جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب
نصب برنامه اندروید تاوبیو

از پس سختی ها ،
معجزه‌ها شکل میگیرند . .🌱
‍️
5.0
⠀‍
⠀⠀⠀⠀⠀𝑂𝑢𝑡 𝑂𝑓 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖𝑐𝑢𝑙𝑡𝑖𝑒𝑠
⠀⠀⠀⠀⠀𝐺𝑟𝑜𝑤 𝑀𝑖𝑟𝑎𝑐𝑙𝑒𝑠 . . 🌱
موفقیت مناسبتی زندگی آرامش دختر
گفتا حال بدت کجا پنهان میکنی، گفتم در لبخندم...️
5.0
He said, "Where do you hide your bad mood?" I said, "You are my smile...🙃🖤".
غمگین خسته زندگی سکوت
#یِکی نِوِشتّ #یِکِی خوندّ #یِکِی مُـــــردّ #یِکی موندّ #مَـن میِنِویصَم #تُ بِخون #مَـن میِمیرَم #تُ بِموِن ✨🙂️
5.0
شاخ غمگین قهر دلتنگی
به گفتن نیست! همیشه چشمای آدم همه ی ناگفته هارو داد میزنن. فقط کافیه چندثانیه بهشون خیره بشی. اگر کسی حرفت رو از توی چشمات نتونه بخونه، به زبون هم بیاری متوجه نمیشه. بعضی حرفارو نباید گفت، بعضی حرفارو نباید شنید، بعضی حرفا رو فقط باید تماشا کرد....) ️
5.0
بهترین ها حقیقت سکوت
مینویســم سـرشار از عـشــق

بـرای تـــویی کـهـ همیــشـهـ ...

تنها مخـاطـبـــ خـــاصّ دلنـوشـتهـ هـای ِ منــی

بــرای تــو که بـخـوانـی، بدانـی

دوستـــ داشتـنـتــــ در مـن بـی‌ انتـهـاستـــ
5.0
عاشقانه مهربانی دوستت دارم حقیقت زندگی
تو مجبوری تو روزهای بد بجنگی
تا بهترین روزای زندگیتو بدست بیاری🌱
5.0
𝒀𝒐𝒖 𝒉𝒂𝒗𝒆 𝒕𝒐 𝒇𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒕𝒉𝒓𝒐𝒖𝒈𝒉 𝒔𝒐𝒎𝒆 𝒃𝒂𝒅 𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒕𝒐 𝒆𝒂𝒓𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒃𝒆𝒔𝒕 𝒅𝒂𝒚𝒔 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒍𝒊𝒇𝒆.
بهترین ها زندگی حقیقت انگیزشی
- چ‍‌ق‍‌دب‍‌اارزش‍‌‌ن‌ #ادم‍‌ای‍‌ی‌ک‍‌ه‍‌ وق‍‌ت‍‌ی‌ح‍‌ال‍‌ت‌ب‍‌ده‍
ت‍‌ن‍‌ه‍‌ا #دغ‍‌دغ‍‌ش‍‌ون‌ع‍‌وض‌ک‍‌ردن‌ح‍‌ال‍‌ته . . . !️
5.0
غمگین رفاقتی حقیقت دوستت دارم
ه‍‌م‍‌ی‍‌شہ اونے ڪہ دوس‍‌ش ن‍‌دارے ب‍‌ی‍‌ش‍‌ت‍‌ر ه‍‌وات‍‌و داره ت‍‌ا اونے کہ ب‍‌راش م‍‌ی‍‌م‍‌ی‍‌رے..!️
5.0
غمگین سکوت خسته بامعرفت
『 همیشڪًی‌قلبم‹‹💕››
⌯ִֶָ میخام‌اینوبدونےڪه‌توشد؎زندڪًیم
⌯ִֶָ قلبم،روحم،نفسم‌،همہ؎‌وجودم🫀
⌯ִֶָ میخام‌اینوبدونےڪہ‌دیوونه‌وار‌دوست‌دارم😀
⌯ִֶָ من‌همہ؎حساےقشنڪًوباتوتجربہ‌ڪردم
⌯ִֶָ نڪًاهات،دستات،بَغلت🫂
⌯ִֶָ بااومدن‌تو،
⌯ִֶָ توزندڪًیم‌فهمیدم‌قبل‌توهیچوقت‌عاشق‌نشدم
⌯ִֶָ توفراموش‌نَشدنی‌ترین‌حس‌دُنیا؎منے🏹
⌯ִֶָ توتنهاخواستہ؎من‌ازخدایے
⌯ִֶָ خنده؎توبیشترازهرچیز؎ برام‌مهمتره
⌯ִֶָ همیشہ‌بخندعشق‌جان‌من
⌯ִֶָ خیلےحرفادارم
⌯ִֶָ ️
5.0
عاشقانه بهترین ها دوستت دارم زندگی همسر آرامش
دَردیسـت‌ بِـه‌ جانَـم‌ ولـی‌ نیسـت‌ طَبیبـی
پِنهـان‌ شُـدِه‌ دَر‌ خَنـدِه‌ی‌ مَـن‌ بُغـض‌ عَجیبـی️🥀✨️
5.0
My life is in pain, but there is no doctor
There is a strange malice hidden in my laughter🥀🖤
غمگین شعر دلتنگی ادبی سیگار


حتی کتابهای خوب هم فصل‌های بد دارن


· · · • • • • • ✧ • • • • • · · ·️
5.0

𝐸𝑣𝑒𝑛 𝐺𝑜𝑜𝑑 𝐵𝑜𝑜𝑘𝑠 𝐻𝑎𝑣𝑒 𝐵𝑎𝑑 𝐶𝒉𝑎𝑝𝑡𝑒𝑟𝑠
فلسفی حقیقت درسی
چقد دوست داشتنی هستی وقتی که مال منی!🥲🫀🤌🏼️
5.0
How lovely you are when you are mine!🥲🫀🤌🏼
عاشقانه دوستت دارم