جستجو کنید..موضوع
نوع فیلترفیلتر
بهترزبان
بهترترتیب

کلیپ نوشته دپ غمگین مود گنگ حق:

ولی پنهان کردنِ غصّه
از خودِ غصه دردش بیشتره !!

مشابه: