جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته حرف حق مود غمگین دپ:

ای که از کوچه‌یِ معشوقه ی ما میگُذری ، قسمت ما نشد این عشق، حلالت باشد.

مشابه: