جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته غمگین دپ مود تنهایی:

حالِ من حالِ اَسیریست که به هنگام فرار دید کسی منتظرش نیست نرفت.

مشابه: