جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

متن های غمگین دلتنگی / بهترین متن غمگین دلتنگی [پیشنهادی]

378 پست
متن های غمگین دلتنگی گلچین , تعداد 378 متن غمگین دلتنگی به ترتیب بهترین ها برای کپشن بیو پست و.. متن های غمگین دلتنگی / بهترین متن غمگین دلتنگی [پیشنهادی]
غمگین دلتنگی
همه فیلتر
همه زبان
بهترین ترتیب

شده دلتنگ شوی چاره نیابی جز اشک! من به این چاره بی چاره دچارم هر شب..

5.0
3326
غمگین ادبی دلتنگی

+گریه میکنیـ؟ -ن حساسیت دارم:( +بِ چی ؟ -بِ نبودنش):

4.7
336
دلتنگی
نصب برنامه اندروید تاوبیو


‍دلتنگی‍ ‍هیچوقت‍ ‍تمومی‍ ‍نداره‍ .🖤✨.
‌‌

5.0
1081
غمگین دلتنگی
مشابه ها

‍ همي‍‌شہ وقت‍‌ی ش‍‌دي‍‌دا دل‍‌ت مي‍‌خ‍‌اد ي‍‌ك‍‌ی ح‍‌الت‍‌و بپرسہ ه‍‌يچ‍‌كس وج‍‌ود ن‍‌دار‍ہ :)🥀

4.9
1985
غمگین تنهایی دلتنگی

ق‍‌س‍‌م‍‌ت ت‍‌ل‍‌خ ‍زن‍‌دگ‍‌ی ‍اون‍‌ج‍‌اس‍‌ت ‍ک‍‌ه‍ ‍م‍‌ج‍‌ب‍‌وری‍‌م‍ ب‍‌‌دون‍ ‍آدم‍‌ای‍‌ی ‍ک‍‌ه‍ ‍دوس‍‌ش‍‌ون ‍داری‍‌م‍ ‍ادام‍‌ه‍ ب‍‌دی‍‌م‍ :)!

5.0
2783
غمگین تنهایی مغرور دلتنگی خسته

🌾نسل امروز: از صبح متنفرند، ظهر ها بی حوصلع ان، عصر ها خستن، و شب ها کوهی از غصع و دلتنگی🤕:-(

4.8
811
غمگین ادبی دلتنگی شب
دروغ ترین انکارِ دُنیا ، انکارِ دِلتنگی بود..!️
4.7
569
🌎⃤••𝗧 𝗛 𝗘 𝗠 𝗢 𝗦 𝗧
ғᴀʟsᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ɪɴ ᴛʜᴇ ᴡᴏʀʟᴅ ᴡᴀs
ᴛʜᴇ ᴅᴇɴɪᴀʟ ᴏғ ɴᴏsᴛᴀʟɢɪᴀ
غمگین انگلیسی دلتنگی

یہ چیزایے هست ڪـہ هیچ وقت نمیشہ اونا رو برگردوند

سنگے ڪہ پرت میشہ⇒
حرفے ڪہ زده میشہ⇒
موقعیتے ڪہ از دست میره⇒
زمانے ڪہ میگذره⇒
دݪے ڪہ میشڪنہ⇒

هیچ وقت نمیشه اینا رو برگردوند
پس هواست باشہ...!!!🙂

4.9
1405
غمگین تنهایی دلتنگی

بـِبـین👀اِیـن،دُنـیـآ🌎دآرِ ܩُـڪـآفـآتِـہ🚬ّیـِـہ رُوزے🎞ܩِیـآد،ڪـِـہ دِل🖤تَـنگـے،ܩَقـصَـدِشُـو🎭 عَـوضـ ܩـیــڪُنـہِ🥀
ـ٨ـﮩـ۸ـﮩـ٨ـﮩـ۸ـﮩ↻

4.6
423
غمگین تیکه دار عشق یک طرفه دلتنگی
دلتنگ چهره ای شدم که نمیدانم خاک با او چه کرده️
4.6
390
غمگین دلتنگی
جایی خونده ‌بودم که وقتی‌ بدون‌ هیچ ‌دلیلی‌‌ حال ‌روحی‌ات ‌خوب ‌نیست،‌ یعنی جایی از جهان، کسی‌ دلتنگ ‌توست...️
4.5
375
I read somewhere that when, for no reason, the mood is not good, that is, somewhere in the world, someone misses you ... ‌
غمگین انگلیسی دلتنگی کارما

بهم گفت هیچوقت عشقمو تنها نمیزارم...
راست میگفت، چون من عشقش نبودم :)

4.8
476
غمگین دلتنگی