᴀs
ᴛʜᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ᴏғ ɴᴏsᴛᴀʟɢɪᴀ
غمگین انگلیسی دلتنگی
#ر‍و‍ان‍‌ش‍‌ن‍‌اس‍‌ا م‍‌ی‍‌گ‍‌ن ‍اگ‍‌ـہ ب‍‌ـہ ه‍‌ی‍چ #وج‍‌ـہ ن‍‌ت‍‌ون‍‌ے ک‍‌س‍‌ی‍‌و #ـ؋ـ‍‌رام‍‌وش ‍ک‍‌ن‍‌ے ‌ی‍‌ع‍‌ن‍‌ے ا‍ون‍‌م ه‍‌ن‍‌وز بـہ #ی‍‌اـבتہ-!🙂🖤️
5.0
10269
غمگین تنهایی عشق یک طرفه دلتنگی دوستت دارم
دلتنگی اونجاش بده که شبا به خدا التماس میکنی که خوابشو ببینی!❤️‍🩹:)
#Aboli♡️
5.0
329
غمگین دلتنگی
دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده️
4.7
439
غمگین دلتنگی
من ‍کی ای‍‌ن‍‌ق‍‌در ‍ب‍‌خ‍‌اط‍‌ر ‍‌‍ی‍‌ن‍‌فر ضع‍‌ی‍‌ف ‍ش‍‌دم ‍کہ ‍ح‍‌تی ‍ا‌‌خ‍‌ت‍‌ی‍‌ار اش‍‌‌ک‍‌ام‍‌م ‌‍ن‍‌دارم :) ️
5.0
1266
غمگین جدایی حقیقت دلتنگی