جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین دپ مود تنهایی:

ولی تو ‏بشین روبه‌روم و برام از چیزایی بگو که
فکر می‌کنی برای هیچکس مهم نیست..

مشابه: